Amsal 12

Sambatni
1 Halak na mangkarosuhkon sipaingat, ai ma siharosuhkon habotohon, tapi na mangkagigihon pinsang-pinsang, ai ma jolma na bodoh. 1 Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan; tetapi siapa membenci teguran, adalah dungu.
2 Halak sidear uhur gabe harosuh do bani Jahowa, tapi halak paruhur jahat hona uhum-Ni do. 2 Orang baik dikenan TUHAN, tetapi si penipu dihukum-Nya.
3 Seng anjai totap jolma sihorjahon hajahaton, tapi jonam do urat ni halak parpintor. 3 Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang.
4 Parinangon na madear sortali do ai bani paramangonni, tapi na sambor parlahouni gilok-gilok na harat-harat do ai ibagas holi-holini. 4 Isteri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya.
5 Pingkiran ni halak parpintor sintong do ai, tapi riah ni halak parjahat ladung do. 5 Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya.
6 Riah ni halak parjahat sihol manduruskon daroh, tapi pamangan ni halak parpintor paluahkon do. 6 Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang.
7 Hona dabuhkon do halak parjahat gabe seng dong be, tapi totap do anggo rumah ni halak parpintor. 7 Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap.
8 Domu hubani hapentaranni do tarpuji sada dalahi, tapi parakal-akal hona apasan do. 8 Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya, akan dihina.
9 Dearan do gabe halak na maetek, na mannunuti horjani sandiri, humbani na pajuntul-juntulhon diri, hape hurangan sipanganon. 9 Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, dari pada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan.
10 Ibotoh halak parpintor do uhur ni pinahanni, tapi uhur ni halak parjahat kejam do. 10 Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam.
11 Halak sihorjaon jumani sungkupan do bani sipanganon, tapi halak na paihut-ihut na so marguna, halak na bodoh do. 11 Siapa mengerjakan tanahnya, akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, tidak berakal budi.
12 Sura-sura ni halak parjahat sihol mambahen hajahaton, tapi urat ni halak parpintor parohkon buah. 12 Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil.
13 Hona tangkap do halak parjahat marhitei lepak ni parsahapni, tapi sai maluah do halak parpintor humbani hasosakanni. 13 Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran.
14 Marhitei buah ni parsahapni do bosuran halak bani na madear, anjaha hinorjahon ni tanganni mulak hu bani. 14 Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari pada yang dikerjakan tangannya.
15 Dalan ni halak na bodoh, pintor do ai ninuhurni, tapi halak na manangihon sipaingat, ai ma na maruhur. 15 Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak.
16 Halak na bodoh mintor do ipataridahkon gilani, tapi halak na maruhur irungkub do apas-apas na hu bani. 16 Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak, yang mengabaikan cemooh.
17 Saksi na sintong manluarhon na sintong, tapi saksi palsu mansahapkon ladung. 17 Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya.
18 Sahap ni halak sihampung parsahap songon paniham ni podang do, tapi songon tambat do dilah ni halak na maruhur. 18 Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan.
19 Bibir na sintong totap do lalab, tapi dilah sipaoto-oto tongkin do ai hansa. 19 Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata.
20 Akal-akal do marianan ibagas uhur ni halak partahi-tahi, tapi malas ni uhur do bani halak sisuan damei. 20 Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita.
21 Seng anjai mangonai hamagouan bani halak parpintor, tapi halak parjahat igoki hasunsahan do. 21 Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka.
22 Hagigi ni Jahowa do bibir siparladung, tapi marosuh do Ia bani sihorjahon hasintongan. 22 Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi orang yang berlaku setia dikenan-Nya.
23 Halak na pentar masip do ia pasal habotohonni, tapi halak na bodoh maningtingkon haotoonni. 23 Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan.
24 Tangan ni halak na ringgas do na marrajai, tapi halak parrayoh gabe sisuruh-suruhan. 24 Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa.
25 Holsoh ibagas uhur patunduk jolma, tapi parsahap na basar pahinsah uhur. 25 Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia.
26 Halak parpintor dapotan sampalan, tapi dalan ni halak parjahat mambahensi kahou. 26 Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri.
27 Halak parrayoh seng dapotan buruanni, tapi lambin bayak do anggo halak na ringgas. 27 Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga.
28 Bani dalan hapintoron do jumpah hagoluhan, tapi dalan na masambor manuju hu hamatean. 28 Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut.
<< Amsal 11 Amsal 13 >>