1 Tawarikh 4

4:1 Anak ni si Juda: Si Perez, si Hesron, si Karmi, si Hur pakon si Sobal. (bd. 2:4, 5, 7, 19, 50.) 4:1 Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur dan Syobal.
4:2 Si Reaya, anak ni si Sobal, ai ma bapa ni si Jahat, anjaha si Jahat ai ma bapa ni si Ahumai pakon si Lahad. Ai ma ginompar ni halak Sereati. (bd. 2:53.) 4:2 Reaya, anak Syobal, memperanakkan Yahat, dan Yahat memperanakkan Ahumai dan Lahad. Itulah kaum-kaum orang Zora.
4:3 Anjaha on do anak ni si Hur: Si Etam, si Jesreel, si Jisma ampa si Jidbas; anjaha si Haslelponi do goran ni botou ni sidea. 4:3 Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi;
4:4 Ambah ni ai si Penuel, bapa ni si Gedor, anjaha si Eser, bapa ni si Husa. Ai ma anak ni si Hur, bunga tubuh ni si Efrata, bapa ni si Betlehem. (bd. 2:19, 50.) 4:4 lalu Pnuel, bapa Gedor, dan Ezer, bapa Husa. Itulah keturunan Hur, anak sulung Efrata, bapa Betlehem.
4:5 Ia si Ashur, bapa ni si Tekoa, dua do parinangonni, si Helea pakon si Naara. 4:5 Asyur, bapa Tekoa, mempunyai dua isteri, yakni Hela dan Naara.
4:6 Itubuhkon si Naara do bani: Si Ahusam, si Heper, si Temmi, si Ahastari, ai ma anak ni si Naara. 4:6 Naara melahirkan baginya Ahuzam, Hefer, Temeni dan orang Ahastari. Itulah anak-anak Naara.
4:7 Anak ni si Helea: Si Seret, si Sohar pakon si Etnan. 4:7 Anak-anak Hela ialah Zeret, Yezohar dan Etnan.
4:8 Si Koa ai ma bapa ni si Anub, si Hasobeba pakon ginompar ni si Aharhel, anak ni si Harum. 4:8 Kos memperanakkan Anub, Hazobeba dan kaum-kaum Aharhel bin Harum.
4:9 Sangapan do si Jabes humbani saninani; ibahen inangni do goranni si Jabes, ai nini do: Borit tumang do huahap manubuhkonsi. 4:9 Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: “Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan.”
4:10 Idilo si Jabes do goran ni Naibata ni halak Israel, nini: Sai pasu-pasu Ham ma ahu anjaha pabolag Ham ma tanohku; anjaha sai itumpak tanganmu ma ahu, anjaha padaoh Ham ma hamagouan humbangku, anjaha ulang ma sogop sitaronon bangku. Jadi ibere Naibata ma na pinangindo ni ai. (1 Mus. 28:20.) 4:10 Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya: “Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku!” Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
4:11 Si Kelub, sanina ni si Suha do bapa ni si Mehir, ai ma bapa ni si Eston. 4:11 Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston;
4:12 Si Eston do bapa ni si Betrapa, si Pasea pakon si Tehina bapa ni si Irnahas. Ai ma halak na hun Reka. 4:12 dan Eston memperanakkan Bet-Rafa, Paseah dan Tehina, bapa Ir-Nahas. Itulah orang-orang Rekha.
4:13 Anak ni si Kenas: Si Otniel pakon si Seraya; anak ni si Otniel ai ma si Hatat pakon si Meonotai. (Jos. 15:17; Panguh. 1:13.) 4:13 Anak-anak Kenas ialah Otniel dan Seraya; dan anak-anak Otniel ialah Hatat dan Meonotai;
4:14 Si Meonotai ai ma bapa ni si Opra; anjaha si Seraya ai ma bapa ni si Joab, bapa ni halak na marianan i habungan Tuhang, ai tuhang do sidea. 4:14 dan Meonotai memperanakkan Ofra. Seraya memperanakkan Yoab, bapa Lembah Tukang-tukang, karena mereka adalah tukang-tukang.
4:15 Ia anak ni si Kaleb, anak ni si Jepunne, ai ma: Si Iru, si Ela pakon si Naham; anak ni si Ela si Kenas. (4 Mus. 13:6; 14:6.) 4:15 Anak-anak Kaleb bin Yefune ialah Iru, Ela dan Naam; dan keturunan Ela ialah Kenas.
