Ayub 22

22:1 Dob ai nini si Elipas na hun Teman ma mambalosi: 22:1 Maka Elifas, orang Téman, menjawab:
22:2 Mintor dong ma nani guna ni jolma bani Naibata? Lang, bani dirini tumang do marguna halak na maruhur. (bd. 35:7; Luk. 17:10.) 22:2 “Apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri.
22:3 Mintor adong ma tumaram gunani bani Pargogoh na so tarimbang in, anggo pintor ho? Atap mintor adong ma untungni hunjai, anggo ipadaulat ho parlahoumu? (bd. 21:21.) 22:3 Apakah ada manfaatnya bagi Yang Mahakuasa, kalau engkau benar, atau keuntungannya, kalau engkau hidup saleh?
22:4 Mintor tumaram ma pinsangonni ho anggo halani hadaulatonmu, anjaha masuk hu paruhuman rap pakon ho? 22:4 Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukum-Nya, dan dibawa-Nya ke pengadilan?
22:5 Ai lang banggal do hajahatonmu? Anjaha lang marsibar hasalahanmu? 22:5 Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan?
22:6 Ibuat ho do humbani saninamu sikoram lang marhala, anjaha ibuat ho do hiou ni halak na talag-talag. (bd. 24:9, 10; 2 Mus. 22:25, 26; 5 Mus. 24:6, 10-13; Jes. 58:7.) 22:6 Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu, dan merampas pakaian orang-orang yang melarat;
22:7 Bani halak na mandatei seng ibere ho bah, anjaha seng ibere ho sipanganon bani halak na loheian. (bd. 31:16; Mat. 25:42-43.) 22:7 orang yang kehausan tidak kauberi minum air, dan orang yang kelaparan tidak kauberi makan,
22:8 Halak simada gogoh do simada tanoh in, anjaha halak na sangap do marianan ijai. 22:8 tetapi orang yang kuat, dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani, dialah yang mendudukinya.
22:9 Lumei do halak na mabalu ipalaho ho, anjaha tangan ni halak na tading maetek iripuki ho. (bd. 29:12.) 22:9 Janda-janda kausuruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kauremukkan.
22:10 Halani ai do ase hona taon siding inggot bam, anjaha mangonai bam songgot-songgot na so niarapkon, (bd. 18:8-11.) 22:10 Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap, dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba.
22:11 gabe golap sinalsalmu, gabe aha pe lang iidah ho, anjaha irungkub bah marbanggal ho. (bd. 27:20; Ps. 32:6.) 22:11 Terangmu menjadi gelap, sehingga engkau tidak dapat melihat dan banjir meliputi engkau.
22:12 Ai lang i langit pardatas do marianan Naibata? Tonggor ma, bintang sigijangan, gijangni in ai! 22:12 Bukankah Allah bersemayam di langit yang tinggi? Lihatlah bintang-bintang yang tertinggi, betapa tingginya!
22:13 Hape nim: Aha ma ipabotoh-botoh Naibata? Boi ma Ia manguhum hun hombun na golap ai? (Ps. 10:11.) 22:13 Tetapi pikirmu: Tahu apa Allah? Dapatkah Ia mengadili dari balik awan-awan yang gelap?
22:14 Hombun do na manrungkubsi, gabe lang boi Ia mangidah; mardalan bani lopah ni langit do Ia. (Ps. 73:11; 94:7; Jes. 29:15; Hes. 8:12.) 22:14 Awan meliputi Dia, sehingga Ia tidak dapat melihat; Ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit!
22:15 Sihol mandalani dalan sinabasaia do ho, na dob nidalanan ni halak parjahat, (1 Mus. 6:3, 5; Ep. 2:2; 2 Ptr. 2:5.) 22:15 Apakah engkau mau tetap mengikuti jalan lama, yang dilalui orang-orang jahat,
22:16 na niraseihon ilobei ni panorang ni sidea, anjaha bah marbanggal mangayubkon palasni? (bd. 15:32, 33; 1 Mus. 6:13; 7:21.) 22:16 mereka yang telah direnggut sebelum saatnya, yang alasnya dihanyutkan sungai;
22:17 Na mangkatahon bani Naibata: Laho humbannami! ampa: Aha ma na boi bahenon ni Pargogoh na so tarimbang in bannami? (bd. 21:14, 15; Jud. 15.) 22:17 mereka yang berkata kepada Allah: Pergilah dari pada kami! dan: Yang Mahakuasa dapat berbuat apa terhadap kami?
