1 Tawarikh 6

6:1 Ia anak ni si Levi, ai ma: Si Gersom, si Kahat pakon si Merari. (bd. 6:16, 18.) 6:1 Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari.
6:2 Anak ni si Kahat: Si Amram, si Jishar, si Hebron pakon si Usiel. (bd. 23:12, 13.) 6:2 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel.
6:3 Anak ni si Amram: Si Aron, si Musa pakon si Miryam. Anak ni si Aron: si Nadab, si Abihu, si Eleasar pakon si Itamar. (bd. 6:50-53; 2 Mus. 6:20, 23:25.) 6:3 Anak-anak Amram ialah Harun, Musa dan Miryam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar dan Itamar.
6:4 Si Eleasar ai ma bapa ni si Pinehas, si Pinehas bapa ni si Abisua, 6:4 Eleazar memperanakkan Pinehas; Pinehas memperanakkan Abisua;
6:5 si Abisua bapa ni si Buki, si Buki bapa ni si Usi, 6:5 Abisua memperanakkan Buki; Buki memperanakkan Uzi;
6:6 si Usi bapa ni si Seraya, si Seraya bapa ni si Merayot, 6:6 Uzi memperanakkan Zerahya; Zerahya memperanakkan Merayot;
6:7 si Merayot bapa ni si Amarya, si Amarya bapa ni si Ahitub, 6:7 Merayot memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub;
6:8 si Ahitub bapa ni si Sadok, si Sadok bapa ni si Ahimas, (2 Sam. 8:17; 15:27, 36.) 6:8 Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Ahimaas;
6:9 si Ahimas bapa ni si Asarya, si Asarya bapa ni si Johanan, 6:9 Ahimaas memperanakkan Azarya; Azarya memperanakkan Yohanan;
6:10 si Johanan bapa ni si Asarya- (ia do na mangkorjahon hamalimon i rumah na pinajongjong ni si Salomo i Jerusalem), 6:10 Yohanan memperanakkan Azarya; dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem.
6:11 si Asarya bapa ni si Amarya, si Amarya bapa ni si Ahitub, 6:11 Azarya memperanakkan Amarya; Amarya memperanakkan Ahitub;
6:12 si Ahitub bapa ni si Sadok, si Sadok bapa ni si Sallum, 6:12 Ahitub memperanakkan Zadok; Zadok memperanakkan Salum;
6:13 si Sallum bapa ni si Hilkia, si Hilkia bapa ni si Asarya, (2 Raj. 22:4.) 6:13 Salum memperanakkan Hilkia; Hilkia memperanakkan Azarya;
6:14 si Asarya bapa ni si Seraya, anjaha si Seraya bapa ni si Josadak. (2 Raj. 25:18; Esr. 7:1; Neh. 12:26.) 6:14 Azarya memperanakkan Seraya; Seraya memperanakkan Yozadak;
6:15 Tapi anggo si Josadak tarboan do hu habuangan, sanggah na binuangkon ni Jahowa halak Juda pakon Jerusalem marhitei si Nebukadnesar. (2 Raj. 25:21.) 6:15 Yozadak turut diangkut ketika TUHAN membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar.
6:16 Anak ni si Levi: Si Gersom, si Kahat pakon si Marari. (bd. 5:27; 2 Mus. 6:16-19.) 6:16 Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat dan Merari.
6:17 On do goran-goran ni anak ni si Gersom: Si Libni pakon si Simei. 6:17 Inilah nama anak-anak Gerson: Libni dan Simei.
6:18 Anak ni si Kahat: Si Amram, si Jishar, si Hebron pakon si Usiel. 6:18 Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel.
6:19 Anak ni si Merari: Si Mahli pakon si Musi. On do ginompar ni si Levi marsasaompung. 6:19 Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka:
6:20 Anak ni si Gersom ai ma si Libni, anak ni ai si Jahat, anak ni ai si Simma, 6:20 dari pada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima,
6:21 anak ni ai si Joah, anak ni ai si Iddo, anak ni ai si Sera, anak ni ai si Jearterai. 6:21 dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yeatrai.
