Ezra 5

1 Tapi anggo Nabi Haggai pakon Sakaria, anak ni si Iddo, manjahai ma sidea marhitei goran ni Naibata ni Israel, simada sidea ai, hubani halak Juda, na i tanoh Juda pakon Jerusalem 1. Tetapi nabi Hagai dan Zakharia bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel, yang menyertai mereka.
2 Jadi marugas ma si Serubabel, anak ni si Sealtiel, pakon si Jesua, anak ni si Josadak, gabe ipungkah sidea ma use pajongjongkon rumah ni Naibata na i Jerusalem; nabi ni Naibata do hasoman ni sidea, na patengerhon uhur ni sidea. 2. Pada waktu itu mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yozadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah.
3 Lanjar bani panorang ai roh ma marayak sidea si Tatnai, panrajai i nagori, na i dipar ni bah banggal ai, pakon si Setarbosnai ampa hasoman ni sidea ai, nini ma dompak sidea, “Ise marsuruh nasiam pajongjong rumah panumbahan on ampa mandobkon tembokni in? 3. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Boznai dan rekan-rekan mereka, dan beginilah katanya kepada mereka: “Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?”
4 Anjaha ise do goran-goran ni halak na pajongjongkon rumah panumbahan in?” 4. Lalu katanya pula kepada mereka: “Siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini?”
5 Tapi itatap panonggor ni Naibata ni sidea do pangintuai ni halak Juda, gabe seng ilanglangi sidea, paima das pangaduan ai hubani si Darius, anjaha roh balosni marhitei surat. 5. Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu.
6 Salinan ni surat ni si Tatnai, panrajai i nagori, na i dipar ni bah banggal ai, pakon si Setarbosnai ampa hasoman ni sidea panrajai i nagori na i dipar ni bah banggal ai, na tinongos ni sidea hubani Raja Darius, 6. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai, bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, bersama-sama dengan Syetar-Boznai dan rekan-rekannya, para punggawa daerah sebelah barat sungai Efrat, kepada raja Darius.
7 itongos sidea ma bani lapuran, sonon ma tarsurat ijai, “Bani Raja Darius, damei ma bamu! 7. Mereka mengirim laporan tertulis kepadanya yang bunyinya sebagai berikut: “Ke hadapan raja Darius. Salam sejahtera!
8 Na pabotohkon ma hanami hubani raja in, ia hanami domma laho hu tanoh Juda, hu rumah ni Naibata na banggal in. Ipajongjong do nuan ai humbani batu na banggal-banggal, anjaha ilampis bani hayu; jorei do mardalan horja ai anjaha manjadi marhitei tangan ni sidea. 8. Kiranya raja maklum, bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang maha besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka.
9 Domma isungkuni hanami pangintuai ai, anjaha ihatahon hanami sonon bani sidea, ?Ise marsuruh nasiam pajongjong rumah panumbahan on anjaha mandobkon tembokni in?? 9. Kemudian kami menanyai para tua-tua itu dan beginilah kata kami kepada mereka: Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini?
10 Isungkun hanami do homa goran-goran ni sidea, sipabotohkononnami bamu; halani ai do ase isuratkon hanami goran-goran ni dalahi, na mambobahon sidea. 10. Lagipula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka, untuk memberitahukannya kepada tuanku, dengan mencatat nama orang-orang yang mengepalai mereka.
11 Tapi on do balos ni sidea bennami, ?Jabolon ni Naibata sigomgom langit pakon tanoh on do hanami, anjaha na mangulaki do hanami pajongjongkon rumah panumbahan on, na dob pinauli hinan sapari, ai ma na pinauli anjaha na nidobkon ni sada raja ni Israel na sangap. 11. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami: Kami adalah hamba-hamba Allah semesta langit dan bumi, dan kami membangun kembali rumah, yang telah didirikan bertahun-tahun sebelumnya, didirikan dan diselesaikan oleh seorang raja Israel yang agung.
12 Tapi halani ipuhoi ompungnami ringis ni Naibata sigomgom langit, gabe iondoskon ma sidea hubagas tangan ni si Nebukadnesar, raja ni Babel, halak Kasdim, na parsedahon rumah panumbahan on, anjaha bangsa in ibuangkon do hu Babel. 12. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkan-Nya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel.
13 Tapi bani tahun parlobei ni panrajaion ni si Kores, raja ni Babel, iparentahkon si Kores ma, ase ipajongjong rumah panumbahan on bani Naibata. 13. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh raja Koresh untuk membangun rumah Allah ini.
14 Age parugas omas pakon pirak, na ibuat si Nebukadnesar hun rumah panumbahan na i Jerusalem, anjaha na binobanni hu rumah panumbahan na i Babel, ipadarat raja Kores ma ai hun rumah panumbahan na i Babel, anjaha ibere hubani sada halak, na margoran si Sesbasar, na dob niangkatni gabe panrajai. 14. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah, yang telah diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh raja Koresh dari bait suci yang di Babel itu, dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar yang telah diangkatnya menjadi bupati.
15 Nini ma dompaksi, “Buat ma parugas on, nahkon ma in hu rumah panumbahan na i Jerusalem, anjaha hatahon ma, ase ipajongjong use rumah ni Naibata bani hajongjonganni hinan.” 15. Perintahnya kepadanya: Ambillah perlengkapan ini, pergilah dan taruhlah itu di dalam bait suci yang di Yerusalem, dan biarlah rumah Allah dibangun di tempatnya yang semula.
16 Jadi roh ma si Sesbasar ai, ipatibal ma batu onjolan ni rumah ni Naibata na i Jerusalem; anjaha olat ni panorang ai ronsi sonari marnunut do ipauli, tapi seng ope dob. 16. Kemudian datanglah Sesbazar, meletakkan dasar rumah Allah yang ada di Yerusalem, dan sejak waktu itu sampai sekarang dikerjakanlah pembangunannya, hanya belum selesai.
17 Ai pe, anggo dear do ninuhur ni raja in, ihatahon ma na mamareksai arsip harajaon na i Babel, laho mangidah atap na tongon do iparentahkon Raja Kores, pajongjongon use rumah ni Naibata i Jerusalem, anjaha itongoskon raja in ma bennami haputusanni pasal on.?” 17. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja, di sana, di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh raja Koresh untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem itu. Kemudian keputusan raja tentang hal itu kiranya dikirimkan kepada kami.”
<< Ezra 4 Ezra 6 >>