2 Tawarikh 2

Parpadanan ni si Salomo pakon Raja Hiram Persiapan-persiapan untuk mendirikan Bait Suci
1Dob ai iparentahkon si Salomo ma pajongjongkon sada rumah bani goran ni Jahowa pakon sada rumah harajaon bani sandiri. 1 Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama TUHAN dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri.
2Itotapkon si Salomo ma pitu puluh ribu halak sipanaruhi, ualuh puluh ribu halak sibarbar batu i atas dolog, anjaha tolu ribu onom ratus halak mandur bani sidea. 2 Dan Salomo mengerahkan tujuh puluh ribu kuli, delapan puluh ribu tukang pahat di pegunungan, dan tiga ribu enam ratus mandur untuk mengawasi mereka itu.
3Dob ai isuruh si Salomo ma suruhanni marayak si Hiram, raja hun Tirus, nini ma, “Songon na binahenmu hubani bapa, si Daud, ai ma na manongosi hayu ares bani, laho pajongjongkon sada rumah bahen iananni, sonai ma bahen ham hu bangku. 3 Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan: “Perbuatlah terhadap aku seperti yang kauperbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ.
4Tonggor ma, sihol do pajongjongonku sada rumah bani goran ni Jahowa, Naibatangku, anjaha papansingkon Bani, laho mamboan hu lobei-Ni dahupa na misbou, ruti sigalangkonon na manotap, pakon galangan situtungon sogod ampa bodari bani ari Sabat, bani poltak ni bulan ampa bani pesta ni Jahowa, Naibatanami, songon na dob tinotapkon sadokah ni dokahni bani Israel. 4 Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama TUHAN, Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapan-Nya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan TUHAN, Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya.
5Anjaha rumah panumbahan sipajongjongonkai, maningon banggal do, ai banggalan do Naibatanami humbani sagala naibata na legan. 5 Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala allah.
6Tapi tene ise ma na boi pajongjong sada rumah Bani, ai gari langit ni langitan seng tarhamkamsi Ia? Ise ma ahu, ase ahu pajongjong sada rumah Bani? Pitah laho manutung dahupa namin i lobei-Ni. 6 Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langitpun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapan-Nya?
7On pe suruh ham ma bangku sada halak na pandei mangkorjahon omas, pirak, tombaga, bosi, hiou saholat sigerger pakon hiou saholat simahonda, sonai homa na pandei manguhir, laho mangkasomani siparhorja na pandei, na adong i lambungku i Juda pakon i Jerusalem, ai ma na pinabangkit ni bapa, si Daud. 7 Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud.
8Tongoshon ham ma homa bangku hayu ares, sampinur pakon ingul hun Libanon, ai hubotoh, na pandei do juakjuakmu pauli hayu i Libanon. juakjuakku pe mangkasomani juakjuakmu, 8 Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu, bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu
9laho pasirsirhon parhayu bangku, buei tumang, ai rumah na sihol paulionkai, maningon banggal anjaha jombut do. 9 untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan.
10Anjaha tonggor ma, bereonku do hubani juakjuakmu, ai ma sipanroboh hayu, na pauli parhayu ai, dua puluh ribu kor gandum, dua puluh ribu kor andolei, dua puluh ribu bat anggur ampa dua puluh ribu bat minak.” 10 Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum dua puluh ribu kor, jelai dua puluh ribu kor, anggur dua puluh ribu bat dan minyak dua puluh ribu bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu.”
11Dob ai nini si Hiram, raja hun Tirus ma ibagas surat na tinongoskonni ai hubani si Salomo, “Halani holong ni uhur ni Jahowa bani bangsa-Ni, ai do ase ipabangkit ham gabe raja manggomgomi sidea.” 11 Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo, yang berbunyi: “Karena TUHAN mengasihi umat-Nya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka.”
12Ambah ni ai nini si Hiram do, “Pinuji ma Jahowa, Naibata ni Israel, na manompa langit pakon tanoh, na mamberehon bani raja Daud sada anak na pentar, na pantas maruhur anjaha na pandei martimbang, na marsura-sura pajongjong sada Rumah bani Jahowa ampa sada rumah harajaon bani sandiri. 12 Lalu Huram melanjutkan: “Terpujilah TUHAN, Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi TUHAN dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri!
13Halani ai, husuruh do sada halak na pentar, na pandei martimbang, ai ma si Huram-Abi, 13 Maka sekarang aku mengirim seorang ahli, yang penuh pengertian, yakni Huram Abi,
14anak ni sada naboru, humbani ginompar ni si Dan, tapi anggo bapani halak Tirus do. Na pentar do ia mangkorjahon omas, pirak, tombaga, bosi, batu pakon hayu, hiou saholat na gerger, hiou saholat na mahonda, hiou silopak na alus ampa hiou na tinubar, na pandei manguhir ampa mamingkiri bagei-bagei ni horja na laingan na niondoskon hu bani, laho mangkasomani halak na pentar, na adong bamu ampa bani tuanku, bapanta si Daud. 14 anak seorang perempuan dari bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus dan kain kirmizi, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud.
15Antong itongoskon tuanku ma hubani juakjuakni gandum pakon andolei minak pakon anggur, na dob pinarbagahni ai; 15 Baiklah sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu.
16ase iroboh hanami hayu i Libanon barang sadiha na porlu bamu, hanami pe mamboan ai marrakit-rakit i laut hu Joppe, anjaha ham ma use mamboan ai tangkog hu Jerusalem.” 16 Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem.”
17Dob ai ibilang si Salomo ma ganup halak dagang na adong i tanoh Israel, mangihutkon pamilangon na binahen ni bapani, si Daud, bani sidea; jadi jumpah ma saratus lima puluh tolu ribu onom ratus halak bueini. 17 Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel sama seperti yang pernah dilakukan Daud, ayahnya. Maka terdapatlah seratus lima puluh tiga ribu enam ratus orang.
18Jadi ipapulig ma hunjai pitu puluh ribu halak sipanaruhi, ualuh puluh ribu halak sibarbar batu i dolog, anjaha tolu ribu onom ratus halak gabe mandur, na mangatur halak simbuei marhorja. 18 Dan dari antara mereka, tujuh puluh ribu orang dijadikannya kuli, delapan puluh ribu orang tukang pahat di pegunungan, dan tiga ribu enam ratus orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja.
<< 2 Tawarikh 1 2 Tawarikh 3 >>