Yesaya 48

48:1 Tangihon ma on, ale ginompar ni Jakob, na marpanggoranan bani Israel, na luar humbani bah ni Juda, na marbija ibagas goran ni Jahowa, anjaha na manaksihon Naibata ni Israel, tapi seng ibagas hasintongan atap hapintoran. (bd. 51:1; Jer. 4:2.) 48:1 Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama TUHAN dan mengakui Allah Israel — tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati —
48:2 Tongon, marpanggorankon huta na pansing ai do sidea, anjaha marpangunsandeian bani Naibata ni Israel; Jahowa Zebaot do goranni. 48:2 bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus dan mereka bertopang kepada Allah Israel, TUHAN semesta alam nama-Nya;
48:3 Na dob masa in, humbani sapari do in hupatugah, humbani pamanganku do ai luar, anjaha Ahu do na pabogeihon ai. Sompong do ai masa hubahen, gabe saud do ai. (bd. 42:9.) 48:3 firman TUHAN: “Hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah Kuberitahukan dari sejak dahulu, Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong Aku melaksanakannya juga dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan.
48:4 Halani hubotoh, tendel do uhurmu, tangkuhukmu songon urat-urat humbani bosi anjaha pardompakanmu songon tombaga, (2 Mus. 32:9; 33:3; 5 Mus. 9:13; 31:27; Jer. 5:3.) 48:4 Oleh karena Aku tahu, bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu,
48:5 halani ai hupabotohkon do ai bam humbani na basaia, paima masa ai, domma hupabogeihon ai bam, ase ulang ihatahon ho: Sisombahonku do na mambahen ai, gana-gana na huuhir ampa gana-gana na hutuang do na mamarentahkon ai. 48:5 maka Aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu; sebelum hal itu menjadi kenyataan, Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata: Berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya.
48:6 Domma itangar ho, torih ma ganupan ai! Ai seng baritahononnima ai? Pabotohkononku do bannima na baru humbani sonari ampa na ponop, na so binotohnima. 48:6 Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya; tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kauketahui.
48:7 Sonari do ijadihon ai, seng na ijia, seng ibogei ho ai hinan, ase ulang ihatahon ho: Tonggor ma, domma hubotoh ai hinan. 48:7 Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata: Memang aku telah mengetahuinya!
48:8 Seng ongga ibogei ho, seng ongga ibotoh ho, humbani sapari seng buha ope pinggolmu. Ai hubotoh sipangose-ose do ho anjaha margoran siparbalik humbani partapaan nari. 48:8 Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu; tetapi Aku telah mengetahui, bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau: pemberontak sejak dari kandungan.
48:9 Halani goranku do ase hutahan ringisku, anjaha halani hamuliaonku do ase marulak-ulakan uhurhu mangidah ho, ase lang huboiskon ho. (bd. 43:25; 2 Mus. 34:6.) 48:9 Oleh karena nama-Ku Aku menahan amarah-Ku dan oleh karena kemasyhuran-Ku Aku mengasihani engkau, sehingga Aku tidak melenyapkan engkau.
48:10 Tonggor ma, domma hupapitah ho, tapi seng songon pirak, domma huuji ho bani pamurunan hadoyukon. (Ps. 66:10; 1 Ptr. 1:7; Pangk. 3:18.) 48:10 Sesungguhnya, Aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan.
48:11 Halani Ahu, halani Ahu do, ase hubahen sonai, ase ulang sambor goranku; seng hubere hasangaponku bani na legan. (bd. 42:3.) 48:11 Aku akan melakukannya oleh karena Aku, ya oleh karena Aku sendiri, sebab masakan nama-Ku akan dinajiskan? Aku tidak akan memberikan kemuliaan-Ku kepada yang lain!”
