Ayub 24

24:1 Mase ma nani lang idalankon Pargogoh na so tarimbang in panorang paruhuman? Mase ma lang iidah na manandaisi ari panguhumonni? (bd. 22:19, 20; Hes. 30:3; Luk. 17:22-24.) 24:1 “Mengapa Yang Mahakuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilan-Nya?
24:2 Sai ipaosor halak parjahat do parbalogan, irampas do hulanan ni pinahan anjaha iparmahan songon rupeini. (5 Mus. 19:14; 27:17; Pod. 22:28; 23:10.) 24:2 Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya.
24:3 Ialai sidea do halode ni na tading maetek, ipasikoramhon sidea lombu ni na mabalu. (5 Mus. 24:6, 12.) 24:3 Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai,
24:4 Ijullakkon do halak na musil humbani dalan, na madorun i nagori ai marsiponopkon dirini bei. (Ams. 5:12; 8:4.) 24:4 orang miskin didorongnya dari jalan, orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya.
24:5 Tonggor ma, songon halode harangan i halimisan laho sidea bani horja ni sidea, pindah-pindah bani sipanganon; humbani tanoh hondot jumpahan sipanganon sidea bani anakni. 24:5 Sesungguhnya, seperti keledai liar di padang gurun mereka keluar untuk bekerja mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka.
24:6 Borngin isabi sidea juma ni halak, anjaha buat-buat sidea hun pohon anggur ni parjahat. 24:6 Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan kebun anggur, milik orang fasik, dipetiki buahnya yang ketinggalan.
24:7 Talag, seng marhiou, ipapodom sidea dirini, anjaha seng marsabing sidea bani borgoh ni ari. 24:7 Dengan telanjang mereka bermalam, karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin;
24:8 Taptap sidea ibahen udan dolog, dolog batu ipangunsandeii, halani seng dong panisioanni. 24:8 oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu.
24:9 Irampas sidea do na tading maetek hun abingan ni inangni, anjaha igadeihon dakdanak ni halak na musil. 24:9 Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai.
24:10 Talag-talag do sidea laho, seng marhiou; anjaha age pe loheian itarui do radean. (5 Mus. 25:4; Jes. 58:7.) 24:10 Dengan telanjang mereka berkeliaran, karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum;
24:11 Maningon iholang-holang ni tembok sidea mamoroh minak, ibagas pangilangan anggur sidea marhorja, anjaha horahan sidea. (Jak. 5:4.) 24:11 di antara dua petak kebun mereka membuat minyak, mereka menginjak-injak tempat pengirikan sambil kehausan.
24:12 Humbani huta ai tarbogei orong-orong ni halak na laho matei, anjaha dilo-dilo tonduy ni halak na ugahan bani pangurupion, tapi lang itangihon Naibata tonggo ni sidea. 24:12 Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati dan jeritan orang-orang yang menderita luka, tetapi Allah tidak mengindahkan doa mereka.
24:13 Adong do halak na legan gabe imbang ni na siang, seng itanda sidea dalan ni Naibata, anjaha seng totap sidea bani dalanni ai. (Rom 13:12; Ep. 5:8; 1 Tes. 5:5.) 24:13 Ada lagi golongan yang memusuhi terang, yang tidak mengenal jalannya dan tidak tetap tinggal pada lintasannya.
24:14 Marayak siang ari jongjong ma halak pamunuh, laho mamunuh halak na musil ampa halak na masombuh, anjaha borngin suruk-suruk songon panangko. 24:14 Pada parak siang bersiaplah si pembunuh, orang sengsara dan miskin dibunuhnya, dan waktu malam ia berlaku seperti pencuri.
24:15 Halak parbangkis paimahon samon ari, nini uhurni: Seng dong na mangidah ahu! Palegan rupa do ia. (Ps. 10:11; Pod. 7:9.) 24:15 Orang yang berzinah menunggu senja, pikirnya: Jangan seorang pun melihat aku; lalu dikenakannya tudung muka.
24:16 Masuk do ia ibagas golap ari hu rumah, ia arian i rumah do sidea marhurung; seng iharosuhkon sidea na lihar. (Joh. 3:20; Rom 13:12.) 24:16 Di dalam gelap mereka membongkar rumah, pada siang hari mereka bersembunyi; mereka tidak kenal terang,
24:17 Na lotir ai do sogod bani sidea, ai marhuan-huan do sidea pakon songgot-songgot na ibagas na golap ai, 24:17 karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan.
24:18 podas do sidea lintun marayak siang ari. Hona papa do parbagianan ni sidea i tanoh in, seng dompakkononni be pohon anggurni. (1 Mus. 49:4.) 24:18 Mereka hanyut di permukaan air, bagian mereka terkutuk di bumi; mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka.
24:19 Songon logou ni ari ampa milas ari mambahen sintak bah salju, sonai do nagori toruh bani halak pardousa. 24:19 Air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas, demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa.
24:20 Lupahonon ni abingan ni inangni do ia, pampanganon ni gilok-gilok, anjaha seng dong be na mardingatsi; ripukkononkon do hajahaton ai songon hayu. 24:20 Rahim ibu melupakan dia, berenga mengerumitnya, ia tidak diingat lagi: kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu.
24:21 Ihilang sidea naboru na lambang, anjaha seng layak bani naboru na mabalu. 24:21 Ia menjarahi perempuan mandul, yang tidak beranak, dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda,
24:22 Tapi tene sai ipaganjang Naibata do goluh ni halak parkuasa marhitei gogohni; jongjong do sidea use sanggah sosak goluh ni sidea. 24:22 bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya; ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin.
24:23 Ibere do bani hatotapon, itungkoli do sidea; tapi ipardiatei panonggorni do dalan ni sidea. 24:23 Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya, dan mengawasi jalan-jalannya.
24:24 Tongkin timbul do sidea, hape tongkin nari domma mogap; matei do sidea songon halak na legan; isabi do sidea songon buyur ni omei. 24:24 Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi; mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu, mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum.
24:25 Anggo seng sonai, ise ma na pag mangkatahon seng sintong hatangku, anjaha manlangkon hatangku? 24:25 Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyanggah aku dan meniadakan perkataanku?”
<< Ayub 23 Ayub 25 >>