Hagai 2

2:1 Paduatahunkon dob bangkit raja si Darius, bani ari dua puluh sada bulan pitu, roh ma hata ni Jahowa marhitei si Haggai, nabi ai, sonon: 2:1a pada hari yang kedua puluh empat dalam bulan yang keenam.
2:1b Pada tahun yang kedua zaman raja Darius,
2:2 Hatahon ma bani si Serubabel, anak ni si Sealtiel, panrajai ni Juda ampa hubani si Josua, anak ni si Josadak, sintua ni malim ai, ampa hubani haganup sima-sima ni bangsa ai: 2:2 dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal dua puluh satu bulan itu, datanglah firman TUHAN dengan perantaraan nabi Hagai, bunyinya:
2:3 Adong ope itongah-tongahnima na manggoluh, mangidah rumah on ibagas hamuliaonni na parlobei ai? Sonaha iidah hanima sonari? Ai seng songon na lang do in bani pangidahnima? (Esr. 3:12.) 2:3 “Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu, demikian:
2:4 Tapi tenger ma uhurmu, ale Serubabel, nini Jahowa; tenger ma homa uhurmu, ale sintua ni malim Josua, anak ni si Josadak; tenger ma homa uhurmu, ale bangsa na i tanoh in, nini Jahowa: nunut marhorja, ai Ahu do hasomannima, nini Jahowa Zebaot; 2:4 Masih adakah di antara kamu yang telah melihat Rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya?
2:5 romban hubani bagah-bagah, na huhatahon bannima sanggah na luar hanima hun Masir: Marianan do tonduyhu itongah-tongahnima, ulang mabiar! (2 Mus. 19:5; Sak. 4:6.) 2:5 Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman TUHAN; kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar; kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman TUHAN; bekerjalah, sebab Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman TUHAN semesta alam,
2:6 Ai sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Sahali nari, seng sadiha dokahni be, duguronku ma langit pakon tanoh pakon laut ampa darat;(Heb. 12:26.) 2:6 sesuai dengan janji yang telah Kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan Roh-Ku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut!
2:7 duguronku ma ganup bangsa sipajuh begu-begu, gabe roh ma na maharga ni ganup bangsa sipajuh begu-begu, gabe gokanku ma rumah on bani hamuliaon, nini Jahowa Zebaot.(Ps. 72:10; Jes. 60:5.) 2:7 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: Sedikit waktu lagi maka Aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat;
2:8 Ahu do simada pirak anjaha Ahu do simada omas, nini Jahowa Zebaot. 2:8 Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Aku akan memenuhi Rumah ini dengan kemegahan, firman TUHAN semesta alam.
2:9 Jadi bueinan ma hamuliaon ni rumah panumbahan na parpudi on, ase na parlobei ondi, nini Jahowa Zebaot; anjaha bani ianan on bereonku do hatuahon, nini Jahowa Zebaot.(Jes. 56:7.) 2:9 Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah emas, demikianlah firman TUHAN semesta alam.
2:10 Padua-puluh-ompat-arihon, bani bulan siah, padua-tahunkon dob manrajai si Darius, roh ma hata ni Jahowa marhitei si Haggai, nabi ai sonon: 2:10 Adapun Rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta alam, dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman TUHAN semesta alam.”
2:11 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Sungkun ma titah humbani malim ai pasal on: 2:11 Pada tanggal dua puluh empat bulan yang kesembilan, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman TUHAN kepada nabi Hagai, bunyinya:
2:12 Anggo porini iboan sada halak gulei na mapansing ibagas suhi-suhi ni hiouni, anjaha igiut marhitei hiouni ai ruti atap lowoh atap anggur atap minak atap sipanganon na ija pe, gabe pansing do ai? Balosan ni malim ai ma: Lang. 2:12 “Beginilah firman TUHAN semesta alam itu: Tanyakanlah pengajaran kepada para imam.
