2 Raja-raja 14

14:1 Padua-tahunkon dob manrajai i Israel si Joas, anak ni si Joahas, bangkit raja ma si Amasia, anak ni si Joas manggomgom Juda. (bd. 12:22.) 14:1 Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, raja Israel, Amazia, anak Yoas raja Yehuda menjadi raja.
14:2 Marumur dua puluh lima tahun do ia sanggah na bangkit raja ai, anjaha dua puluh siah tahun do ia dokahni manrajai i Jerusalem; ia goran ni inangni, si Joaddin do, hun Jerusalem. 14:2 Ia berumur dua puluh lima tahun pada waktu ia menjadi raja dan dua puluh sembilan tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan, dari Yerusalem.
14:3 Ihorjahon do na pintor bani uhur ni Jahowa, tapi seng songon si Daud ompungni ai; usih songon pambahen ni si Joas, bapani ai do ganup pambahenanni. (bd. 12:3, 4; 16:2; 18:3.) 14:3 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas, ayahnya.
14:4 Tapi seng iparseda panumbahan na iatas buntu-buntu; sai manggalang anjaha manutung dahupa ope halak simbuei iatas ni panumbahan na iatas buntu-buntu. (bd. 15:4.) 14:4 Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu.
14:5 Dob lambin totap harajaonni ai ibagas tanganni, ibunuh ma juak-juakni, na mambunuh raja ondi, ai ma bapani. (bd. 12:21, 22.) 14:5 Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya.
14:6 Tapi seng ibunuh anggo anak ni sipamunuh ai, romban hubani parentah ni Jahowa, na tarsurat ibagas buku titah ni si Musa, na mangkatahon: Seng bulih matei bunuhon bapa halani anakni, barang anak bunuhon halani bapani; tapi ganup halak maningon bunuhon do halani dousani sandiri. (bd. 9:26; 5 Mus. 24:16.) 14:6 Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana TUHAN telah memberi perintah: “Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri.”
14:7 Isiapkon do halak Edom i habungan garam, salaksa bueini; idorab anjaha isoluk do Sela, anjaha ibahen ma goranni Joktel, sonai do goranni ronsi sadari on. (2 Sam. 8:13; Jes. 16:1.) 14:7 Ia mengalahkan Edom di Lembah Asin, sepuluh ribu orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu, lalu dinamainyalah kota itu Yokteel; begitulah sampai hari ini.
14:8 Isuruh si Amasia ma ijia suruhanni marayak si Joas, anak ni si Joahas, anak ni si Jehu, raja ni Israel, nini ma hubani: Barah, marsiujian ma hita! 14:8 Pada waktu itu Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, raja Israel, mengatakan: “Mari kita mengadu tenaga!”
14:9 Tapi isuruh si Joas, raja ni Israel ma suruhanni marayak si Amasia, raja ni Juda, nini ma: Isuruh hayu na marsuga na i Libanon ma sipanririt marayak hayu ares na i Libanon, nini ma: Mahua bere ma borumu bahen parinangon ni anakku, hape mamontas ma binatang na i Libanon gabe idogei-dogei ma hayu na marsuga ai. (Panguh. 9:14.) 14:9 Tetapi Yoas, raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, raja Yehuda, mengatakan: “Rumput duri yang di gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di gunung Libanon, bunyinya: Berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi isterinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu.
14:10 Domma tongon italuhon ham halak Edom, gabe ipagijang ham uhurmu. Hamalaskon ham ma hamurmuronmu! Mase ma jombaonmu hamagouan, gabe dabuh ham rap pakon halak Juda? (Pod. 11:27; 17:19.) 14:10 Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?”
14:11 Tapi seng ra si Amasia manangihon ai. Jadi tangkog ma si Joas raja ni Israel, jadi marsiujian ma sidea, ia pakon si Amasia, raja ni Juda ilambung ni Betsemes na i tanoh Juda. (ay. 8; Jos. 21:16.) 14:11 Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan, sebab itu majulah Yoas, raja Israel, lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda.
14:12 Tapi talu ma Juda ibahen Israel, gabe maporus ma sidea ganup hu rumahni bei. (2 Sam. 18:17.) 14:12 Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya.
14:13 Homa tartangkap do i Bet-Semes si Amasia, raja ni Juda, anak ni si Joas, anak ni si Ahasya ibahen si Joas, raja ni Israel, anjaha iboan ma ia hu Jerusalem. Dob ai iparreong ma tembok ni Jerusalem singgan ni horbangan parsuhi Efraim das hu horbangan parsuhi-suhi, ompat ratus asta ganjangni. (Jer. 31:38; Sak. 14:1.) 14:13 Yoas, raja Israel menangkap Amazia, raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia, di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem, dan membongkar tembok Yerusalem dari Pintu Gerbang Efraim sampai ke Pintu Gerbang Sudut, empat ratus hasta panjangnya.
14:14 Anjaha ibuat ma ganup omas pakon pirak ronsi ganup parugas na jumpah ibagas rumah ni Jahowa pakon na ibagas kamar parartaan, na i rumah ni raja ai, sonai homa jolma gabe jaminan, dob ai mulak ma ia hu Samaria. 14:14 Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah TUHAN dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera, kemudian pulanglah ia ke Samaria.
