Amsal 20

Sambatni)
1 Sipatubuh panrisaion do anggur, sibahen mabuk minuman koras, anjaha ise na sompat rebad-rebad ibahen, seng maruhur be. 1 Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya.
2 Songon paraum ni singa do ondam-ondam ni raja, barang ise na mamuhoi ringisni, na parseda dirini sandiri do. 2 Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda, siapa membangkitkan marahnya membahayakan dirinya.
3 Hasangapon do ai bani dalahi mandaoh humbani paringoran, tapi halak na oto marosuh do martinggil. 3 Terhormatlah seseorang, jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak.
4 Halani borgoh ari, seng ra siparrayoh maninggala; sihol ma ia namin marpariama, hape aha pe lang adong. 4 Pada musim dingin si pemalas tidak membajak; jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa.
5 Songon bah bagas do uhur ni jolma ibagas, tapi halak na pentar tardodousi do ai. 5 Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya.
6 Buei do jolma patugah-tugahkon hadearonni, tapi halak hatengeran ni uhur, ija do jumpah ai? 6 Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya?
7 Marparlahou na pitah do halak parpintor; martuah do anakni i pudini. 7 Orang benar yang bersih kelakuannya–berbahagialah keturunannya.
8 Raja na hundul bani hotak paruhuman, mamurpurhon sagala hajahaton marhitei pangkawahni. 8 Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya.
9 Ise ma na barani mangkatahon, “Domma hupaborsih uhurhu, pansing do ahu humbani dousangku?” 9 Siapakah dapat berkata: “Aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari pada dosaku?”
10 Timbangan na palegan-legan, suhat-suhat na palegan-legan, haduasi do ai hagigi bani Jahowa. 10 Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi TUHAN.
11 Age marhitei pambahenanni, tartanda do dakdanak, atap na borsih atap na pintor biakni. 11 Anak-anakpun sudah dapat dikenal dari pada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya.
12 Pinggol na marpanangar pakon mata na marpangidah, Jahowa do na manjadihon ai haduasi. 12 Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh TUHAN.
13 Ulang ma harosuhkon na modom-modom, ase ulang miskin ho; ungkab ma matamu, gabe sungkupan sipanganon ma ho. 13 Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin, bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang.
14 “Sambor do, sambor do,” nini sipamboli, hape dob misir ia, ipuji do dirini. 14 “Tidak baik! Tidak baik!”, kata si pembeli, tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya.
15 Age adong omas, buei age mutiha, tapi arta siharganan ai ma bibir na marpambotoh. 15 Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan.
16 Buat ma hiouni, ai ijamini do halak na legan, gadeihon ma ai, halani iampuni halak sileban. 16 Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing.
17 Mantin do bani halak sipanganon na tinangko, hape dobni gabe gok ranggisgis do pamanganni. 17 Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil.
18 Saud do sura-sura marhitei panriahan, halani ai marhitei partimbangan ma dalankon porang. 18 Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat.
19 Halak na hujai-hujon pahata-hatahon, mambahen tarbotoh rusia, halani ai ulang ma marhuan pakon halak sihertep bibir. 19 Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut.
20 Halak na mamurai bapani atap inangni, sai na mintop do suluhni ibagas na golap marimpot-impot. 20 Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap.
21 Tean-teanan na tarolos-olos ipatumpu, dobni seng marpasu-pasu ai. 21 Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati.
22 Ulang hatahon, “Hubalaskon ma hajahaton ai!” Hatengerhon ma Jahowa, sai urupan-Ni do ho. 22 Janganlah engkau berkata: “Aku akan membalas kejahatan,” nantikanlah TUHAN, Ia akan menyelamatkan engkau.
23 Hagigi ni Jahowa do timbangan na palegan-legan, anjaha kilo palsu seng dear ai. 23 Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi TUHAN, dan neraca serong itu tidak baik.
24 Jahowa do na manontuhon langkah-langkah ni jolma; naha ma jolma boi mangarusi dalanni? 24 Langkah orang ditentukan oleh TUHAN, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya?
25 Siding do ai bani jolma, mapodastu mangkatahon bagah-bagah; hape dob ibagahkon pe ase iuhurhon ai. 25 Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan “Kudus”, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar.
26 Mapurpur do halak parjahat ibahen raja na pantas, anjaha galapang do ipadalan hun datas ni sidea. 26 Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik, dan menggilas mereka berulang-ulang.
27 Suluh ni Jahowa do tonduy ni jolma, na mamareksa haganup lompit-lompit ni uhurni. 27 Roh manusia adalah pelita TUHAN, yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya.
28 Halayakon ampa hasintongan do na manramotkon raja; anjaha totap do paratasni marhitei uhur holong. 28 Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang takhtanya.
29 Hamuliaon bani garama, ai ma gogohni, tapi ubanni do hasangapon bani na matua. 29 Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban.
30 Lonsing-lonsing na mardaroh padaoh hajahaton, anjaha bogbog-bogbog paborsih uhur parbagas. 30 Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati.
<< Amsal 19 Amsal 21 >>