4:16 Anak ni si Jehallelel: Si Sip, si Sipa, si Tirlya pakon si Asarel. 4:16 Anak-anak Yehaleleel ialah Zif, Zifa, Tireya dan Asareel.
4:17 Anak ni si Esra: Si Jeter, si Mered, si Eper pakon si Jalon. On ma anak ni si Bitiah, boru ni Parao, parinangon ni si Mered; boratan rumah ma ia anjaha itubuhkon ma si Miryam, si Sammai pakon si Jisba, bapa ni si Estamoa. 4:17 Anak-anak Ezra ialah Yeter, Mered, Efer dan Yalon. Itulah anak-anak Bica, puteri Firaun yang telah dikawini Mered. Perempuan ini melahirkan Miryam, Samai dan Yisbah, bapa Estemoa.
4:18 Anjaha parinangonni, boru Jahudi ai, manubuhkon si Jered, bapa ni si Gedor; si Heber, bapa ni si Soko pakon si Jekutiel bapa ni si Sanoa. 4:18 Isteri Mered, perempuan Yehuda itu, melahirkan Yered, bapa Gedor, dan Heber, bapa Sokho, dan Yekutiel, bapa Zanoah.
4:19 Anak ni parinangon ni si Hodia, botou ni si Naham, ai ma bapa ni si Kehila, halak Garmit pakon si Estemoa halak Maahati. 4:19 Anak-anak isteri Hodia, saudara perempuan Naham, ialah Abu Kehila, orang Garmi itu, dan Estemoa, orang Maakha itu.
4:20 Anak ni si Simon: Si Ammon, si Rinnah, si Benhanan pakon si Tilon. Anak ni si Jishi: Si Sohet pakon si Bensohet. 4:20 Anak-anak Simon ialah Amnon, Rina, Benhanan dan Tilon. Anak-anak Yisei ialah Zohet dan Ben-Zohet.
4:21 Anak ni si Sela, anak ni si Juda ai: Si Er, bapa ni si Leka pakon si Lada, bapa ni si Maresa ampa ginompar ni halak sitonun hiou silopak na i Betasbea. (bd. 2:3.) 4:21 Keturunan Sela, anak Yehuda, ialah Er, bapa Lekha, dan Lada, bapa Maresa, dan kaum-kaum para pengusaha kain lenan halus di Bet-Asybea,
4:22 Ambahni ai si Jokim pakon dalahi na i Koseba ampa si Joas pakon si Sarap, na ongga manrajai i Moab, dob ai mulak hu Betlehem, tapi barita na basaia mando ai. 4:22 lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf yang menguasai Moab dan kemudian pulang ke Betlehem; — riwayat-riwayat ini tua.
4:23 Sidea ai do sitopa hudon, na marianan i Netaim pakon Gedera; ijai do sidea marianan ilambung ni raja ai mangkorjahon horjani. 4:23 Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera; mereka diam di sana dan bekerja untuk raja.
4:24 Anak ni si Simeon: Si Nemuel, si Jamin, si Jarib, si Sera pakon si Saul. (1 Mus. 46:10.) 4:24 Anak-anak Simeon ialah Nemuel, Yamin, Yarib, Zerah dan Saul;
4:25 Anak ni si Saul: Si Sallum; anak ni ai si Mibsam, bapa ni si Misma. 4:25 anak orang ini ialah Salum; anak orang ini ialah Mibsam; anak orang ini ialah Misma.
4:26 anak ni si Misma: Si Hamuel; anak ni ai si Sakkur, bapa ni si Simei. 4:26 Keturunan Misma ialah Hamuel, anaknya; anak orang ini ialah Zakur; anak orang ini ialah Simei.
4:27 Sapuluh onom halak do anak ni si Simei, anjaha onom do boruni, tapi seng sadia ramos anggo anggini ai, seng songon panggargar ni ginompar ni si Juda haganup ginompar ni sidea. 4:27 Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.
4:28 Marianan do sidea i Berseba, Molada, Hazarsual, (Jos. 19:2-8.) 4:28 Mereka diam di Bersyeba, Molada, Hazar-Sual,
4:29 Bilha, Esem, Tolad, 4:29 Bilha, Ezem, Tolad,
4:30 Bethuel, Horma, Ziklag, 4:30 Betuel, Horma, Ziklag,
4:31 Betmarkabot, Hasarsusim, Bet-birei pakon i Saharaim. Ai ma huta ni sidea das bani panorang ni raja Daud. 4:31 Bet-Markabot, Hazar-Susim, Bet-Biri dan di Saaraim. Itulah kota-kota mereka sampai Daud menjadi raja.