22:18 Hapeni namin, Ia do manggoki rumah ni sidea bani na madear. Tapi daoh ma humbangku pingkiran ni parjahat. (bd. 21:6.) 22:18 Namun Dialah juga yang memenuhi rumah mereka dengan segala yang baik — tetapi rancangan orang fasik adalah jauh dari padaku.
22:19 Idahon ni halak parpintor ma ai, gabe malas uhurni, anjaha halak na so marpipot manrehei sidea. (Ps. 107:2.) 22:19 Hal itu dilihat oleh orang benar dan mereka bersukaria; orang yang tidak bersalah mengolok-olok mereka:
22:20 Tongon, domma rasei hape imbangta, anjaha tading-tadinganni bois ipangan apuy. (Ps. 139:21; Rom 11:28.) 22:20 Sungguh, lawan kami telah dilenyapkan, dan peninggalan mereka telah habis dimakan api.
22:21 Mahua mardear ma ho pakon Naibata, ase mardamei ho, marhitei ai gabe sogop pasu-pasu bam. 22:21 Berlakulah ramah terhadap Dia, supaya engkau tenteram; dengan demikian engkau memperoleh keuntungan.
22:22 Sai jalo ma pangajaran humbani pamanganni, anjaha parimbagaskon ma hatani. (Pod. 2:6.) 22:22 Terimalah apa yang diajarkan mulut-Nya, dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu.
22:23 Anggo martoruh ni uhur ho mulak bani Pargogoh na so tarimbang in, anjaha ipadaoh ho hagedukon ai hun lampo-lampomu, (bd. 8:5-7; 11:14-19.) 22:23 Apabila engkau bertobat kepada Yang Mahakuasa, dan merendahkan diri; apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu,
22:24 anggo iambungkon ho omas ai hubagas orbuk, ampa omas na hun Opir ai hutongah-tongah ni batu na ibagas binanga, (1 Raj. 9:28.) 22:24 membuang biji emas ke dalam debu, emas Ofir ke tengah batu-batu sungai,
22:25 anjaha anggo Pargogoh na so tarimbang in ma gabe omas bam, pakon gabe arta pirak bam, (Mat. 6:33.) 22:25 dan apabila Yang Mahakuasa menjadi timbunan emasmu, dan kekayaan perakmu,
22:26 tongon, gabe marmalas ni uhur ma ho ibagas Pargogoh na so tarimbang in, anjaha boi dirgak mangkawahkon Naibata. (Ps. 37:4.) 22:26 maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Mahakuasa, dan akan menengadah kepada Allah.
22:27 Martonggo ma ho hubani, jadi tangihononni ma ho; anjaha galari ma bagah-bagahmu. (Ps. 50:14, 15.) 22:27 Jikalau engkau berdoa kepada-Nya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau akan membayar nazarmu.
22:28 Atap aha pe isurahon ho, jadi ma ai, anjaha na lihar ma manondangi dalanmu ganup. (bd. 18:5, 6; 19:8; 29:3.) 22:28 Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu.
22:29 Ai Naibata do patoruh sigijang uhur, tapi iurupi do halak sitoruh uhur. (Pod. 29:23; Mat. 23:12; Luk. 18:13; Jak. 4:6; 1 Ptr. 5:5.) 22:29 Karena Allah merendahkan orang yang angkuh tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala!
22:30 Ia do paluahkon halak na so marpipot; anjaha ho pe boi do maluah marhitei haborsihon ni tanganmu. (1 Mus. 18:23, 24; Ps. 18:21, 25; Hes. 14:14-20; Luk. 22:32.) 22:30 Orang yang tidak bersalah diluputkan-Nya: engkau luput karena kebersihan tanganmu.”
<< Ayub 21 Ayub 23 >>