1 Samuel 6

6:1 Pitu bulan do dokahni poti ni Jahowa i tanoh ni halak Palistim. 6:1 Setelah tujuh bulan lamanya tabut TUHAN itu ada di daerah orang Filistin,
6:2 Dob ai ipatumpu halak Palistim ma sagala malim pakon partondung, nini sidea ma: Aha do sibahenonnami pasal poti ni Jahowa? Patugah nasiam ma bennami marhitei aha tongoshononnami ai hu iananni. (bd. 5:8, 11.) 6:2 maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka: “Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut TUHAN itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya.”
6:3 Jadi ihatahon sidea ma: Anggo sihol tongoshononnasiam poti ni Naibata ni halak Israel, ulang lumei tumang tongoskon nasiam, tapi maningon padihutonnasiam do sada galangan parsalahan hujai. Jadi malum ma ahapkononnasiam anjaha torang ma botohonnasiam, barang aha halani mambahen lang surut tanganni humbani nasiam. 6:3 Lalu kata mereka: “Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepada-Nya; maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui, mengapa tangan-Nya tidak undur dari padamu.”
6:4 Jadi nini sidea ma: Aha ma galangan parsalahan sipadihutonnami hujai? Nini sidea ma mambalosi: Lima bayoh omas pakon lima ubag omas romban hubani bilangan ni raja ni halak Palistim, ai sada uhum do in, na mangonai bani nasiam ganup pakon bani rajanasiam. (Jos. 13:3.) 6:4 Sesudah itu bertanyalah mereka: “Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepada-Nya?” Jawab mereka: “Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, lima borok emas dan lima tikus emas, sebab tulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu.
6:5 Maningon bahenonnasiam usihan ni bayoh ampa usihan ni ubag, na mansedahon tanoh in, anjaha bere nasiam ma hasangapon hubani Naibata ni halak Israel, andohar ipaganggang tanganni humbani nasiam pakon humbani tanohnasiam. 6:5 Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin Ia akan mengangkat dari padamu, dari pada allahmu dan dari pada tanahmu tangan-Nya yang menekan dengan berat.
6:6 Mase ma pahengkengonnasiam uhurnasiam songon halak Masir pakon Parao na pahengkengkon uhur ni sidea? Ai lang sonon do? Dob ipapai Jahowa sidea ipalopas sidea ma bangsa ai laho, dob ai bingkat ma sidea. (2 Mus. 8:11; 12:31.) 6:6 Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi, ketika Ia mempermain-mainkan mereka?
6:7 On pe, ugashon nasiam ma pauli sada gareta na baru, anjaha buat nasiam dua lombu na pabagodhon ope, na so ongga ope hona pasangan; pasang nasiam ma lombu ai hubani gareta ai, tapi boan nasiam ma anakni ai mulak hu rumah. 6:7 Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk, pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi.
6:8 Dob ai buat nasiam ma poti ni Jahowa, pajongjong nasiam ma ai hu gareta ai; dob ai ugas omas ai siberehononnasiam bahen galangan parsalahan, nahkon nasiam ma ai hubagas poti-poti i lambungni. Dob ai palopas nasiam ma laho manuruti dalanni. 6:8 Kemudian ambillah tabut TUHAN, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas, yang harus kamu bayar kepada-Nya sebagai tebusan salah, ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi.
6:9 Dob ai pardiateihon nasiam ma: Anggo tangkog do ia hun dalan na laho hu tanohni hinan, hu Bet-Semes, torang ma, Ia do mambahen hamagouan banggal on banta, tapi anggo lang, botoh hita ma, sedo tanganni na mangonai ai hubanta, purini hinan do ai masa banta. 6:9 Perhatikanlah: apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka Dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui, bahwa bukanlah tangan-Nya yang telah menimpa kita; kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita.”
6:10 Jadi ibahen halak ai ma sonai, ibuat sidea ma dua lombu na pabagodhon, anjaha ipasang ma ai hubani gareta ai; tapi ihurungkon sidea do anakni ai i rumah. 6:10 Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil dua ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah.
6:11 Anjaha inahkon sidea ma poti ni Jahowa ai hu gareta ai ampa poti-poti ai isianni ubag omas pakon usih-usihan ni bayoh ni sidea ai. 6:11 Mereka meletakkan tabut TUHAN ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka.
