Nehemia 4

Itoruskon Horja ai Age pe Adong na Mangimbang Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan
1 Jadi dob ibogei si Sanballat na paulihon tembok ai hita, manggila ma ia anjaha manringis tumang, anjaha ipahiri-hiri ma halak Jahudi. 1 Ketika Sanbalat mendengar, bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi
2 Nini ma i lobei ni saninani ampa bala ni Samria, “Aha do na sihol bahenon ni halak Jahudi, na so margogoh ai? Na sihol pasuangkon do sidea? Na sihol manggalang do sidea? Ai mintor tardobkon sidea ma ai ibagas sadari? Sihol huaron ni sidea use batu-batu ai hun timbunanni ai, na dob minosogan? 2 dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria: “Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?”
3 Anjaha i lambungni do si Tobia, halak Amon ai, nini ma, “Paturut inunut sidea paulihon ai, anggo inangkih sada baliang harangan holi ai, reongkononni ma tembok batu ni sidea ai.” 3 Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya: “Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka.”
4 “Tangar Ham ma, Ham Naibatanami! Hona apas do hanami, balaskon Ham ma hubani ulu ni sidea pangkirion ni sidea ai, anjaha ondoskon Ham ma sidea gabe sirampason i tanoh pambuangan ni sidea. 4 Ya, Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan.
5 Ulang ma marpangulaki uhur-Mu bani hasalahan ni sidea, anjaha ulang ma sasap Ham dousa ni sidea hun lobei-Mu; ai domma ipuhoi sidea ringis-Mu i lobei ni halak sipanukangi ai. 5 Jangan Kaututupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan Kauhapus dari hadapan-Mu, karena mereka menyakiti hati-Mu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun.
6 Tapi inunut hanami do pajongjongkon tembok ai, anjaha domma mardomu ganup tembok ai satongah gijang. Ai sada do uhur ni bangsa ai marhorja.” 6 Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati.
7 Dob ibogei si Sanballat, si Tobia, halak Arab ai, halak Amon pakon halak Asdod, na manjadi do pangumbanon ni tembok ni Jerusalem, anjaha mamungkah tutup bungbungni, marah tumang ma sidea; 7 Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar, bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka.
8 jadi marbulawan ma sidea haganup roh laho mamorang Jerusalem, anjaha mambahen hageoron ijai. 8 Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana.
9 Tapi martonggo ma hanami hubani Naibatanami, anjaha iadongkon hanami ma parjaga mangimbang sidea, arian borngin, laho mandingdingi hanami dompak sidea. 9 Tetapi kami berdoa kepada Allah kami, dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka.
10 Tapi nini halak Jahudi ma, “Domma surut gogoh ni halak sipanarui, anjaha buei ope junjunan; seng tolap be hanami mandobkon tembok ai.” 10 Berkatalah orang Yehuda: “Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini.”
11 Anjaha munsuh mangkatahon, “Seng bulih botohon ni sidea, anjaha seng bulih idahon ni sidea, paima das hita hu tongah-tongah ni sidea, laho manraseihon sidea anjaha manlanglangi horja ni sidea. 11 Tetapi lawan-lawan kami berpikir: “Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu.”
12 Sanggah roh halak Jahudi, na marianan i lambung ni munsuh ni sidea ai, ihatahon sidea do bennami, domma pala sapuluh hali. Humbani ganup ianan, na niianan ni sidea, sihol roh sidea mangimbang hita.” 12 Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah sepuluh kali datang memperingatkan kami: “Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka,”
13 Jadi ipajongjong hanami ma bangsa ai mangihutkon margani bani ianan sitoruhan i pudi ni tembok ai pajolom-jolom podang, tanja pakon panah. 13 maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka.
14 Jadi dob hutulimati, jongjong ma ahu, anjaha ningku ma dompak halak na sangap pakon dompak kopala ampa simasima ni bangsa ai, “Ulang ma nasiam mabiar mangidah sidea. Dingat nasiam ma Jahowa, na banggal anjaha na majombut, anjaha marporang ma nasiam mangkopkop sanina nasiam, anak nasiam, boru nasiam, parinangon nasiam ampa rumah nasiam.” 14 Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain: “Jangan kamu takut terhadap mereka! Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk isterimu dan rumahmu.”
15 Dob tarburintik bani munsuhnami, na dob ibotoh hanami ganupan ai, anjaha na dob isundati Naibata tahi-tahi ni sidea ai, mulak ma hanami ganup hu tembok ai, ganup hu horjani bei. 15 Ketika didengar musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya.
16 Olat ni ari ai, satongah humbani juakjuakkai mangkorjai horja ai, anjaha na satongah nari pajolom-jolom tanja, gantar, panah, ampa baju bosi, anjaha kopala-kopala ai jongjong i pudi ni ganup ginompar ni Juda. 16 Sejak hari itu sebagian dari pada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda
17 marhorja i atas ni tembok ai. Anjaha halak sipanarui sonon ma pangkorjani, tanganni sada ipakei mangkorja, tanganni na sada nari manjolom sinjatani. 17 yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata.
18 Tapi sagala siparhorja ai mangkalhal podangni bani binongeini sanggah na marhorja ai. Anjaha dalahi sisompul tarompit i lambungku. 18 Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala.
19 Ningku ma dompak halak na sangap, dompak kopala ampa dompak simasima ni bangsa ai, “Buei do horja ai anjaha bolag, anjaha merap do hita i atas tembok ai, padaoh-daoh bei. 19 Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain: “Pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh dari pada yang lain.
20 Barang hun ianan ja ibogei nasiam sora ni tarompit, maningon roh ma nasiam manjumpahkon hanami martumpu hujai. Naibatanta do marporang mangkopkop hita.” 20 Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita!”
21 Jadi ihorjai hanami ma horja ai, anjaha satongah humbani sidea pajolom-jolom tanja humbani girah sogod nari das ronsi na mulgap bintang. 21 Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian dari pada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang.
22 Ambah ni ai ningku ma dompak bangsa ai bani panorang ai, “Maningon ganup do rap pakon juakjuakni bei marborngin i Jerusalem, ase marjaga hita borngin anjaha marhorja arian.” 22 Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat: “Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari.”
23 Tapi age ahu, age saninangku, age juakjuakku, age halak siparjaga na mangirikkon ahu, seng ongga itanggali hanami pakeiannami; ganup do manjolom sinjatani ibagas tanganni. 23 Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan.
<< Nehemeia 3 Nehemia 5 >>