48:12 Tangihon ma Ahu, ale Jakob, ampa Israel, na dob hudilo in! Ahu do in, Ahu do na parlobei anjaha Ahu do na parpudi. (bd. 41:4; 2 Mus. 3:14.) 48:12 “Dengarkanlah Aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang Kupanggil! Akulah yang tetap sama, Akulah yang terdahulu, Akulah juga yang terkemudian!
48:13 Tongon, tanganku do na pajonam tanoh on, anjaha tangan siamunku paherbang langit. Dilo-dilo Ahu bani sidea, jadi jongjong ma sidea ganup. (Ps. 33:9.) 48:13 Tangan-Ku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kanan-Ku membentangkan langit. Ketika Aku menyebut namanya, semuanya bermunculan.
48:14 Martumpu ma hanima haganup anjaha tangar ma! Ise humbani sidea na patugahkon ai? Ia, na hinaholongan ni Jahowa, ia do na pasaudkon rosuh ni uhurni dompak Babel, anjaha tanganni ai do mangimbang halak Kasdim. (bd. 41:2; 45:1.) 48:14 Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah! Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi TUHAN akan melaksanakan kehendak TUHAN terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan TUHAN kepada orang Kasdim.
48:15 Ahu, Ahu do tongon na dob marsahap, Ahu do na mandilosi, Ahu do na parohkonsi, anjaha Ahu do na manumpaki dalanni. 48:15 Aku, Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga, Akulah yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil.
48:16 Padohor hanima ma bangku, tangihon ma on! Humbani mungkahni seng marponop-ponop Ahu marsahap, humbani ari parjadini ai ijai do Ahu. Tapi sonari isuruh Tuhan Jahowa pakon Tonduyni do ahu. (bd. 45:19; bd. 61:1.) 48:16 Mendekatlah kepada-Ku, dengarlah ini: Dari dahulu tidak pernah Aku berkata dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi Aku ada di situ.” Dan sekarang, Tuhan ALLAH mengutus aku dengan Roh-Nya.
48:17 Sonon do hata ni Jahowa, na paluahkon ho, Na pansing ni Israel: Ahu do Jahowa Naibatamu, na mangajari ho ase martuah ho, na manogu ho bani dalan na patut sidalananmu. 48:17 Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, Yang Mahakudus, Allah Israel: “Akulah TUHAN, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kautempuh.
48:18 Ambit itangihon ho ma namin titahku, tontu songon bah mardalan ma hatuahonmu, anjaha hapintoranmu songon gilumbang ni laut,(5 Mus. 5:26; 32:29; Ps. 81:14.) 48:18 Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti,
48:19 anjaha ginomparmu, songon horsik na i topi ni laut, anjaha tunasmu na luar humbani badanmu songon bueini ai; seng sasap anjaha seng magou be goranmu hun lobeihu. (1 Mus. 22:17.) 48:19 maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya; nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan-Ku.”
48:20 Luar ma hanima hun Babel, maporus ma hun Kasdim! Patugah ma ai marsora olob-olob, pabotohkon ma ai, anjaha sar ma ai bahen hanima das hu ujung ni tanoh on! Hatahon hanima: Domma ipaluah Jahowa juak-juakni si Jakob. (bd. 52:11; Jer. 51:6; 2 Kor. 6:17; Pangk. 18:4.) 48:20 Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim! Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini! Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi! Katakanlah: “TUHAN telah menebus Yakub, hamba-Nya!”
48:21 Seng horahan sidea sanggah na binobahonni ai sidea hun halimisan. Ibahen do bah mabaor humbani dolog batu bani sidea, batu gingging ibolah, gabe marbaoran ma bah. (2 Mus. 17:6; 4 Mus. 20:11.) 48:21 Mereka tidak menderita haus, ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus; Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka; Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air.
48:22 Tapi bani halak parjahat, nini Jahowa, seng dong hadameion.(bd. 57:21; 66:24.) 48:22 “Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik!” firman TUHAN.
<< Yesaya 47 Yesaya 49 >>