2:13 Dob ai nini si Haggai ma: Anggo adong sada halak na mabutak, halani dais bani sada bangkei, manggiut sada humbani nongkan ai, naha, gabe butak do ai? Balosan ni malim ai ma: Gabe butak ma ai tongon. (3 Mus. 5:2; 4 Mus. 19:11, 22.) 2:13 Andaikata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu?” Lalu para imam itu menjawab, katanya: “Tidak!”
2:14 Dob ai nini si Haggai ma: Sonai ma halak on, bangsa on i lobeihu, nini Jahowa, lanjar sonai do homa ganup jadi-jadian ni tangan ni sidea, anjaha atap aha pe ginalangkon ni sidea ijai, butak do ai. 2:14 Berkatalah pula Hagai: “Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu?” Lalu para imam itu menjawab, katanya: “Tentu!”
2:15 Ai pe, paruhurhon hanima ma olat ni ari on hu atas! Sanggah lape iatur batu bani rumah ni Jahowa, 2:15 Maka berbicaralah Hagai, katanya: “Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka; dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis.”
2:16 sonaha do na masa bannima? Anggo roh diri bani luhutan pardua-puluh sumpitan, hape pitah sapuluh do; anggo roh diri bani parnahan ni anggur, laho manahui lima puluh gusi hunjai, hape pitah dua puluh gusi hansa. (bd. 1:6.) 2:16 “Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya! Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait TUHAN,
2:17 Domma hulibas hanima marhitei antinganou, hameluson ampa sira-sira, laho mansedahon ganup na hinorjahon ni tangannima, hape lanjar do seng mulak hanima hubangku, nini Jahowa. (bd. 1:11; 5 Mus. 28:22; Ams. 4:9.) 2:17 bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak dua puluh gantang, hanya ada sepuluh; dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok lima puluh takar, hanya ada dua puluh.
2:18 Paruhurhon hanima ma olat ni ari on hu atas, olat ni ari dua puluh ompat, bulan siah on, olat ni ari dob ipasuk onjolan ni rumah ni Jahowa: Paruhurhon hanima ma! (Esr. 3:10.) 2:18 Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu; namun kamu tidak berbalik kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN.
2:19 Atap moru do bonih ibagas sopou, atap seng marbuah hayu anggur pakon hayu ara pakon dalima ampa hayu jetun. Olat ni ari on pasu-pasuoku ma. 2:19 Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya — mulai dari hari yang kedua puluh empat bulan kesembilan. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait TUHAN perhatikanlah
2:20 Dob ai roh ma hata ni Jahowa paduahalihon hubani si Haggai bani ari dua puluh ompat bani bulan ai, sonon: 2:20 apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini Aku akan memberi berkat!”
2:21 Hatahon ma bani si Serubabel, panrajai ni Juda, sonon: Sihol do duguronku langit pakon tanoh on, (ay. 6.) 2:21 Maka datanglah firman TUHAN untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal dua puluh empat bulan itu, bunyinya:
2:22 sihol do tunggalinghononku paratas ni harajaon, anjaha siaphononku hagogohon ni bangsa sipajuh begu-begu, tunggalinghononku gareta ampa jolma na mangajak ai, gabe mardabuhan ma huda ampa jolma na mangajak ai, ganup marhitei podang ni hasomanni. (Hes. 38:21.) 2:22 “Katakanlah kepada Zerubabel, bupati Yehuda, begini: Aku akan menggoncangkan langit dan bumi
2:23 Bani ari ai, nini Jahowa Zebaot, buatonku ma ho, ale Serubabel, anak ni si Sealtiel, juak-juakkin, nini Jahowa, anjaha bahenonku ma ho gabe tintin tokan, ai domma hupilih ho, nini Jahowa Zebaot. (Doding 8:6; Jer. 22:24; Sak. 4:6, 7.) 2:23 dan akan menunggangbalikkan takhta raja-raja; Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkirbalikkan kereta dan pengendaranya; kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya.
2:24 Pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hamba-Ku — demikianlah firman TUHAN — dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai; sebab engkaulah yang Kupilih, demikianlah firman TUHAN semesta alam.”
<< Hagai 1 Zakharia 1 >>