Mikha 2

2:1 Bursik ma halak na manguhur-uhurhon hajahaton ampa na manranggi-ranggi hamagouan bani podomanni anjaha na mandalankon ai siangkonsi ari, halani ibagas tangan ni sidea kuasa. (Job 12:6; Ps. 36:5.) 2:1 Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya; yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya;
2:2 Impol uhur ni sidea bani juma, irampas ma ai; impol bani rumah, jadi ibuat sidea ma ai; bani jolma ampa parbagiananni. (Jes. 5:8.) 2:2 yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya; yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya!
2:3 Halani ai sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, Ahu pe domma hupingkir-pingkir hamagouan dompak bangsa on; seng tumaram maluah borgoknima hunjai, anjaha seng be padirgak-dirgak ulu hanima mardalan, ai panorang hamagouan do ai. (Ams. 5:13.) 2:3 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kamu tidak dapat menghindarkan lehermu dari padanya; kamu tidak dapat lagi berjalan angkuh, sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan.
2:4 Bani ari ai doding-dodingkonon ni halak ma pasal hanima, anjaha tangis-tangishononni ma, nini: Domma siap botul hanami; iparbagi do parbagianan ni bangsangku, ise pe lang na paulakkon ai bangku; ibagihon do jumanta bani halak sitaban hita. 2:4 Pada hari itu orang akan melontarkan sindiran tentang kamu dan akan memperdengarkan suatu ratapan dan akan berkata: “Kita telah dihancurluluhkan! Bagian warisan bangsaku telah diukur dengan tali, dan tidak ada orang yang mengembalikannya, ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita.”
2:5 Halani ai seng dong halak na hampit ho, na pagistangkon tali sibarsibar bani tanoh sirujihononkon, bani kuria ni Jahowa. 2:5 Sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah TUHAN.
2:6 Ulang marambilani! nini sidea bani ambilanni. Seng ambilankonon na sonai. Seng anjai mangonai bannami hadorunon sisonin. (Jes. 30:10; Ams. 7:16.) 2:6 “Janganlah ucapkan nubuat,” kata mereka itu, “orang tidak mengucapkan nubuat seperti itu! Noda tidak akan menimpa kita.”
2:7 Bulih ma sonai hatahononkon, alo ginompar ni Jakob? Ai na dob hurang sabar do Jahowa? Ai sonon do pambahenanni? Ai lang dear do hatani bani halak na pintor marpangabak?(Ams. 6:3.) 2:7 Bolehkah hal itu dikatakan, keturunan Yakub? Apakah TUHAN kurang sabar? Atau seperti inikah tindakan-Nya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya?
2:8 Tapi domma girah hinan bangsangku gabe imbang; irampas hanima do mantel ampa baju-baju ni halak pamolus na nalom maruhur, na so parporang. 2:8 Tetapi kamulah yang bangkit sebagai musuh terhadap umat-Ku. Kamu merebut jubah dari orang-orang yang suka damai, dari orang-orang yang berjalan lewat dengan tenteram, yang tidak cenderung kepada perang.
2:9 Iusir hanima do puang-puang ni bangsangku hun rumah ni sidea marsonang-sonang; humbani dakdanak ni sidea ibuat hanima do hasangaponku ronsi sadokah ni dokahni. 2:9 Para isteri di antara umat-Ku kamu halau dari rumah kesayangannya, dari bayi-bayinya kamu mengambil untuk selama-lamanya, semarak yang telah Kuberikan kepada mereka.
2:10 Jongjongkon anjaha laho ma hanima! ai seng ianan hasonangan on; halani habutakon maningon siap tumang ai. 2:10 Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu! Oleh karena kenajisan maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan.
2:11 Nai ma, anggo roh sada halak, na mangkatahon logou ampa ladung: “Ambilankononku ma bamu pasal anggur ampa minuman koras”! parambilan na sonai ma harosuh ni bangsa on. 2:11 Seandainya seseorang datang mereka-reka yang hampa dan dusta: “Aku bernubuat kepadamu tentang anggur dan arak,” maka dialah yang patut menjadi orang yang bernubuat terhadap bangsa ini!
2:12 Sai na patumpuonku do ganup hanima, ale Jakob, sai na patumpuonku do sidea sima-sima ni Israel; bahenonku do sidea sada, songon biri-biri ibagas harang, songon sada hulanan i sampalan, sada hulanan ni jolma na buei. (Jes. 31:10; Hes. 36:37.) 2:12 Dengan sungguh-sungguh Aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub, dengan sungguh-sungguh Aku akan menghimpunkan sisa orang Israel; Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia!
2:13 Sitotas dalan mardalan ilobei ni sidea; bontason anjaha lopusan ni sidea ma horbangan, laho luar hunjai. Raja ni sidea mardalan ilobei ni sidea, anjaha Jahowa do parlobei ni sidea. (Jes. 52:12.) 2:13 Penerobos akan maju di depan mereka; mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, TUHAN sendiri di kepala barisan mereka!
<< Mikha 1 Mikha3 >>