Ester 8

8:1 Lanjar bani ari na sasada ai ibere raja Ahasveros ma hubani puang-bolon Ester rumah ni si Haman, munsuh ni halak Jahudi ai. Si Mordahai pe bulih ma masuk hulobei ni raja ai, ai domma ipatugah si Ester, naha partuturan ni si Mordahai hubani. (bd. 2:7, 15.) 8:1 Pada hari itu juga raja Ahasyweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester, sang ratu, dan Mordekhai masuk menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekhai dengan dia.
8:2 Dob ai ibuat raja ai ma tintin tokanni, na binuatni humbani si Haman, gabe ibere ma ai hubani si Mordahai, lanjar iangkat si Ester ma si Mordahai, mangopalai rumah ni si Haman. (bd. 3:10.) 8:2 Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil dari pada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekhai; dan Mordekhai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman.
8:3 Dob ai iulaki si Ester ma use mangkatahon hatani hubani raja ai; manrogop ma ia hubani naheini anjaha ielek-elek ma ia marhasoman iluh, ase isundati raja ai partahi-tahion na jahat, na binahen ni si Haman, halak Agagi ai, dompak halak Jahudi. 8:3 Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunianya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi.
8:4 Jadi isurdukkon raja ai ma tungkot omas harajaon ai hubani si Ester, gabe jongjong ma si Ester ilobei ni raja ai, (bd. 5:2.) 8:4 Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja,
8:5 anjaha nini ma: Anggo dear nini uhur ni raja in, anjaha anggo jumpahan idop ni uhur ahu i lobeini, anjaha anggo bonar homa hata on bani raja in, anjaha rosuh uhur ni raja in mangidah ahu, mahua ibahen ma namin surat, manulak hata ni surat ni si Haman, anak ni si Hamedata, halak Agagi ai, na sinuratni ai laho mangagou halak Jahudi, na adong i sab nagori ni raja in. (bd. 7:3.) 8:5 serta sembahnya: “Jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan.
8:6 Ai sonaha ma panaronkonku paidah-idah hamagouan, na mangonai hubani bangsangku? Sonaha ma panaronkonku paidah-idah parbois ni bangsangku? (bd. 7:3.) 8:6 Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba?”
8:7 Dob ai nini raja Ahasveros ma dompak puang-bolon Ester ampa dompak si Mordahai, halak Jahudi ai: Tonggor ma, domma pala hubere rumah ni si Haman hubani si Ester, anjaha si Haman domma igantungkon bani hayu ai, halani sihol mardastangan ia bani halak Jahudi. 8:7 Maka jawab raja Ahasyweros kepada Ester, sang ratu, serta kepada Mordekhai, orang Yahudi itu: “Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi.
8:8 Bulih do hanima mambahen surat pasal halak Jahudi barang sonaha na madear nini uhurnima ibagas goran ni raja in, anjaha itokan ma ai bani tintin ni raja in; ai surat, na dob sinurat ibagas goran ni raja in, anjaha itokan marhitei tintin tokan ni raja in, seng bulih mubah. (bd. 3:12.) 8:8 Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali.”
8:9 Jadi tarpio ma ijia juru-tulis ni raja ai bulan tolu, ai ma bulan Siwan, ari dua puluh tolu. Jadi isurat sidea ma haganup romban hubani pangaturhon ni si Mordahai pasal halak Jahudi hubani kopala-kopala, panrajai ampa pambobai ni nagori-nagori hun India das hu Etiopia, saratus dua puluh pitu propinsi, bani ganup propinsi ibagas suratni ampa bani ganup bangsa ibagas sahapni, sonai homa hubani halak Jahudi ibagas suratni ampa sahapni. (bd. 1:1, 22; 3:12.) 8:9 Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja, dalam bulan yang ketiga — yakni bulan Siwan — pada tanggal dua puluh tiga, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekhai ditulislah surat kepada orang Yahudi, dan kepada para wakil pemerintah, para bupati dan para pembesar daerah, dari India sampai ke Etiopia, seratus dua puluh tujuh daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya.
8:10 Isurat sidea ma ai ibagas goran ni raja Ahasveros, lanjar itokan bani tintin tokan ni raja ai. Dob ai ipantongoskon ma surat ai marhitei suruhan siajak huda na lingkat-lingkat, na somal pinakei bani raja ai, na dob niajar humbani ianan ni huda ni raja ai hinan. (ay. 8, 14; 1 Raj. 5:8.) 8:10 Maka ditulislah pesan atas nama raja Ahasyweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja, lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas yang diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat
8:11 Marhitei ai ilopas raja ai ma halak Jahudi, na adong bani ganup huta martumpu, laho martahankon hosah ni sidea, homa mansedahon, mamunuh ampa mangagou ganup hulanan parsinjata ni ganup bangsa atap nagori, na sihol mandorab sidea rap pakon dakdanak ampa parinangon ni sidea, sonai homa manrampas ugas-ugas ni sidea, (bd. 3:13; 9:15, 16.) 8:11 yang isinya: raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan, dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya,
8:12 bani sada ari bani sab nagori ni raja Ahasveros, ai ma ari sapuluh tolu bulan sapuluh dua, bani bulan Adar. (bd. 3:13.) 8:12 pada hari yang sama di segala daerah raja Ahasyweros, pada tanggal tiga belas bulan yang kedua belas, yakni bulan Adar.
8:13 Salinan ni surat ai, na tinotapkon gabe paraturan bani ganup nagori ai, maningon tingtingkononkon do ai bani ganup bangsa, ase sirsir halak Jahudi bani ari na dob tinotapkon ai, laho manlawan munsuh ni sidea. (bd. 3:14.) 8:13 Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya.
8:14 Ia suruhan ai, na mangajak huda na lingkat-lingkat ai, na somal pinakei bani horja ni raja ai, mangolos ma sidea bingkat, iparentahkon raja ai, anjaha i huta pamatang Susan do iluarhon parentah ai. (ay. 10: bd. 3:15.) 8:14 Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu, atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan.
8:15 Luar ma anggo si Mordahai hun lobei ni raja ai marpakeian harajaon humbani sitora na mahonda ampa kain linen alus, marsortali omas na banggal ampa marmantel kain linen na alus pakon sitora na gerger, anjaha ganup pangisi ni huta Susan marolob-olob anjaha marmalas ni uhur. (bd. 3:15; 6:8; Luk. 16:19.) 8:15 Dan Mordekhai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan dari pada kain ungu tua dan kain lenan, dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan serta jubah dari pada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempiksoraklah dan bersukaria:
8:16 Poltak ma anggo bani halak Jahudi haliharon, malas ni uhur, hasonangan ampa hamuliaon. (Ps. 112:4; Pod. 13:9.) 8:16 orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan.
8:17 Jadi bani ganup nagori ampa bani ganup huta hadasan ni hata ampa parentah ni raja ai, masa ma malas ni uhur ampa olob-olob itongah-tongah ni halak Jahudi, pesta ampa ari malas ni uhur. Anjaha buei halak humbani bangsa na i nagori ai masuk Jahudi, ai sogop do biar dompak Jahudi bani sidea. (bd. 9:2: 1 Mus. 35:5; 2 Mus. 15:14-16; 5 Mus. 11:25; Neh. 10:28.) 8:17 Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat mana pun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira; dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi.
<< Ester 7 Ester 9 >>