Amsal 30

30:1 Hata ni si Agur, anak ni si Jeke, na hun Massa. Nini halak ai: Domma loja ahu, ale Naibata, domma loja ahu, angkulangku pe domma hurleh. 30:1 Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu: Aku berlelah-lelah, ya Allah, aku berlelah-lelah, sampai habis tenagaku.
30:2 Tongon ahu do siotoan humbani jolma, anjaha seng dong panimbangion ni jolma bangku. 30:2 Sebab aku ini lebih bodoh dari pada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku.
30:3 Seng ongga huguruhon hapentaran, anjaha seng dong habotohon bangku pasal Na pansing in. 30:3 Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Mahakudus.
30:4 Ise ongga naik hu nagori atas anjaha tuad use hunjai? Ise ongga patumpu logou bani tanganni? Ise boi mambaluti bah ibagas hiou? Ise do na pajonamkon haganup tampakan ni tanoh on? Ise do goranni, anjaha ise do goran ni anakni? Ibotoh ho do ai? (Job 38; Ps. 104:5; Jes. 40:12; Joh. 3:13.) 30:4 Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu!
30:5 Haganupan hata ni Naibata pitah do, gantar do Ia bani sagala na marhaporusan Bani. (Ps. 12:7; 18:31.) 30:5 Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya.
30:6 Ulang tambah-tambahi hatani ai, ase ulang hona pinsang ho, anjaha tardapot ho parladung. (5 Mus. 4:2.) 30:6 Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta.
30:7 Dua do na hupindo humbamu, ulang ma lang ibere Ham ai bangku, paima lape matei ahu. 30:7 Dua hal aku mohon kepada-Mu, jangan itu Kautolak sebelum aku mati, yakni:
30:8 Padaoh Ham ma humbangku uhur sipakulah-kulah pakon hata ladung. Ulang ma bere Ham bangku hamiskinon atap habayakon, tapi bere Ham ma bangku sipanganon ansa na porlu, (Mat. 6:11; 1 Tim. 6:6-8.) 30:8 Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku.
30:9 ase ulang, anggo marlobih-lobih ahu, huporsou Ham, anjaha huhatahon: Ise Jahowa? Ase ulang, anggo masombuhtu ahu, manangko ahu, gabe sambor hubahen goran ni Naibatangku. (5 Mus. 31:20; 32:15.) 30:9 Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal-Mu dan berkata: Siapa TUHAN itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allahku.
30:10 Ulang ma pasambor-sambor jabolon bani tuanni, ase ulang iburai ho, gabe seda ho. 30:10 Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu.
30:11 Adong do halak na mamurai bapani: anjaha na so pasangap inangni. 30:11 Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya.
30:12 Adong do halak na mangagan borsih sidea, tapi dungutni pe lang iusah. 30:12 Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri.
30:13 Adong do halak parmata na toal, na pamiut-miut salibonni hu atas. (bd. 6:17; 21:4.) 30:13 Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya.
30:14 Adong do halak paripon na songon podang, parngadol na songon pisou, laho mamondut halak na madoyuk hun tanoh on pakon halak na masombuh hun tongah-tongah ni hajolmaon. 30:14 Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia.
30:15 Dua boru ni lintah mangkatahon: Bere, bere. Tolu seng tarbosuri; ompat seng ongga mangkatahon; Sungkup ma! 30:15 Si lintah mempunyai dua anak perempuan: “Untukku!” dan “Untukku!” Ada tiga hal yang tak akan kenyang, ada empat hal yang tak pernah berkata: “Cukup!”
30:16 Ai ma nagori toruh pakon harambuyon na lambang, tanoh na so ra bosur bani bah ampa apuy na so ongga mangkatahon: Domma sungkup. 30:16 Dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata: “Cukup!”
30:17 Mata ni halak na mapas bani bapani, anjaha ipahiri inangni na dob ubanon, paguton ni kawak na i topi bah do ai, anjaha panganon ni anak ni haluhuy. (bd. 20:20; 2 Mus. 21:17; 3 Mus. 20:9; 5 Mus. 27:16.) 30:17 Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak rajawali.
30:18 Na tolu on halongangan do bangku, anjaha na ompat on seng tararusi ahu: (bd. 6:16.) 30:18 Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan, ada empat hal yang tidak kumengerti:
30:19 Ai ma parhabang ni manuk-manuk nanggordaha i awang-awang, pardalan ni ulog bani dolog batu, pardalan ni kapal itongah laut ampa parsaoran ni dalahi bani naboru, 30:19 jalan rajawali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis.
30:20 Sonon do parlahou ni boru jalang: Mangan do ia anjaha iapusi babahni, nini: seng dong hubahen na jahat. 30:20 Inilah jalan perempuan yang berzinah: ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata: Aku tidak berbuat jahat.
30:21 Halani na tolu masam on do dugur tanoh, anjaha halani na ompat on seng tahan ia. 30:21 Karena tiga hal bumi gemetar, bahkan, karena empat hal ia tidak dapat tahan:
30:22 Halani jabolon, anggo gabe raja ia, halani halak na oto, anggo marlobih-lobih ia; (Par. 10:6.) 30:22 karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja, karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan,
30:23 halani naboru na niapasan hape adong na mambuatsi ampa halani jabolon naboru na manoluk kuasa ni tuanni. (5 Mus. 21:15.) 30:23 karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami, dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya.
30:24 Adong do ompat na etek-etek i tanoh on, tapi pandei tumang. 30:24 Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan:
30:25 Ai ma porkis sada hulanan na so margogoh, tapi ipasirsir sidea do bohalni bani musim milas; (bd. 6:6-8; 10:5.) 30:25 semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas,
30:26 ampodi, ai ma binatang na so margogoh, tapi ipauli do rumahni bani dolog batu; (Ps. 104:18.) 30:26 pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu,
30:27 balang, seng marraja, tapi atur do sidea marhulan-hulan misir; 30:27 belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur,
30:28 boraspati, na boi tangkapon ni tangan, tapi bani lopou ni raja marianan. 30:28 cicak yang dapat kautangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja.
30:29 Adong tolu na tanggung panlangkahni, ompat na jenges pardalanni: 30:29 Ada tiga binatang yang gagah langkahnya, bahkan, empat hal yang gagah jalannya, yakni:
30:30 Ai ma singa, sigogohan humbani sagala binatang, na so ongga surut hunlobei ni atap aha pe, 30:30 singa, yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apa pun.
30:31 huda panjangan, hambing bajar pakon raja, na manlangkah ilobei ni balani. (Joh. 39:19-25.) 30:31 Ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya.
30:32 Atap maoto ho, marhitei na ipagijang ho dirimu, barang ipingkiri ho na masambor, tutup ma lah pamanganmu bani tanganmu! 30:32 Bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut!
30:33 Ai dadih na ginunsang-gunsang manjadi mantega, igung na niantuk gabe tarngurngur, anjaha gila na pinuhoan patubuh paringoran. 30:33 Sebab, kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul.
<< Amsal 29 Amsal 31 >>