Roma 11

11:1 Ase husungkun ma: Ai na iambukkon Naibata do bangsani? Seng sonai! Ai halak Israel do age ahu, humbani ginompar ni si Abraham, marga Benjamin. (Pil. 3:5.) 11:1 Maka aku bertanya: Adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak! Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin.
11:2 Seng iambukkon Naibata bangsani, na dob tinandani hinan. Na so ibotoh nasiam do na hinatahon ni surat in pasal si Elias, sanggah na mangadu-adu Ia bani Naibata pasal halak Israel: (1 Raj. 19:10, 14.) 11:2 Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Ataukah kamu tidak tahu, apa yang dikatakan Kitab Suci tentang Elia, waktu ia mengadukan Israel kepada Allah:
11:3 Ham Tuhan, domma ibunuhi sidea nabi-nabimu, iparreong anjap-anjapmu, anjaha sahalak ahu mando na tading manggoluh, anjaha hosahku pe sihol do buaton ni sidea. 11:3 “Tuhan, nabi-nabi-Mu telah mereka bunuh, mezbah-mezbah-Mu telah mereka runtuhkan; hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.”
11:4 Tapi aha do balos ni Naibata na roh hubani? Husarihon do Bangku pitu ribu halak, na so marsombah bani naibata Baal! (1 Raj. 19:18.) 11:4 Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? “Aku masih meninggalkan tujuh ribu orang bagi-Ku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal.”
11:5 Sonai homa bani panorang sonari, adong do teba-teba na tading, na pinilih marhitei idop ni uhur. (bd. 9:27.) 11:5 Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia.
11:6 Tapi anggo humbani idop ni uhur, seng be humbani horja, ai ambit sonai, seng goranon be ai idop ni uhur. 11:6 Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia.
11:7 Ase sonaha do? Na pinindahan ni halak Israel, seng jumpah sidea, tapi halak na pinilih ai jumpahsi do ai; ia na legan ai domma ipahengkeng uhurni, (bd. 9:31.) 11:7 Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya,
11:8 songon na tarsurat ai: Ibere Naibata do bani sidea tonduy na tarpodom, mata na so marpangidah ampa pinggol na so marbinogei ronsi sadari on. (5 Mus. 29:3; Jes. 29:10.) 11:8 seperti ada tertulis: “Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini.”
11:9 Anjaha si Daud pe ihatahon do: Meja ni sidea gabe tirangkap ampa siding ma bani sidea, gabe partolsuan ampa pambalason ma tene! (Ps. 69:23, 24.) 11:9 Dan Daud berkata: “Biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka.
11:10 Ipagolap ma mata ni sidea, ase ulang marpangidah, anjaha tanggurung ni sidea gundung ma tongtong! 11:10 Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk.”
11:11 On do na huhatahon: Na sihol tompas do sidea, ase tartolsu? Seng sonai! Tapi panlanggaron ni sidea do gabe haluahon bani halak sipajuh begu-beegu, ase marsimburu sidea pasal ai. (bd. 10:19; Lah. 13:46.) 11:11 Maka aku bertanya: Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak! Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu.
11:12 Tapi, anggo panlanggaron ni sidea gabe habayakon ni dunia on, anjaha hahurangan ni sidea ai gabe habayakon ni sipajuh begu-begu, ai lang lobih ni ai ma, anggo masuk sidea haganup? 11:12 Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka.
11:13 Hubani nasiam sipajuh begu-begu do hatangkon: Halani apostel bani sipajuh begu-begu do ahu, sangap do hubahen jabatankin, 11:13 Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku,
11:14 andohar marsimburu hubahen hasomanku sabangsa, andohar maluah deba humbani sidea. (1 Tim. 4:16.) 11:14 yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka.
11:15 Ai anggo gabe pardameian do bani dunia on na tarbuang ai sidea, ai lang hagoluhan humbani na matei ma in, anggo tarjalo use sidea? 11:15 Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain dari pada hidup dari antara orang mati?
11:16 Ai anggo pansing ruti na parlobei igalangkon ai, pansing ma age aguan na tading ai; anjaha anggo pansing uratni, pansing ma age dangkahni. 11:16 Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus.