6:12 Jadi laho ma lombu ai torus mangirikkon dalan na laho hu Bet-Semes; sai dalan na bolon ai do idalani lanjar marumboh-umboh anjaha seng manirpang hu siamun barang hu sambilou; sai raja ni halak Palistim ai do hun pudini das hu parbalogan ni Bet-Semes. 6:12 Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes; melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes.
6:13 Tapi ragat ni halak mambuat omei do par Bet-Semes i habungan ai; mangkawah ma sidea jadi iidah sidea ma poti ai, gabe malas ma uhur ni sidea mangidahsi. 6:13 Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya.
6:14 Dob ai das ma gareta ai hu juma ni si Josua, par Bet-Semes, anjaha maronti ma ijai. Adong do ijai sada batu na banggal; itahai sidea ma hayu ni gareta ai, anjaha igalangkon sidea ma lombu ai songon galangan situtungon hubani Jahowa. 6:14 Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada TUHAN.
6:15 Dob ai ipaturun halak Levi ma poti ni Jahowa ai pakon poti-poti isian ni ugas-ugas omas na i lambungni ai, anjaha itibalhon ma ai hubani batu na bolon ai; lanjar igalangkon par Bet-Semes ma sadarini ai hubani Jahowa galangan sisayaton pakon galangan situtungon. (ay. 18.) 6:15 Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut TUHAN dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar itu, dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada TUHAN.
6:16 Jadi dob iidah raja ni halak Palistim na lima ai ai, mulak ma sidea sadari ni ai hu Ekron. 6:16 Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga.
6:17 Anjaha on do bayoh omas na pinaingkat ni halak Palistim bahen galangan parsalahan hubani Jahowa: Hun Asdod sada, hun Gaza sada, hun Askelon sada, hun Gad sada pakon hun Ekron sada. (ay. 11.) 6:17 Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada TUHAN sebagai tebusan salah: dari Asdod satu, dari Gaza satu, dari Askelon satu, dari Gat satu, dari Ekron satu;
6:18 Ambah ni ai ubag omas, marguru hubani bilangan ni ganup huta ni halak Palistim, ginomgom ni raja na lima ai, humbani huta na marbatar-batar pakon huta na so marparik. Batu banggal, ianan panampeian ni sidea bani poti ni Jahowa, i lambung ni juma ni si Josua, par Bet-Semes ai, ai do hasaksian ni ai ronsi sadari on. 6:18 lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya; dan batu besar, yang di atasnya diletakkan mereka tabut TUHAN, di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, adalah saksi sampai hari ini.
6:19 Tapi ibunuh Jahowa ma deba humbani par Bet-Semes, halani itungkir sidea poti ai; ibunuh ma pitu puluh halak humbani sidea. Jadi marhoru ma bangsa ai, halani buei humbani sidea, na hona bunuh ibahen Jahowa. (4 Mus. 4:20; 2 Sam. 6:6, 7.) 6:19 Dan Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes, karena mereka melihat ke dalam tabut TUHAN; Ia membunuh tujuh puluh orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena TUHAN telah menghajar mereka dengan dahsyatnya.
6:20 Jadi nini par Bet-Semes ma: Ise ma na tahan jongjong ilobei ni Jahowa, Naibata na pansing in? Anjaha ise ma haondosanni dob laho hun lambungta? (Neh. 1:6; Ps. 76:8.) 6:20 Dan orang-orang Bet-Semes berkata: “Siapakah yang tahan berdiri di hadapan TUHAN, Allah yang kudus ini? Kepada siapakah Ia akan berangkat meninggalkan kita?”
6:21 Dob ai isuruh sidea ma suruhanni hubani par Kirjat-Jearim, nini sidea ma: Domma mulak poti ni Jahowa itaruhkon halak Palistim; tuad ma nasiam anjaha alop nasiam ma bani nasiam. 6:21 Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat-Yearim dengan pesan: “Orang Filistin telah mengembalikan tabut TUHAN; datanglah dan angkutlah itu kepadamu.”
<< 1 Samuel 5 1 Samuel 7 >>