1 Tawarikh 7

7:1 Anak ni si Isasar: Si Tola, si Pua, si Jasub pakon si Simron, ompat halak. (1 Mus. 46:13; 4 Mus. 26:23, 24.) 7:1 Anak-anak Isakhar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, empat orang.
7:2 Anak ni si Tola: Si Usi, si Repaya, si Jeriel, si Jahmai, si Jibsam pakon si Samuel, kopala ni ginompar ni bapa ni sidea humbani si Tola, siparmunsuh na borani mangihutkon sundut ni sidea; bilangan ni sidea bani panorang ni si Daud dua puluh dua ribu onom ratus halak do bueini. 7:2 Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam dan Samuel, kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada dua puluh dua ribu enam ratus orang.
7:3 Anak ni si Ussi: Si Jisraya. Anak ni si Jisraya: Si Mikael, si Obaja, si Joel pakon si Jissia, lima halak ganupan sidea kopala do. 7:3 Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoël dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala.
7:4 Anjaha hasoman ni sidea mangihutkon ginompar ni ompung ni sidea, adong do tolu puluh onom ribu halak siparporang, ai buei do parinangon pakon anak ni sidea. 7:4 Di bawah mereka itu, menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka, ada pasukan-pasukan tentara tiga puluh enam ribu orang, sebab isteri dan anak-anak mereka banyak.
7:5 Anjaha sanina ni sidea humbani ganup ginompar ni si Isasar, halak siparporang na borani, ualuh puluh pitu ribu halak do bueini mangihutkon na tarsurat i buku register. 7:5 Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakhar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada delapan puluh tujuh ribu orang yang terdaftar dalam silsilah.
7:6 Anak ni si Benyamin: Si Bela, si Beher pakon si Jedihael, tolu halak. (bd. 8:1, 2; 1 Mus. 46:21.) 7:6 Anak-anak Benyamin ialah Bela, Bekher dan Yediael, tiga orang.
7:7 Anak ni si Bela: Si Esbon, si Usi, si Usiel, si Jerimot pakon si Iri, lima halak, kopala ni ginompar ni bapani, halak siparporang na borani; dua puluh dua ribu tolu puluh ompat halak do bueini mangihutkon na tarsurat i buku register. 7:7 Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uziel, Yerimot dan Iri, lima orang, kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; mereka yang terdaftar dalam silsilah ada dua puluh dua ribu tiga puluh empat orang.
7:8 Si Elieser, si Elioenai, si Omri, si Jeremot, si Abia, si Anatot, pakon si Alemet. Ganupan ai anak ni si Beher. 7:8 Anak-anak Bekher ialah Zemira, Yoas, Eliezer, Elyoënai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot dan Alemet; sekaliannya itu ialah anak-anak Bekher.
7:9 Anjaha bilangan ni sidea i buku register mangihutkon partubuhni, mangihutkon ginompar ni bapani, halak siparporang na borani, dua puluh ribu dua ratus halak do. 7:9 Mereka yang terdaftar dalam silsilah, menurut keturunan mereka, sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, ada dua puluh ribu dua ratus orang.
7:10 Anak ni si Jediael: Si Bilhan. Anak ni si Bilhan: Si Jeus, si Benyamin, si Ehud, si Kenaana, si Zetan, si Tarsis pakon si Ahisahar. 7:10 Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeush, Benyamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsis dan Ahisahar.
7:11 Ganupan ai anak ni si Jediael, mangihutkon kopala ni ginompar ni bapani, halak siparporang na borani, sapuluh pitu ribu dua ratus halak bueni, na sirsir marporang. 7:11 Sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa; orang-orang yang sanggup berperang ada tujuh belas ribu dua ratus.
7:12 Tapi si Supim pakon si Hupim, ai ma anak ni si Ir, anjaha si Husim anak ni si Aher. 7:12 Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir; Husim ialah keturunan Aher.
7:13 Anak ni si Naftali: Si Jahziel, si Guni, si Jeser pakon si Sallum, ginompar ni si Bilha. (1 Mus. 46:24.) 7:13 Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer dan Salum, anak-anaknya dari Bilha.
7:14 Anak ni si Manasse: Si Asriel, na tinubuhkon ni parinangonni, boru Aram ai; itubuhkon ma use si Makir, bapa ni si Gilead. (4 Mus. 26:29-33.) 7:14 Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya, perempuan Aram itu; perempuan ini melahirkan Makhir, bapa Gilead.
7:15 Anjaha ibuat si Makor ma boru humbani si Hupim pakon si Supim. Goran ni botouni si Maaka; goran ni botouni na paduahon si Selopehad; pitah boru do itubuhkon si Selopehad. (4 Mus. 27:1.) 7:15 Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafehad. Zelafehad hanya mempunyai anak-anak perempuan.
7:16 Dob ai itubuhkon si Maaka, parinangon ni si Makir ma sada anak, anjaha ibahen ma goranni si Peres, anjaha goran ni anggini si Seres do; anjaha anakni si Ulam pakon si Rekem do. 7:16 Tetapi Maakha, isteri Makhir, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peresh; nama saudaranya laki-laki ialah Seres dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem.
7:17 Anak ni si Ulam: Si Bedan. Ai ma ginompar ni si Gilead, anak ni si Makir, anak ni si Manasse. 7:17 Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makhir bin Manasye.
