Ezra 10

Tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran
1 Jadi sanggah martonggo ope si Esra anjaha mambahen pansopotkonon bani dousa, tangis anjaha manrogop i lobei ni Rumah ni Naibata, martumpu ma hu lambungni humbani halak Israel sada tumpuan na banggal tumang, dalahi, naboru pakon dakdanak doruh-doruh do bangsa ai. 1 Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras.
2 Dob ai roh ma balos ni si Sekanya, anak ni si Jehiel, humbani ginompar ni si Elam, nini ma dompak si Esra, “Domma mangosei padan hanami hubani Naibatanami, halani ra hanami marhajabuan pakon naboru na legan humbani bangsa pangisi ni nagori on; tapi tene adong ope siarapkonon bani Israel age sonari. 2 Maka berbicaralah Sekhanya bin Yehiel, dari bani Elam, katanya kepada Ezra: “Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperisteri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel.
3 Halani ai mambahen padan ma hita hubani Naibatanta, laho palahohon sagala naboru on ampa dakdanak ni sidea romban hubani rosuh ni uhurni, tuannami, ampa rosuh ni sagala na marhabiaran bani titah ni Naibatanta; maningon romban hubani titah ai do bahenon. 3 Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat tuan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat.
4 Jongjongkon ham ma, ai ham do sidalankon ai, anjaha ihasomani hanami pe ham, tenger ma uhurmu, horjahon ham ma ai!” 4 Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu, dan bertindaklah!”
5 Dob ai jongjong ma si Esra, anjaha ipabija ma pangintuai-pangintuai ni malim, halak Levi pakon ganup Israel, paboa na maningon bahenon ni sidea do songon na dob hinatahon ai. Jadi marbija ma sidea. 5 Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah, bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu, maka bersumpahlah mereka.
6 Dob ai laho ma si Esra hun lobei ni rumah ni Naibata, masuk ma ia hu kamar ni si Johanan, anak ni si Eliasib, anjaha ijai ma ia sabornginni ai, seng mangan ruti barang minum bah ia; ai pusok do uhurni, halani pangoseion ni halak, na mulak hun habuangan ai. 6 Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Elyasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia.
7 Dob ai isuruh ma maningtingkon i Juda pakon Jerusalem hubani haganup halak na tarbuang, na dob mulak ai, maningon martumpu sidea hu Jerusalem; 7 Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem.
8 anjaha barang ise na so roh hujai ibagas tolu ari, romban hubani haputusan ni sipambobai pakon pangintuai-pangintuai, maningon siapkonon do sagala ugas-ugasni, anjaha maningon pabalion ia humbani tumpuan ni halak na tarbuang ai. 8 Barangsiapa dalam tiga hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan.
9 Jadi martumpu ma ganup dalahi hun Juda pakon Benjamin hu Jerusalem ibagas na tolu ari ai, ai ma ari dua puluh bulan siah. Hundul ma ganup bangsa ai i alaman ni rumah ni Naibata, hitir-hitir halani parsahapan ai pakon halani udan doras. 9 Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam tiga hari itu, yakni dalam bulan kesembilan pada tanggal dua puluh bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah, sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat.
10 Dob ai jongjong ma Malim Esra, nini ma dompak sidea, “Banggal do dousa nasiam, ai ibuat nasiam do boru na legan, gabe itambahi nasiam do marhitei ai salah ni Israel. 10 Maka bangkitlah imam Ezra, lalu berkata kepada mereka: “Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperisteri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel.
11 Ai pe, sopotkon nasiam ma dousa nasiam ai hubani Jahowa, Naibata ni ompung nasiam, anjaha horjahon nasiam ma rosuh-Ni, sirang ma nasiam humbani bangsa ni tanoh on pakon humbani naboru na legan.” 11 Tetapi sekarang mengakulah di hadapan TUHAN, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu!”
12 Jadi ibalosi tumpuan ai ma ganup marhitei sora na gogoh, “Ai ma tongon; songon hatamu ai ma horjahononnami. 12 Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring: “Sesungguhnya, adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu.
13 Tapi buei tumang do bangsa on, anjaha musim udan ma, seng tartahan halak jongjong i darat on. Anjaha seng horja sisadari barang sidua ari on, ai banggal tumang do panlanggaronnami pasal on. 13 Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagipula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran.
14 Mahua kopalanami ma tading gantih ni ganup tumpuan in; jadi maningon ganup ma halak na i hutanta, na dob mambuat boru na legan roh bani panorang na dob tinontuhon rap pakon pangintuai pakon panguhum ni ganup huta ai, ronsi surut hun banta ringis ni Naibata, halani dousa on.” 14 Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperisteri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota, sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami.”
15 Pitah si Jonatan, anak ni si Asael, pakon si Jehasia, anak ni si Tikwa do na manlawan ai, anjaha si Mesulam pakon si Sabbetai, halak Levi ai mangapiti sidea. 15 Hanya Yonatan bin Asael, dan Yahzeya bin Tikwa, berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai, orang Lewi itu.
16 Jadi ibahen halak na tarbuang ai ma sonai. Ipilih si Esra ma deba halak, kopala-kopala ni mar sasaompung humbani ganup ginompar ni ompungni bei, anjaha ganup sidea tarsobut goranni, martumpu ma sidea ari sada bulan sapuluh, laho mamareksa pahara ai. 16 Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka imam Ezra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan kesepuluh mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu,
17 Jadi marujung ma parsahapan ai ibahen sidea pasal ganup dalahi na mambuat boru na legan ronsi ari sada bulan sada. 17 dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperisteri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama.