11:17 Tapi anggo irampingkon deba rantingni, ase boi ho, na marasal humbani hayu jetun harangan hinan, isumbathon hujai, gabe parrupei ho bani hayu jetun, na gok minak ai, (Ep. 2:11-14, 19.) 11:17 Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah,
11:18 ulang ma gijang uhurmu dompak ranting ai. Anggo gijang uhurmu, ingat ma, sedo ho na mangusung urat ai, tapi niusung ni urat ai do ho. 11:18 janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu! Jikalau kamu bermegah, ingatlah, bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu.
11:19 Sihol hatahononmu: Irampingkon pe ranting ai, ase ahu do isumbatkon hujai! 11:19 Mungkin kamu akan berkata: ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas.
11:20 Dear! Halani na so porsaya do sidea ase irampingkon, tapi halani haporsayaon do ase jongjong ho. Ulang magijang uhurmu, tapi mabiar ma tene! 11:20 Baiklah! Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah!
11:21 Ai anggo seng ipaturut Naibata ranting hinan, ho pe sabonar seng paturutonni. 11:21 Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu.
11:22 Ai, pe tonggor ma layak ni Naibata ampa korasni: Koras do Ia dompak na dob tompas ai; layak do Ia dompak ho, anggo totap ho ibagas halayakonni in, anggo lang, rotaponni do age ho! (Joh. 15:2, 4; Heb. 3:14.) 11:22 Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan-Nya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahan-Nya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya; jika tidak, kamu pun akan dipotong juga.
11:23 Sidea pe, anggo seng martahan sidea ibagas na lang porsaya ai, sumbathononni do; margogoh do Naibata manumbathon sidea use. (2 Kor. 3:16.) 11:23 Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali.
11:24 Ai anggo irampingkon ho humbani hayu jetun harangan hinan, gabe isumbathon ho hubani hayu jetun na sinuan, marlawanan hubani biak hinan, lambin sidea ma lang tarsumbathonsi bani hayu jetun hinan? 11:24 Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri.
11:25 Seng marosuh uhurhu, ale hasoman, seng ibotoh nasiam pasal rusia on, ase ulang mangunsagah nasiam bani pambotohnasiam. Na dob sogop do lobei hahengkengon bani deba bangsa Israel, paima gok bilangan ni sipajuh begu-begu masuk, (Luk. 21:24; Joh. 10:16.) 11:25 Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini: Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
11:26 anjaha marhitei na sonai maluah haganup Israel, songon na tarsurat in: Na roh ma hun Sion Sipaluah, padaohonni ma hajahaton hun Jakob! (Mat. 23:39; Jes. 59:20; 27:9; Ps. 14:7.) 11:26 Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis: “Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari pada Yakub.
11:27 Anjaha on ma padanku pakon sidea, anggo hubuat ma dousa ni sidea. (Jes. 27:9; Jer. 31:33, 34.) 11:27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”
11:28 Ase domu hubani ambilan na madear in, munsuh do sidea halani nasiam, tapi domu hubani pamilihon in, haholongan do sidea halani ompung na lobei. 11:28 Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang.
11:29 Ai seng ongga manosal Naibata pasal sibere-bereni ampa pandiloonni. 11:29 Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya.
11:30 Ai hinan seng sibalosi Naibata nasiam, tapi sonari jumpahan idop ni uhur do, halani na so porsaya ai sidea. 11:30 Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka,
11:31 Sonai ma sidea sonari seng pambalosi, gabe dapotan idop ni uhur nasiam, ase jumpahan idop ni uhur homa sidea. 11:31 demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan.
11:32 Ai domma iondoskon Naibata haganup hubani uhur na so mambalosi, ase idopanni use haganup.(Gal. 3:22; 1 Tim. 2:4.) 11:32 Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua.
11:33 Bagasni in tene habayakon, hapentaran ampa habotohon ni Naibata! Na so tarpareksa do uhumni, anjaha na so taririk-irik do dalanni! (bd. 9:23; 10:12; Jes. 45:15.) 11:33 O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!
11:34 Ai ise ma na mambotoh pingkiran ni Tuhan in? Ise do sipanuturi Bani?(Joh. 15:8; Jes. 40:13; Jer. 23:18; 1 Kor. 2:16.) 11:34 Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihat-Nya?
11:35 Ise do na parlobei mambere Bani, ase Ia mambalas use bani? 11:35 Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada-Nya, sehingga Ia harus menggantikannya?
11:36 Ai hum-Bani, marhiteihon-Si anjaha hu-Bani do haganupan in. Bani ma hasangapon sadokah ni dokah ni Amen! 11:36 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!
<< Roma 10 Roma 12 >>