7:18 Anjaha botouni, si Hammolehet, manubuhkon si Ishod, si Abiezer pakon si Mahla. 7:18 Saudaranya perempuan, Molekhet, melahirkan Isyhod, Abiezer dan Mahla.
7:19 Anak ni si Semida: Si Ahyan, si Sekem, si Likhi pakon si Aniam. 7:19 Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekhem, Likhi dan Aniam.
7:20 Anak ni si Efraim: Si Sutela, anak ni ai si Bered, anak ni ai si Tahat, anak ni ai si Eleada, anak ni ai si Tahat, (4 Mus. 26:35.) 7:20 Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak orang ini ialah Bered, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Elada, dan anak orang ini ialah Tahat,
7:21 anak ni ai si Sabad, anak ni ai si Sutela, si Eser pakon si Elead, na binunuh ni halak Gad, parnagori ai halani tuad sidea laho manangko pinahan ni sidea. 7:21 dan anak orang ini ialah Zabad, dan anak orang ini ialah Sutelah, kemudian Ezer dan Elad. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gat yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu.
7:22 Dokah do si Efraim, bapa ni sidea, marpusok ni uhur, gabe roh ma saninani mangapohsi. 7:22 Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia.
7:23 Dob ai iparayak ma parinangonni gabe boratan rumah ma ia, itubuhkon ma sada anak anjaha ibahen ma goranni si Beria, halani masa hasosakan ibagas rumahni. 7:23 Sesudah itu ia bersetubuh dengan isterinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya.
7:24 Ia boruni, ai ma si Seerah, ai ma na paulihon Bethoron parbuntu pakon parbornoh ampa Usensera. 7:24 Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet-Horon-Hilir dan Bet-Horon-Hulu serta Uzen-Seera.
7:25 Anak ni si Beria: Si Repa, anak ni ai si Rosep, anak ni ai si Tela, anak ni ai si Tahan, 7:25 Anak laki-laki Beria ialah Refah, lalu Resef; anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan,
7:26 anak ni ai si Laedan, anak ni ai si Amihud, anak ni ai si Elisama, (4 Mus. 1:10.) 7:26 dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ialah Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama,
7:27 anak ni ai si Nun, anak ni ai si Josua. (4 Mus. 13:8.) 7:27 dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua.
7:28 Ia parbagianan pakon ianan ni sidea ai ma Betel pakon dusunni na masuk hujai, hampit hapoltakan Naaran, hampit hasundutan Geser pakon dusunni, Sikem pakon dusunni, das hu Aya pakon dusunni; (Jes. 16:1, 10.) 7:28 Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka ialah Betel dengan segala anak kotanya, Naaran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat, kemudian Sikhem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya,
7:29 sonai homa ilambung ni ginompar ni si Manasse, Betsean ampa dusunni, Taanak ampa dusunni, Megiddo ampa dusunni, Dor ampa dusunni. Ijai ma marianan anak ni si Josep, anak ni si Israel. (Jos. 17:11.) 7:29 dan pada perbatasan bani Manasye: Bet-Sean dengan segala anak kotanya, juga Taanakh dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam.
7:30 Anak ni si Asser: Si Jimna, si Jiswa, si Jiswi, si Beria anjaha botou ni sidea, si Serah do. (1 Mus. 46:17.) 7:30 Anak-anak Asyer ialah Yimna, Yiswa, Yiswi dan Beria; Serah ialah saudara perempuan mereka.
7:31 Anak ni si Beria: Si Heber pakon si Malkiel, ai ma bapa ni si Birsait. 7:31 Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel; dialah bapa Birzait.
7:32 Anak ni si Heber: Si Japlet, si Semer pakon si Hotan, anjaha si Sua do botou ni sidea. 7:32 Heber memperanakkan Yaflet, Somer dan Hotam serta Sua, saudara perempuan mereka.
7:33 Anak ni si Japlet: Si Pasah, si Bimhal pakon si Aswat; ai ma anak ni si Japlet. 7:33 Anak-anak Yaflet ialah Pasakh, Bimhab dan Asywat. Itulah anak-anak Yaflet.
7:34 Anak ni si Semer: Si Ahi, si Rohga, si Jehubba pakon si Aram. 7:34 Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba dan Aram.
7:35 Anak ni si Hotan, anggini ai: Si Sopa, si Jimna, si Seles pakon si Amal. 7:35 Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal.
7:36 Anak ni si Sopa: Si Sua, si Harneper, si Sual, si Beri, si Jimra, 7:36 Anak-anak Zofah ialah Suah, Harnefer, Syual, Beri dan Yimra,
7:37 si Beser, si Hod, si Samma si Silsa, si Jitram, pakon si Bera. 7:37 Bezer, Hod, Sama, Silsa, Yitran dan Beera.
7:38 Anak ni si Jeter: Si Jepunne, si Pispa pakon si Ara. 7:38 Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa dan Ara.
7:39 Anak ni si Ulla: Si Arah, si Haniel pakon si Risia. 7:39 Anak-anak Ula ialah Arah, Haniel dan Rizya.
7:40 Ganupan ai ginompar ni si Asser, kopala ni ginompar ni ompungni, halak siparporang na borani anjaha na tarpilih, kopala ni raja-raja. Bilangan ni sidea na boi marporang, ibagas buku register dua puluh onom ribu halak do. 7:40 Itulah sekaliannya keturunan Asyer, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada dua puluh enam ribu orang.
<< 1 Tawarikh 6 1 Tawarikh 8 >>