14:15 Barita na legan ai ope pasal si Joas, pakon haganup na binahenni ampa hagarangonni sanggah marmunsuh ia dompak si Amasia, raja hun Juda, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Israel? (bd. 13:12.) 14:15 Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya dan bagaimana ia berperang melawan Amazia, raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
14:16 Dob ai modom ma si Joas rap pakon ompungni, anjaha tartanom ma ia i Samaria rap pakon raja-raja ni Israel. Jadi si Jerobeam anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. (bd. 13:13.) 14:16 Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
14:17 Tapi anggo si Amasia, anak ni si Joas, raja ni Juda, manggoluh ope sapuluh lima tahun nari dob matei si Joas, anak ni si Joahas, raja ni Israel. 14:17 Amazia bin Yoas, raja Yehuda, masih hidup lima belas tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas, raja Israel.
14:18 Barita na legan ai ope pasal si Amasia, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Juda? 14:18 Selebihnya dari riwayat Amazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda?
14:19 Dob ai ibahen halak ma partahi-tahian mangimbangsi i Jerusalem, gabe maporus ma ia hu Lakis. Tapi isuruh sidea ma halak na mangirikkonsi hu Lakis, anjaha ibunuh sidea ma ia ijai. (bd. 12:21; 15:10; Jos. 15:39.) 14:19 Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakhis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakhis, lalu dibunuhlah dia di sana.
14:20 Dob ai iboan sidea ma ia iatas ni huda, gabe itanom ma ia i Jerusalem, ilambung ni ompungni, i huta ni si Daud. (bd. 9:28.) 14:20 Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud.
14:21 Dob ai ibuat halak Juda ma si Asarya, na marumur sapuluh onom tahun ope, jadi ipabangkit ma ia gabe raja gantih ni si Amasia bapani ai. (bd. 15:1, 2.) 14:21 Segenap bangsa Yehuda mengambil Azarya, yang masih berumur enam belas tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya, Amazia.
14:22 Ia do na patoguhkon Elat, anjaha na pasuangkon ai mulak hubani Juda, dob modom raja ai pakon ompungni. (bd. 16:6.) 14:22 Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya.
14:23 Pasapuluh-lima-tahunkon dob bangkit raja i Juda si Amasia, anak ni si Joas, bangkit raja ma si Jerobeam, anak ni si Joas, manggomgom Israel i Samaria, ompat puluh sada tahun dokahni. (ay. 16; Hos. 1:1; Ams. 1:1.) 14:23 Dalam tahun kelima belas zaman Amazia bin Yoas, raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah empat puluh satu tahun lamanya.
14:24 Tapi ihorjahon do sogam ni uhur ni Jahowa, seng ipadaoh uhurni humbani dousa ni si Jerobeam, anak ni si Nebat, na mambahen Israel mardousa. (1 Raj. 12:26-33.) 14:24 Ia melakukan apa yang jahat di mata TUHAN. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula.
14:25 Ipasuang do parbalogan ni Israel, singgan ni Hamat das hu Laut Araba, romban hubani hata ni Jahowa, Naibata ni Israel, na dob pinarbagahni hinan marhitei humbani juak-juakni si Jona, anak ni si Amitai, ai ma nabi na hun huta Gad-Hefer. (Jon. 1:1.) 14:25 Ia mengembalikan daerah Israel, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman TUHAN, Allah Israel, yang telah diucapkan-Nya dengan perantaraan hamba-Nya, nabi Yunus bin Amitai dari Gat-Hefer.
14:26 Ai domma itatap Jahowa hasombuhan ni Israel na parngit sahalian ai, ai domma siap na maposo sonai homa na magodang, anjaha seng dong be sipangurupi bani Israel. (bd. 13:4; 5 Mus. 32:36; 1 Raj. 21:21.) 14:26 Sebab TUHAN telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu: sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel.
14:27 Tapi eng ongga ilumbahon Jahowa, paboa sihol siapkononni do goran ni Israel hun toruh ni langit, halani ai iurupi do sidea marhitei tangan ni si Jerobeam, anak ni si Joas ai. (bd. 13:5.) 14:27 Tetapi TUHAN tidak mengatakan bahwa Ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit; jadi Ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas.
14:28 Barita na tading ope pasal si Jerobeam pakon haganup na hinorjahonni ampa hagarangonni, naha parporangonni, naha pambahenni laho pasuangkon bani Israel huta Damaskus pakon Hamat, na masuk hu Juda hinan, ai lang tarsurat do ai ibagas buku barita ni raja-raja ni Israel? (2 Sam. 8:6; 1 Raj. 11:24; 2 Kron. 8:3.) 14:28 Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang, dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat-Yehuda ke dalam Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
14:29 Dob ai modom ma si Jerobeam rap pakon ompungni, raja-raja ni Israel, jadi si Sakarya, anak ni ai ma bangkit raja manggantihsi. (bd. 15:8.) 14:29 Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Zakharia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< 2 Raja-raja 13 2 Raja-raja 15 >>