Amos 9

Tahun Baru 1 Januari 2019: Ambilan Amos 9: 11-15: Sibasaon Lahoan 15:11-21

Topik: Naibata Paluahkon Bangsani

9:1 Huidah do Tuhan in jongjong iatas anjap-anjap, jadi nini ma: Palu ma ulu ni tiang in, ase dugur molmolan. Ropukanku ma ulu ni sidea ganup, anjaha bunuhonku do sima-sima ni sidea marhitei podang, sada pe lang humbani sidea na maluah, sada pe lang humbani sidea na maporus, na boi pabansah dirini. (bd. 2:14; Jes. 6:4.) 9:1 Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan Ia berfirman: “Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan Kubunuh dengan pedang; tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri.
9:2 Porini pe marratus sidea das hu nagori toruh, alopan ni tanganku do sidea hunjai; anjaha porini pe manaik sidea das hu nagori atas, paturunonku do sidea hunjai. (Ps. 139:8; Jer. 23:24; Heb. 4:13.) 9:2 Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tangan-Ku akan mengambil mereka dari sana; sekalipun mereka naik ke langit, Aku akan menurunkan mereka dari sana.
9:3 Porini pe marponop sidea i pakpak ni Karmel, pindahanku do sidea hujai, anjaha boanonku sidea mulak hunjai; porini pe marponop sidea hun lobeihu ibagas luhung ni laut, parentahkononku do ijai naga mangkarat sidea. 9:3 Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, Aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana; sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mata-Ku di dasar laut, Aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana.
9:4 Porini pe laho sidea hu habungan ilobei ni munsuh ni sidea, parentahkononku do ijai podang mamunuhi sidea, anjaha dompakkononku do matangku bani sidea laho mangagou, seng laho padearhon. (Jes. 44:11.) 9:4 Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, Aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mata-Ku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka.”
9:5 Tuhan Naibata Zebaot, na manjamah tanoh on gabe malala, anjaha marhoru ganup pangisini, gabe sampur songon bah Nil ganup tanoh in, anjaha surut use songon bah Masir; (bd. 8:8; Ps. 97:5.) 9:5 Tuhan ALLAH semesta alamlah yang menyentuh bumi, sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir;
9:6 Ia na paulihon kamar pardatasni i nagori atas anjaha na pajongjongkon langit-langitni iatas tanoh on, Ia na mandilo bah ni laut, anjaha iuseihon use hu atas tanoh on, Jahowa do goranni. (bd. 5:8; Ps. 104:3.) 9:6 yang mendirikan anjung-Nya di langit dan mendasarkan kubah-Nya di atas bumi; yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi — TUHAN itulah nama-Nya.
9:7 Ai lang songon halak Etiopia do hanima bangku, ale halak Israel? nini Jahowa. Ai lang Ahu do na mangarahkon halak Israel luar hun tanoh Masir, anjaha halak Palistim hun Kaptor, anjaha halak Aram hun Kir? (bd. 1:5; 5 Mus. 7:7; Jer. 47:4.) 9:7 “Bukankah kamu sama seperti orang Etiopia bagi-Ku, hai orang Israel?” demikianlah firman TUHAN. “Bukankah Aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir?
9:8 Tonggor ma, sai kawah do mata ni Tuhan Jahowa mangimbang harajaon sipardousa in, anjaha siaphononku do in hun datas tanoh on; tapi seng siap tumang bahenonku anggo ginompar ni si Jakob, nini Jahowa. (Jer. 5:18; 30:11.) 9:8 Sesungguhnya, TUHAN Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini: Aku akan memunahkannya dari muka bumi! Tetapi Aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali,” demikianlah firman TUHAN.
9:9 Tonggor ma, Ahu mamarentahkon anjaha manogu ginompar ni Israel itongah-tongah ni ganup bangsa, songon halak na marsege marhitei anduri, tapi sangkamata pe lang na porngis maperper hu tanoh. 9:9 “Sebab sesungguhnya, Aku memberi perintah, dan Aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah.
9:10 Maningon matei do marhitei podang sagala pardousa hun tongah-tongah ni bangsangku, sagala na mangkatahon: Seng tumaram das barang mangonai banta hamagouan ai. (bd. 6:3.) 9:10 Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umat-Ku yang mengatakan: Malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami.”
9:11 Bani ari ai pajongjongonku ma use lampo-lampo ni si Daud na dob mareong in, paulionku ma tembokni na mangkabungbung, anjaha umbanonku sagala na mangkareong, paulionku do use usih songon na bani mula-mulani, (Lah. 15:16, 17.) 9:11 “Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh; Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya; Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala,
9:12 ase sidea manean sima-sima ni Edom ampa haganup bangsa na targoran bani goranku, nini Jahowa, na mandalankon sonai. 9:12 supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang Kusebut milik-Ku,” demikianlah firman TUHAN yang melakukan hal ini.
9:13 Tonggor ma, na roh ma arini, nini Jahowa, marsijaloan ma paninggala pakon siparpariama, parkilang pakon sipanuan, mantektekkon anggur sagala dolog, anjaha linir dolog-dolog ganupan. (3 Mus. 26:5; Joel 4:18.) 9:13 “Sesungguhnya, waktu akan datang,” demikianlah firman TUHAN, “bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih; gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran.
9:14 Pasuangonku ma use hadearon ni bangsangku halak Israel, ase ipauli use huta na dob maseda ai lanjar iiani, ase ipungkah use pohon anggur lanjar i numonni anggurni, anjaha ibahen jumani lanjar daionni gogohni. (5 Mus. 30:3; Jes. 65:21.) 9:14 Aku akan memulihkan kembali umat-Ku Israel: mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya; mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya; mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya.
9:15 Suankononku ma sidea i tanoh ni sidea, anjaha seng be orbatonku sidea hun tanoh ni sidea, na dob hubere bani sidea, nini Jahowa, Naibatamu. (Jer. 32:41.) 9:15 Maka Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah Kuberikan kepada mereka,” firman TUHAN, Allahmu.
<< Amos 8 Obaja 1 >>