18 Jumpah ma humbani anak ni malim, na mambuat boru na legan, humbani ginompar ni si Jesua, anak ni si Josadak, pakon sanina ni si Maaseya, si Elieser, si Jarib pakon si Gedalya; 18 Di antara kaum imam yang memperisteri perempuan asing terdapat: dari bani Yesua bin Yozadak, dengan saudara-saudaranya: Maaseya, Eliezer, Yarib dan Gedalya.
19 pala do ipadankon sidea, maningon paulakon ni sidea do parinangon ni sidea ai, anjaha galangkonon ni sidea sada biribiri tunggal bahen galangan parsalahan. 19 Dengan memegang tangan, mereka itu berjanji akan mengusir isteri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka.
20 Humbani ginompar ni si Immer: Si Hanani pakon si Sebaya; 20 Dari bani Imer: Hanani dan Zebaja;
21 humbani ginompar ni si Harim; Si Maaseya, si Elia, si Semaya, si Jehiel pakon si Usia; 21 dari bani Harim: Maaseya, Elia, Semaya, Yehiel dan Uzia;
22 humbani ginompar ni si Pasur: Si Elioenai, si Maaseya, si Ismael, si Nataneel, si Josabad pakon si Eleasa; 22 dan dari bani Pasyhur: Elyoenai, Maaseya, Ismael, Netaneel, Yozabad dan Elasa.
23 humbani halak Levi: Si Josabad, si Simei, si Kelaya \it (ai ma si Kelita)\it*, si Petaya, si Juda pakon si Elieser, 23 Dari orang-orang Lewi: Yozabad, Simei, Kelaya (yakni Kelita), Petahya, Yuda dan Eliezer.
24 humbani pandoding: Si Eliasib; humbani sijaga horbangan: Si Salum, si Telem pakon si Uri. 24 Dari para penyanyi: Elyasib. Dari para penunggu pintu gerbang: Salum, Telem dan Uri.
25 Humbani halak Israel: Humbani anak ni si Paros: Si Ramya, si Jissia, si Malkia, si Miyamin, si Eleasar, si Hasabya pakon si Benaya; 25 Dari orang-orang Israel yang lain: dari bani Paros: Ramya, Yezia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia dan Benaya.
26 humbani ginompar ni si Elam: Si Matanya, si Sakaria, si Jehiel, si Abdi, si Jeremot pakon si Elia; 26 Dari bani Elam: Matanya, Zakharia, Yehiel, Abdi, Yeremot dan Elia.
27 humbani ginompar ni si Sattu: Si Elioenai, si Eliasib, si Matanya, si Jeremot, si Sabat pakon si Asisa; 27 Dari bani Zatu: Elyoenai, Elyasib, Matanya, Yeremot, Zabad dan Aziza.
28 humbani ginompar ni si Bebai: Si Johanan, si Hananya, si Sabai, si Altai; 28 Dari bani Bebai: Yohanan, Hananya, Zabai dan Altai.
29 humbani ginompar ni si Bani: Si Mesulam, si Malluk pakon si Adaya, si Jasub, si Seal pakon si Jeremot; 29 Dari bani Bani: Mesulam, Malukh, Adaya, Yasub, Seal dan Yeramot.
30 humbani ginompar ni si Pahat-Moab: Si Adna, si Helal, si Benaya, si Maaseya, si Matanya, si Besaleel, si Binui pakon si Manase; 30 Dari bani Pahat-Moab: Adna dan Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleel, Binui dan Manasye.
31 humbani ginompar ni si Harim: Si Elieser, si Jisia, si Malkia, si Semaya, si Simeon, 31 Dari bani Harim: Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon,
32 si Benjamin, si Malluk pakon si Semarya; 32 Benyamin, Malukh, dan Semarya.
33 humbani ginompar ni si Hasum: Si Matnai, si Matata, si Sabad, si Elipelet, si Jeremai, si Manase pakon si Simei; 33 Dari bani Hasum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasye dan Simei.
34 humbani ginompar ni si Bigwai: Si Maadai, si Amram, si Joel, 34 Dari bani Bani: Maadai, Amram, Uel,
35 si Benaya, si Bedeya, si Keluhu, 35 Benaya, Bedeya, Keluhu,
36 si Wanya, si Meremot, si Eliasib, 36 Wanya, Meremot, Elyasib,
37 si Matanya, si Matnai, si Jasai; 37 Matanya, Matnai, Yaasai.
38 humbani ginompar ni si Binui: Si Simei, 38 Dari bani Binui: Simei,
39 si Helemya, si Natan, si Adaya, 39 Selemya, Natan, Adaya,
40 si Maknadbai, si Sasai, si Sarai, 40 Makhnadbai, Sasai, Sarai,
41 si Asareel, si Selemya, si Semarya, 41 Azareel, Selemya, Semarya,
42 si Salum, si Amarya, si Josep; 42 Salum, Amarya dan Yusuf.
43 humbani ginompar ni si Nebo: Si Jehiel, si Matitya, si Sabad, si Sebina, si Jadai, si Joel, si Benaya. 43 Dari bani Nebo: Yeiel, Matica, Zabad, Zebina, Yadai, Yoel dan Benaya.
44 Haganup sidea mambuat boru na legan, anjaha ipalaho sidea ma sidea rap pakon dakdanak ni sidea. 44 Mereka sekalian mengambil sebagai isteri perempuan asing; maka mereka menyuruh pergi isteri-isteri itu dengan anak-anaknya.
<< Ezra 9 Nehemia 1 >>