6:22 anak ni si Kahat si Aminadab, anak ni ai si Kora, anak ni ai si Asir, (2 Mus. 6:24.) 6:22 Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir,
6:23 anak ni ai si Elkana, anak ni ai si Abiasap, anak ni ai si Asir, 6:23 dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebyasaf, dan anak orang ini ialah Asir,
6:24 anak ni ai si Tahat, anak ni ai si Uriel, anak ni ai si Usia, anak ni ai si Saul. 6:24 dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul.
6:25 Anak ni si Elkana: Si Amasai pakon si Ahimot, 6:25 Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot,
6:26 anak ni ai si Elkana, anak ni ai si Sopai, anak ni ai si Nahat, 6:26 dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat,
6:27 anak ni ai si Eliab, anak ni ai si Jeroham, anak ni ai si Elkana, anak ni ai si Samuel. (1 Sam. 1:1.) 6:27 dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana.
6:28 Anak ni si Samuel: Si Joel, bunga tubuhni pakon si Abia. (1 Sam. 8:2.) 6:28 Anak-anak Samuel ialah Yoël, anak sulung dan anak yang kedua ialah Abia.
6:29 anak ni si Merari: Si Mahli. Anak ni ai si Libni, anak ni ai si Simei, anak ni ai si Usa, 6:29 Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza,
6:30 anak ni ai si Simea, anak ni ai si Hagia, anak ni ai si Asaya. 6:30 dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya.
6:31 On do na pinabangkit ni si Daud, mandalankon pandodingon i rumah ni Jahowa, singgan ni dob jonam poti parpadanan ijai. 6:31 Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah TUHAN sejak tabut itu mendapat tempat perhentian.
6:32 Jadi marugas ma sidea ilobei ni lampo-lampo partumpuan ai mandalankon pandodingon das ronsi na pinauli ni si Salomo rumah ni Jahowa i Jerusalem; marhorin do sidea marugas. 6:32 Di hadapan Kemah Suci, yakni Kemah Pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah TUHAN di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya.
6:33 On ma sidea ma marugas ai pakon anak ni sidea. Humbani anak ni si Kahat: Si Heman, pandoding ai, anak ni si Joel, anak ni si Samuel, (bd. 15:17.) 6:33 Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka: dari bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoël bin Samuel
6:34 anak ni si Elkana, anak ni si Jeroham, anak ni si Eliel, anak ni si Toah, 6:34 bin Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Toah
6:35 anak ni si Zup, anak ni si Elkana, anak ni si Mahat, anak ni si Amasai, 6:35 bin Zuf bin Elkana bin Mahat bin Amasai
6:36 anak ni si Elkana, anak ni si Joel, anak ni si Asarya, anak ni si Sepanya, 6:36 bin Elkana bin Yoël bin Azaria bin Zefanya
6:37 anak ni si Tahat, anak ni si Asir, anak ni si Abiasap, anak ni si Korah, 6:37 bin Tahat bin Asir bin Ebyasaf bin Korah
6:38 anak ni si Jishar, anak ni si Kahat, anak ni si Levi, anak ni si Israel. 6:38 bin Yizhar bin Kehat bin Lewi bin Israel.
6:39 Ia si Asap, saninani ai, na jongjong i siamunni, ai ma si Asap, anak ni si Berekia, anak ni si Simea, (bd. 15:17.) 6:39 Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekhya bin Simea
6:40 anak ni si Mikael, anak ni si Maaseya, anak ni si Malkia. 6:40 bin Mikhael bin Baaseya bin Malkia
6:41 anak ni si Etni, anak ni si Serah, anak ni si Adaya, 6:41 bin Etai bin Zerah bin Adaya
6:42 anak ni si Etan, anak ni si Simma, anak ni si Simei, 6:42 bin Etan bin Zima bin Simei
6:43 anak ni si Jahat, anak ni si Gersom, anak ni si Levi. 6:43 bin Yahat bin Gerson bin Lewi.
