Nahemia 1

Tonggo ni si Nehemia mangkopkop Israel
1:1 Barita ni si Nehemia, anak ni si Hakalya. Masa do bani bulan siah, paduapuluh-tahunkon, tudu sanggah i huta Susan ahu, ibagas rumah ni raja ai, (bd. 2:1; Est. 1:2; Sak. 7:1.) 1:1 Riwayat Nehemia bin Hakhalya. Pada bulan Kislew tahun kedua puluh, ketika aku ada di puri Susan,
1:2 jadi roh ma si Hanani, sada humbani saninangku, rap pakon piga-piga dalahi hun Juda; jadi husungkun ma sidea pasal halak Jahudi, sagala na maluah, na tading humbani halak na tarbuang, pakon pasal Jerusalem. (Esr. 9:8, 14.) 1:2 datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem.
1:3 Dob ai nini sidea ma hubangku: Ia sima-sima ni halak, na tading humbani halak na tarbuang, marhasunsahan banggal do i nagori ai anjaha madorun; ai mareong do tembok ni Jerusalem, anjaha seda do horbanganni ibahen apuy. (2 Raj. 25:9, 10; 2 Kron. 26:19.) 1:3 Kata mereka kepadaku: “Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar.”
1:4 Jadi dob hubogei barita ai, hundul ma ahu anjaha tangis, pusok uhurhu piga-piga dokah; marpuasa ma ahu anjaha martonggo ilobei ni Naibata na i surga. (bd. 9:1; Est. 9:3; Dan. 9:3.) 1:4 Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit,
1:5 Ningku ma: Ham Jahowa, Naibata na i surga, Naibata na timbul anjaha sihabiaran, na tongtong mardingat padan idop ni uhur hubani na mangkaholongisi anjaha na mandalankon titahni. (bd. 4:8; Esr. 5:12; Dan. 9:4.) 1:5 kataku: “Ya, TUHAN, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan tetap mengikuti perintah-perintah-Nya,
1:6 Sai tangi ma pinggolmu anjaha tonggor panonggormu manangihon tonggo ni juak-juak on, na hutonggohon nuan i lobeimu borngin pakon arian, laho mangapiti halak Israel jabolonmu, sonai homa pangakuan dousa, na ibahen hanami dompak Ham. Ahu pe, sonai homa ginompar ni bapa, mardousa do. (2 Kron. 6:40; Esr. 10:1-11.) 1:6 berilah telinga-Mu dan bukalah mata-Mu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa.
1:7 Bajan tumang do hanami marpalahou dompak Ham; seng ihorjahon hanami titah, aturan pakon uhum, na tinonahkonmu hubani si Musa juak-juakmu. 1:7 Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kauperintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu.
1:8 Sai dingat Ham ma hata, na tinonahkonmu hubani si Musa, juak-juakmu, nimu: Anggo mangosei hanima, erapkononku do hanima hu tongah-tongah ni sagala bangsa (5 Mus. 4:27; 28:64; 30:1-5.) 1:8 Ingatlah akan firman yang Kaupesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni: Bila kamu berubah setia, kamu akan Kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa.
1:9 Tapi anggo mulak uhurnima, iramotkon anjaha ihorjahon hanima titahku, porini pe domma mambur hanima das bani ujung ni langit, sai patumpuonku do hanima hunjai, anjaha mulak hanima boanonku hu ianan, na dob hupilih bahen ianan ni goranku. (5 Mus. 12:11; 30:4.) 1:9 Tetapi, bila kamu berbalik kepada-Ku dan tetap mengikuti perintah-perintah-Ku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan Kukumpulkan mereka kembali dan Kubawa ke tempat yang telah Kupilih untuk membuat nama-Ku diam di sana.
1:10 Jabolonmu do sidea tongon anjaha bangsamu, na dob pinaluahmu marhitei hagogohonmu na banggal pakon marhitei tanganmu na gogoh. (5 Mus. 9:26, 29; 1 Raj. 8:51.) 1:10 Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kaubebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat?
