Yesaya 17

17:1 Pangungkabon pasal Damaskus: Tonggor ma, masabkononkon do Damaskus, ase ulang be kota ai, gabe timbunan batu ma ai. (Jer. 49:23; Ams. 1:3.) 17:1 Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan;
17:2 Tarulang ma huta-huta ni Aroer, gabe ianan ni pinahan-pinahan ma ai, panggompangan bani sidea anjaha ise pe lang be na mangkirjati sidea. 17:2 kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak, yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapa pun.
17:3 Masab ma benteng-benteng hun Efraim ampa harajaon hun Damaskus; anjaha teba-teba ni Aram gabe songon hamuliaon ni Israel ma, nini Jahowa Zebaot. (bd. 7:1, 8.) 17:3 Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik, juga sisa-sisa Aram, semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel, demikianlah firman TUHAN semesta alam.
17:4 Bani ari ai sipaoruon do hamuliaon ni Jakob, anjaha dagingni na mombur ai pamerungon do. 17:4 Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang, dan kemakmurannya akan susut;
17:5 Sonon ma parjadini, songon panabi na manjormak gandum sisabion anjaha tanganni manabi buyurni, songon halak na manjomputi buyur i pamah Repaim. 17:5 keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai dan tangannya memetik bulir-bulir; atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim.
17:6 Tapi dong ope tading turiangni, songon sanggah na mandugur hayu jetun, dua atap tolu daoh iatas, ompat atap lima bani dangkahni, sonai do nini Jahowa, Naibata, pasal Israel. 17:6 Dari padanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, tertinggal satu dua di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya, demikianlah firman TUHAN, Allah Israel.
17:7 Bani ari ai kawahkonon ni jolma in ma Na manompasi, anjaha matani mangidah Na pansing ni Israel. 17:7 Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Mahakudus, Allah Israel;
17:8 Seng be kawahkononni anjap-anjap na tinukangan ni tanganni, anjaha na pinauli ni jari-jarini seng be tataponni, ai ma Asera atap gana-gana ni mata ni ari. 17:8 ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan.
17:9 Bani ari ai huta na pinatoguhnima ai doskon ianan na tinadingkon ni halak Hefi pakon halak Amori ma ai, ai ma na tinadingkon ni sidea, sanggah maporus ilobei ni halak Israel, gabe tarulang. 17:9 Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi.
17:10 Ai ihalupahon ho do Naibata ni haluahonmu, anjaha dolog batu ni hagogohonmu lang idingat ho. Halani ai age ipungkah ho pohon na jenges anjaha isuan ho hujai ranting ni hayu anggur humbani nagori na legan, (5 Mus. 32:15, 18.) 17:10 Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri,
17:11 bani ari isuan ho ai, boi tubuh ibahen ho, anjaha sogod sanggah itidahkon ho ai, marbunga ibahen ho — tapi magou do pariama ai bani panorang sitaronon ampa pusok ni uhur na so tartambari. 17:11 sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah.
17:12 Bursik ma! Hageoron ni bangsa-bangsa na buei in, na geor songon pargeor ni laut, pargilumbang ni hajolmaon, na marhasak songon bah marbanggal. 17:12 Wahai! Ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu! Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat!
17:13 Songon pardorom ni bah marbanggal do pardorom ni bangsa-bangsa, tapi mangonai hata do Ia bani sidea, gabe maporus ma sidea daoh, mapurpur songon lamlam i buntu-buntu niombus ni logou, anjaha songon orbuk na habang binahen ni halisungsung. (Job 21:18; Ps. 1:4; 35:5.) 17:13 Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar; tetapi TUHAN menghardiknya, sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung.
17:14 Bodari-bodari, tonggor ma, songgot-songgot! Paima siang ari, seng ijin be! Ai ma rupei ni halak na manaban hita ampa parbagianan ni halak na manrampas hita. (bd. 37:36; 2 Raj. 19:35.) 17:14 Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan! Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi! Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita.
<< Yesaya 16 Yesaya 18 >>