6:44 Anjaha anak ni si Merari, anggi ni sidea ai, na jongjong hampit sambilou, ai ma: Si Etan, anak ni si Kisi, anak ni si Abdi, anak ni si Maluk, (bd. 15:17.) 6:44 Di sebelah kiri berdiri dari bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Malukh
6:45 anak ni si Hasabya, anak ni si Amasya, anak ni si Hilkia, 6:45 bin Hasabya bin Amazia bin Hilkia
6:46 anak ni si Amsi, anak ni si Bani, anak ni si Semer, 6:46 bin Amzi bin Bani bin Semer
6:47 anak ni si Mahli, anak ni si Musi, anak ni si Merari, anak ni si Levi. 6:47 bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi.
6:48 Anjaha sanina ni sidea, halak Levi ai, domma ipabangkit mandalankon ganup horja na i rumah ni Jahowa. 6:48 Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di Kemah Suci, rumah Allah.
6:49 Tapi anggo si Aron ampa anakni ai, sidea do situtung dahupa iatas ni anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon pakon iatas ni anjap-anjap panggalangan ni dahupa ampa sidalankon sagala horja ibagas kamar na pansing sahalian ai, ampa mambahen pardearan bani Israel, romban hubani haganup na tinonahkon ni si Musa, juak-juak ni Naibata. (2 Mus. 28:1; 3 Mus. 16.) 6:49 Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu.
6:50 On do ginompar ni si Aron. Si Eleasar do anakni, anak ni ai si Pinehas, anak ni ai si Abisua, (bd. 6:1-8.) 6:50 Inilah keturunan Harun: Eleazar, anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua,
6:51 anak ni ai si Buki, anak ni ai si Usi, anak ni ai si Seraya, 6:51 dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya
6:52 anak ni ai si Merayot, anak ni ai si Amarya, anak ni ai si Ahitub, 6:52 dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amarya, dan anak orang ini ialah Ahitub,
6:53 anak ni ai si Sadok, anak ni ai si Ahimas. 6:53 dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas.
6:54 Anjaha on do ianan ni sidea, ianan parlampo-lampoan bani tanoh parbagianan ni sidea. Hubani ginompar ni si Kahat — (ai sidea do mandapot bagian na parlobei), 6:54 Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka: kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat — karena bagi merekalah undian yang pertama —
6:55 ibere ma Hebron i tanoh Juda ampa sampalan na inggot hujai. 6:55 kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya,
6:56 Tapi anggo ladang ni huta ai ampa dusunni ibere sidea do hubani si Kaleb, anak ni si Jepunne. 6:56 tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune.
6:57 Ibere sidea do homa hubani ginompar ni si Aron huta haporusan: Hebron pakon Libna ampa sampalanni, Jatir pakon Estemoa ampa sampalanni, 6:57 Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya;
6:58 Hilen ampa sampalanni pakon Debir ampa sampalanni, 6:58 Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya;
6:59 Asan ampa sampalanni pakon Bet-semes ampa sampalanni. 6:59 Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya;
6:60 Anjaha humbani marga Benyamin: Geba ampa sampalanni, Alemet ampa sampalanni pakon Anatot ampa sampalanni. Anjaha ganup huta ai, na binere hubani ginompar ni sidea, sapuluh tolu huta do. 6:60 dan dari suku Benyamin: Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada tiga belas yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka.
6:61 Tapi hubani anak ni si Kahat, na tading ai, domu hubani sidea marsasaompung, ibere do marhitei ruji-ruji sapuluh huta, humbani marga Efraim, Dan ampa satongah marga Manasse. (ay. 66-70.) 6:61 Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian sepuluh kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu.