1:11 Ham Tuhan, si tangi ma pinggolmu manangihon tonggo ni juak-juakmu on pakon tonggo ni jabolonmu, sagala na marosuh marhabiaran bani goranmu; sai manumpak ma Ham bani langkah ni juak-juakmu on sadari on, sai jumpahan idop ni uhur ma ahu bahen Ham ilobei ni raja in! Sitahu anggur ni raja in do ahu. (2 Mus. 3:21; Esr. 9:9.) 1:11 Ya, Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini.” Ketika itu aku ini juru minuman raja.
26 humbani ginompar ni si Elam: Si Matanya, si Sakaria, si Jehiel, si Abdi, si Jeremot pakon si Elia; 26 Dari bani Elam: Matanya, Zakharia, Yehiel, Abdi, Yeremot dan Elia.
27 humbani ginompar ni si Sattu: Si Elioenai, si Eliasib, si Matanya, si Jeremot, si Sabat pakon si Asisa; 27 Dari bani Zatu: Elyoenai, Elyasib, Matanya, Yeremot, Zabad dan Aziza.
28 humbani ginompar ni si Bebai: Si Johanan, si Hananya, si Sabai, si Altai; 28 Dari bani Bebai: Yohanan, Hananya, Zabai dan Altai.
29 humbani ginompar ni si Bani: Si Mesulam, si Malluk pakon si Adaya, si Jasub, si Seal pakon si Jeremot; 29 Dari bani Bani: Mesulam, Malukh, Adaya, Yasub, Seal dan Yeramot.
30 humbani ginompar ni si Pahat-Moab: Si Adna, si Helal, si Benaya, si Maaseya, si Matanya, si Besaleel, si Binui pakon si Manase; 30 Dari bani Pahat-Moab: Adna dan Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleel, Binui dan Manasye.
31 humbani ginompar ni si Harim: Si Elieser, si Jisia, si Malkia, si Semaya, si Simeon, 31 Dari bani Harim: Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon,
32 si Benjamin, si Malluk pakon si Semarya; 32 Benyamin, Malukh, dan Semarya.
33 humbani ginompar ni si Hasum: Si Matnai, si Matata, si Sabad, si Elipelet, si Jeremai, si Manase pakon si Simei; 33 Dari bani Hasum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasye dan Simei.
34 humbani ginompar ni si Bigwai: Si Maadai, si Amram, si Joel, 34 Dari bani Bani: Maadai, Amram, Uel,
35 si Benaya, si Bedeya, si Keluhu, 35 Benaya, Bedeya, Keluhu,
36 si Wanya, si Meremot, si Eliasib, 36 Wanya, Meremot, Elyasib,
37 si Matanya, si Matnai, si Jasai; 37 Matanya, Matnai, Yaasai.
38 humbani ginompar ni si Binui: Si Simei, 38 Dari bani Binui: Simei,
39 si Helemya, si Natan, si Adaya, 39 Selemya, Natan, Adaya,
40 si Maknadbai, si Sasai, si Sarai, 40 Makhnadbai, Sasai, Sarai,
41 si Asareel, si Selemya, si Semarya, 41 Azareel, Selemya, Semarya,
42 si Salum, si Amarya, si Josep; 42 Salum, Amarya dan Yusuf.
43 humbani ginompar ni si Nebo: Si Jehiel, si Matitya, si Sabad, si Sebina, si Jadai, si Joel, si Benaya. 43 Dari bani Nebo: Yeiel, Matica, Zabad, Zebina, Yadai, Yoel dan Benaya.
44 Haganup sidea mambuat boru na legan, anjaha ipalaho sidea ma sidea rap pakon dakdanak ni sidea. 44 Mereka sekalian mengambil sebagai isteri perempuan asing; maka mereka menyuruh pergi isteri-isteri itu dengan anak-anaknya.
<< Ezra 10 Nehemia 2 >>