Amsal 14

1 Hapentaran ni naboru mambahen dear rumah tanggani, tapi na oto iparseda do marhitei tanganni sandiri. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri.
2 Halak na mardalan bani dalan na pintor, mabiar do ai bani Jahowa, tapi halak na geduk pardalanni, mapas do Ia bani. 2 Siapa berjalan dengan jujur, takut akan TUHAN, tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia.
3 Pamangan ni halak na oto do lonsing-lonsing bani gurungni, tapi bibir ni halak na pentar ai do marramotkonsi. 3 Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya.
4 Anggo seng dong lombu na maninggala, lumei do tuangan, tapi buei do sipariamaan marhitei lombu jonggi na gogoh. 4 Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil.
5 Saksi na sintong seng ra marladung, tapi ladung do iluarhon saksi palsu. 5 Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan, adalah saksi dusta.
6 Halak sipanrisai mangindahi hapentaran, hape soya do; tapi halak na maruhur urah do dapotan habotohon. 6 Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia, sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh.
7 Simbili ma halak na bodoh, ai seng dong jumpah so hata hapentaran hun bani. 7 Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kaudapati dari bibirnya.
8 Hapentaran ni siparuhur ai ma: ibotoh do dalanni; tapi haotoon ni halak na bodoh pakahouhon do. 8 Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya.
9 Mapas do uhur ni halak na oto bani galangan pardousaon, tapi marosuh do halak parpintor bani ai. 9 Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan.
10 Uhur ai do na mambotoh na maborit ibagas dirini, malas ni uhurni pe seng boi ahapkonon ni na legan. 10 Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya.
11 rumah ni halak parjahat maningon marumbak do, tapi mardohar do lampolampo ni halak parpintor. 11 Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar.
12 Adong do dalan, pintor do ai ninuhur ni halak, hape ujungni gabe dalan hamatean do. 12 Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.
13 Ibagas tawa pe dong do pusok ni uhur, anjaha bani malas ni uhur mangihut horu ni uhur. 13 Di dalam tertawapun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan.
14 Marhitei ulahni sihol ipabosur siparbalik uhurni, tapi sidear uhur marhitei pambahenanni na madear. 14 Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya.
15 Halak na bodoh porsaya do bani sagala sahap, tapi halak na maruhur itimbangi do langkah-langkahni. 15 Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya.
16 Marhabiaran do halak na maruhur anjaha isimbili do hajahaton, tapi halak na bodoh seng marrantei marparlahou anjaha raus. 16 Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman.
17 Halak parringis ihorjahon do habodohon, anjaha ihagigihon halak do partahi-tahi. 17 Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana, bersabar.
18 Halak na oto marrupei bani haotoon, tapi habotohon do sortali ni siparuhur. 18 Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan.
19 Tunduk do halak na jahat bani sidear uhur, anjaha halak na jungkat mangindo-indo bani labah ni parpintor. 19 Orang jahat tunduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang orang benar.
20 Age sindohorni magigi do mangidah halak na masombuh, tapi buei do huan-kuan bani halak na bayak. 20 Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak.
21 Pardousa do halak na mangapasi hasomanni, tapi martuah do halak na marholong ni atei bani na madoyuk. 21 Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita.
22 Mintor lang ma kahou halak siuhurhon hajahaton? Tapi idop ni uhur ampa bujur ni uhur do rupei ni sipingkirhon na madear. 22 Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia.
23 Ibagas sagala hangaluton adong do untung, tapi sahap simarinjaja parohkon hahurangan. 23 Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja.
24 Sortali ni siparuhur, ai ma hapentaranni; tapi bani halak na oto haotoonni do jadi rudangni. 24 Mahkota orang bijak adalah kepintarannya; tajuk orang bebal adalah kebodohannya.
25 Sipaluah hosah do saksi na sintong, tapi sipangagou do siluarhon ladung. 25 Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat.
26 Biar bani Jahowa do patubuh tenger ni uhur na toguh, anjaha bani anakni pe adong do haporusan. 26 Dalam takut akan TUHAN ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anak-Nya.
27 Biar mangidah Jahowa do bah tubuh hagoluhan, na mambahen tarsimbili siding ni hamatean. 27 Takut akan TUHAN adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut.
28 Hinabuei ni rayat do hamuliaon bani raja, tapi parsurut ni rayat hasedaon ni na markuasa do ai. 28 Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah.
29 Halak na nanget manringis ai ma sibuei partimbangan, tapi halak na urah manggila pabanggal haotoon. 29 Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan.
30 Sipahisar angkula do uhur na lamlam, tapi mangkarat bani holi-holi do uhur simburu. 30 Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
31 Siodoh-odoh halak na maetek, sipahiri na manompasi do ia ai; tapi na mangkaholongi halak na masombuh, ai ma na pasangapkon Naibata. 31 Siapa menindas orang yang lemah, menghina Penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan Dia.
32 Marhitei hajahatonni do maseda halak parjahat, tapi nalom do uhur ni parpintor age bani parmateini. 32 Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya.
33 Ibagas uhur ni halak na maruhur marianan do hapentaran, tapi seng dong jumpah ai ibagas uhur ni na bodoh. 33 Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal.
34 Habonaran do patimbul sada bangsa, tapi dousa do na mambahen maseda halak. 34 Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa.
35 Harosuh ni raja do juakjuak na pantas maruhur, tapi mangonai do ringisni bani sihorjahon na masambor. 35 Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu.
<< Amsal 13 Amsal 15 >>