Yesaya 13

13:1 Pangungkabon pasal Babel, na niidah ni si Jesaya, anak ni si Amos. (Jer. 50:51.) 13:1 Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos.
13:2 Pajongjong hanima ma mandera partanda bani dolog na leseng, pagomos ma martaur bani sidea; hilapkon hanima ma tangannima, ase masuk sidea humbani horbangan ni halak na sangap-sangap! (ay. 17.) 13:2 Naikkanlah panji-panji di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring; lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan!
13:3 Ahu na dob mamarentahkon hubani halak na hupapansing, domma huhara puanglimangku, na roh garang marsurak, laho padalankon gilangku, 13:3 Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang Kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasa-Ku untuk melaksanakan hukuman murka-Ku, orang-orang-Ku yang beria-ria dan bangga.
13:4 tangar, sora na gosou bani dolog songon sora ni bala na buei! Tangar, sora na guyu bani harajaon-harajaon, bangsa-bangsa na roh martumpu! Jahowa Zebaot patitirhon bala laho marmunsuh. 13:4 Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya! Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul! TUHAN semesta alam sedang memeriksa pasukan perang.
13:5 Na roh do sidea humbani nagori na daoh, humbani ujung ni langit, Jahowa ampa sinjata ni ringisni, laho mamboiskon ganup tanoh in. 13:5 Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu TUHAN serta yang melaksanakan amarah-Nya untuk merusakkan seluruh bumi.
13:6 Mandoruh ma hanima, ai dohor do ari ni Jahowa, songon hasedaon humbani Siparkuasa in do parrohni. (Joel 1:15; 2:1.) 13:6 Merataplah, sebab hari TUHAN sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Mahakuasa.
13:7 Halani ai galek ma sagala tangan, madotei uhur ni ganup halak, 13:7 Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar,
13:8 anjaha tarsonggot sidea. Hajorgongon ampa pangarouon do mandorab sidea, mangarou do sidea songon naboru na laho tubuhan tuah, marsinonoan do sidea, gerger bohini songon narnar. 13:8 dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka, mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam.
13:9 Tonggor ma, na roh ma ari ni Jahowa, jangin marhasoman gila ampa ringis na gajag, laho mambahen halimisan tanoh in ampa laho mamboiskon pardousa hunjai. 13:9 Sungguh, hari TUHAN datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan dari padanya orang-orang yang berdosa.
13:10 Ai sagala bintang na i langit ampa bintang pariama seng be bereonni sinalsalni; golap do mata ni ari bani parpoltakanni, anjaha bulan seng marsinondang. (Job 9:9; Heb. 32:7; Joel 2:10; 3:4; 4:15; Mat. 24:29.) 13:10 Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya; matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya.
13:11 Balaskononku do bani dunia on hajahatonni, ampa bani halak parjahat salahni, parontihononku ma pangenjengon ni halak sigijang uhur, anjaha patoruhonku do gijang ni uhur ni halak siunsagahkon gogoh. 13:11 Kepada dunia akan Kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka; kesombongan orang-orang pemberani akan Kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan Kupatahkan.
13:12 Bahenonku ma jolma jarangan humbani omas pitah, anjaha manisia jarangan humbani omas Opir. (1 Raj. 9:28.) 13:12 Aku akan membuat orang lebih jarang dari pada emas tua, dan manusia lebih jarang dari pada emas Ofir.
13:13 Halani ai dugur ma langit anjaha tanoh on mosor humbani iananni, halani gila ni Jahowa Zebaot bani panorang pargajag ni ringisni. (Job 9:6.) 13:13 Sebab itu Aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya, pada waktu amarah TUHAN semesta alam, dan pada hari murka-Nya yang menyala-nyala.
13:14 Jadi songon ursa na binuru, anjaha songon biri-biri na so marparmahan, mulak ganup sidea bani bangsani anjaha maporus ganup hu nagorini. 13:14 Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling, masing-masing kepada bangsanya, dan melarikan diri, masing-masing ke negerinya.
13:15 Sagala na dapot ai itiham, anjaha sagala na tartangkap ai matei ibahen podang. 13:15 Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang.
13:16 Irosaki do dakdanak ni sidea iidah matani, hona rampas rumah ni sidea, anjaha na binuat ni sidea ibutaki. (Ps. 137:8, 9.) 13:16 Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka, rumah-rumah mereka akan dirampoki, dan isteri-isteri mereka akan ditiduri.
13:17 Tonggor ma, pajujuonku ma halak Madai mangimbang sidea, na so impolan bani pirak anjaha na so mangkamegahkon omas. 13:17 Lihat, Aku menggerakkan orang Madai melawan mereka, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas.
13:18 Raseihonon ni sior ni sidea do garama-garama, seng holong uhur ni sidea bani boras ni boltok, anjaha seng ihargai panonggor ni sidea dakdanak. (ay. 16.) 13:18 Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda; mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan, dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak.
13:19 Anjaha masa ma bani Babel, bungaran ni harajaon-harajaon, hamegahon ampa hamuliaon bani halak Kasdim, songon na masa bani Sodom ampa Gomora, sanggah na ibalikkon Naibata ai. 13:19 Dan Babel, yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggangbalikkannya:
13:20 Seng be iankonon ai lalab atap hundulan ai marsundut-sundut; seng dong be halak Arab na marlampo-lampo ijai, anjaha parmahan seng be marlampo-lampo ijai. 13:20 tidak ada penduduk untuk seterusnya, dan tidak ada penghuni turun-temurun; orang Arab tidak akan berkemah di sana, dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana;
13:21 Tapi binatang na i halimisan do manggompang ijai, anjaha langkupa manggoki rumah ni sidea; marianan do ijai burung unta, anjaha manontori do ijai setan-setan. (3 Mus. 16:10; Mat. 12:43.) 13:21 tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu; burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat;
13:22 Baliang harangan do markaing-kaing bani lopou ni sidea, anjaha sorigala i rumah bolon ni sidea. Dohor ma roh panorangni, anjaha seng be paganjangon ari-arini. (bd. 34:10-15.) 13:22 anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang.
<< Yesaya 12 Yesaya 14 >>