6:62 Hubani ginompar ni si Gersom, domu hubani sidea marsasaompung, ibere do sapuluh tolu huta humbani marga Isasar, marga Asser, marga Naptali pakon humbani satongah marga Manasse i Basan. (ay. 71-76.) 6:62 Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan tiga belas kota dari suku Isakhar, dari suku Asyer, dari suku Naftali dan dari suku Manasye yang di Basan.
6:63 Hubani ginompar ni si Merari, domu hubani sidea marsasaompung, ibere do marhitei ruji-ruji sapulih dua huta humbani marga Ruben, marga Gad pakon marga Sebulon. (ay. 77-81.) 6:63 Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi dua belas kota dari suku Ruben, dari suku Gad dan dari suku Zebulon.
6:64 Ibere halak Israel ma huta-huta ai ampa sampalanni hubani halak Levi. 6:64 Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya.
6:65 Ibere sidea do homa marhitei ruji-ruji humbani marga Juda, humbani marga Simeon pakon humbani marga Benyamin huta-huta on, ipatugah sidea do goran-goranni. (ay. 55-60.) 6:65 Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi, yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku bani Yehuda, dari suku bani Simeon dan dari suku bani Benyamin.
6:66 Tapi anggo ginompar ni si Kahat dapotan huta parbagianan do humbani marga Efraim. 6:66 Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka.
6:67 Ibere do hubani sidea huta haporusan: Sikem pakon sampalanni i dolog Efraim, Geser ampa sampalanni, 6:67 Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan itu, dengan tanah-tanah penggembalaannya, di pegunungan Efraim, lalu Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya,
6:68 Jokmeam ampa sampalanni, Bethoron ampa sampalanni, 6:68 Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya,
6:69 Ayalon ampa sampalanni, Gat-rimon ampa sampalanni, 6:69 Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Gat-Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya.
6:70 Anjaha humbani satongah marga Manasse: Aner ampa sampalanni pakon Jibleam ampa sampalanni, hubani ginompar ni si Kahat na tading ai. 6:70 Dan dari suku Manasye yang setengah itu: Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat.
6:71 Ia hubani ginompar ni si Gersom ibere do humbani satongah marga Manasse: Golan i Basan ampa sampalanni, pakon Astarot ampa sampalanni. 6:71 Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu; Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Asytarot dengan tanah-tanah penggembalaannya;
6:72 Humbani marga Isasar: Kison ampa sampalanni, Deberat ampa sampalanni, 6:72 dari suku Isakhar: Kedesh dengan tanah-tanah penggembalaannya; Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya,
6:73 Ramot ampa sampalanni pakon Anem ampa sampalanni. 6:73 Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya;
6:74 Humbani marga Asser: Misal ampa sampalanni, Abdon ampa sampalanni, 6:74 dari suku Asyer: Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya,
6:75 Helkat ampa sampalanni pakon Rehob ampa sampalanni. 6:75 Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya;
6:76 Humbani marga Naptali: Kades i Galilea ampa sampalanni, Hammon ampa sampalanni pakon Kiryataim ampa sampalanni. 6:76 dari suku Naftali: Kedesh yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya.
6:77 Hubani ginompar ni si Merari, na tading ai, ibere do humbani marga Sebulon: Rimmon ampa sampalanni pakon Tabor ampa sampalanni. 6:77 Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon: Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya;
6:78 Anjaha i dipar ni Jordan, dohorhon Jeriko hampit hapoltakan ni Jordan, humbani marga Ruben: Beser, na i halimisan ampa sampalanni, Jasa ampa sampalanni, 6:78 dan di seberang sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben: Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya,
6:79 Kedemot ampa sampalanni pakon Mepat ampa sampalanni. 6:79 Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya;
6:80 Humbani marga Gad: Ramot i Gilead ampa sampalanni, Mahanaim ampa sampalanni, 6:80 dan dari suku Gad: Ramot di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya,
6:81 Hesbon ampa sampalanni pakon Jaeser ampa sampalanni. 6:81 Hesybon dengan tanah-tanah penggembalaannya dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya.
<< 1 Tawarikh 5 1 Tawarikh 7 >>