4:32 Anjaha dusun ni sidea ai ma: Etam, Ain, Rimmon, Tohen pakon Asan, lima huta, 4:32 Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen dan Asan, lima perkampungan;
4:33 ampa ganup dusun ni sidea ai, inggot ni huta-huta ai das hu Baal. Ai ma huta ianan ni sidea pakon tarombo ni sidea. 4:33 juga segala desanya yang di sekitar perkampungan-perkampungan itu sampai ke Baal. Itulah tempat-tempat kediaman mereka dan mereka mempunyai silsilahnya sendiri.
4:34 Anjaha si Mesobab, si Jamle, si Josa, anak ni si Amasia, 4:34 Dan Mesobab, Yamlekh, Yosa bin Amazia,
4:35 si Joel, si Jehu, anak ni si Josibya, anak ni si Seraya, bapa ni si Asiel, 4:35 Yoël, Yehu bin Yosibya bin Seraya bin Asiel,
4:36 Si Elioenai, si Jakoba, si Jesohaya, si Asaya, si Adiel, si Jesimiel, si Benaya, 4:36 Elyoënai, Yaakoba, Yesohaya, Asaya, Adiel, Yesimiel, Benaya,
4:37 si Sisa anak ni si Sipi, anak ni si Allon, anak ni si Jedaya, anak ni si Simri, anak ni si Semaya, 4:37 Ziza bin Sifei bin Alon bin Yedaya bin Simri bin Semaya —
4:38 ganup sidea na dob ginoranan ai, raja do sidea itongah-tongah ni pangkuni, anjaha gargar tumang do ginompar ni ompung ni sidea. 4:38 orang-orang ini yang disebutkan dengan nama-namanya adalah pemimpin-pemimpin di antara kaum-kaum mereka. Keluarga-keluarga mereka makin bertambah banyak.
4:39 Halani ai merap ma sidea das hu Geran, das hu hapoltakan ni pamah ai, laho mangindahi sampalan bani biri-biri ni sidea. 4:39 Oleh sebab itu mereka pindah ke arah Gedor sampai ke sebelah timur lembah untuk mencari padang rumput bagi kambing domba mereka.
4:40 Jadi jumpah sidea ma sampalan na lambutan anjaha na dear, anajah lumbang do tanoh ai, sonang anjaha damei; ginompar ni si Ham do ijai marianan parlobei. (Panguh. 18:7.) 4:40 Mereka menemui padang rumput yang gemuk dan baik; negeri itu luas, aman dan sentosa; orang-orang yang diam di sana sebelum mereka berasal dari Ham.
4:41 Roh do sidea, ai ma na dob tarsurat goran ni sidea ai, bani panorang ni si Hiskia, raja ni Juda, iparseda ma lampo-lampo ni ginompar ni si Ham, anjaha iraseihon ma halak Maon, na jumpah ijai. Bois tumang do sidea ronsi sadari on, anjaha sidea do marianan ijai gantih ni sidea, ai sungkup do ijai panampalan bani biri-biri ni sidea. (2 Raj. 18:1.) 4:41 Orang-orang yang namanya tertulis ini datang dalam zaman Hizkia, raja Yehuda, dan memusnahkan kemah-kemah orang Ham dan orang Meunim yang terdapat di sana dan menumpas mereka; demikianlah sampai hari ini. Kemudian mereka menduduki tempat orang-orang itu, sebab di sana ada padang rumput bagi kambing domba mereka.
4:42 Bungkas do homa humbani sidea, humbani ginompar ni si Simeon, lima ratus halak laho hu dolog Seir, anjaha si Platia, si Nearya, si Repaya pakon si Usiel, anak ni si Ishi do pambobai ni sidea. 4:42 Dan sebagian dari mereka, dari bani Simeon, sebanyak lima ratus orang, pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearya, Refaya dan Uziel, anak-anak Yisei.
4:43 Iboiskon sidea do sima-sima ni halak Amalek na maluah ai, anjaha ijai do sidea marianan ronsi sadari on. (1 Sam. 15:3, 8.) 4:43 Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini.
<< 1 Tawarikh 3 1 Tawarikh 5 >>