Lukas 14

14:1 Jadi masa ma, sanggah na masuk Ia hu rumah ni sada halak sintua ni Parisei bani ari Sabat, laho mangan domma ijai sidea manggompangisi. (bd. 11:37; Mrk. 3:2.) 14:1 Pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati Dia dengan saksama.
14:2 Jadi adong ma ijai, i lobeini, sada halak na busungon. 14:2 Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan-Nya.
14:3 Jadi nini Jesus ma manungkun sibotoh titah ampa Parisei ai: Ai bulih do pamalumon naborit bani ari Sabat atap lang? 14:3 Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kata-Nya: “Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?”
14:4 Tapi sip do anggo sidea. Jadi ijamah ma halak ai, ipamalum ma, lanjar isuruh ma mulak. 14:4 Mereka itu diam semuanya. Lalu Ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi.
14:5 Anjaha nini ma hubani sidea: Ise humbani nasiam, anggo tarrobung hubagas parigi halode atap lombunasiam, ai lang mintor itarik nasiam do ai hu atas, age bani ari Sabat? (bd. 13:15; Mat. 12:11.) 14:5 Kemudian Ia berkata kepada mereka: “Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik ke luar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat?”
14:6 Tapi seng tarbalosi sidea hatani ai. 14:6 Mereka tidak sanggup membantah-Nya.
14:7 Dob ai ihatahon ma sada limbaga bani na nidilo ai, halani iidah mamilihi ianan situnggungan sidea, nini ma dompak sidea: (Mat. 23:6.) 14:7 Karena Yesus melihat, bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka:
14:8 Anggo idilo ham hu pesta parunjukan, ulang ma hundul ham bani hundulan ianan sisangapan, atap adong niontangni sangapan humbamu, 14:8 “Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat dari padamu,
14:9 gabe roh holi suhut ai, na mangontang ham ampa ia, mangkatahon bamu: Bani ma ianan in! Jadi maila ma ham hundul bani ianan sitoruhan. 14:9 supaya orang itu, yang mengundang engkau dan dia, jangan datang dan berkata kepadamu: Berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah.
14:10 Tapi anggo hona ontang ham, laho anjaha hundul ma ham bani ianan sitoruhan, ase anggo roh na mangontang ham ai, mangkatahon bamu: Huatashon ma ham hundul! Jadi sangap ma ham idahon ni ganup hasomanmu na niontang ai. 14:10 Tetapi, apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu: Sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain.
14:11 Ai sagala na pagijang dirini, patoruhon do, tapi na patoruh dirini, sipagijangon do. 14:11 Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.”
14:12 Ihatahon ma homa hubani na mangontangsi ai: Anggo ibahen ham pesta-pesta sanggah arian atap bodari, ulang ma dilo ham huan-huan atap saninamu, hade-hade atap parhutamu na bayak-bayak, ase ulang idilo sidea use ham, gabe ibalas ai use bamu. 14:12 Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia: “Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya.
14:13 Tapi anggo mambahen pesta-pesta ham, dilo ham ma na masombuh, na marsining, na repat ampa na mapitung. (5 Mus. 14:29.) 14:13 Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta.
14:14 Gabe martuah ma ham, ai seng tarbalos sidea ai bamu, tapi marbalos do ai bamu bani parpuhoon ni halak parpintor. (Joh. 5:29.) 14:14 Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar.”
14:15 Sada humbani na mangan ai, dob ibogei ai, nini ma hu-Bani: Martuah ma na mangan i harajaon ni Naibata! (bd. 13:29.) 14:15 Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus: “Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam Kerajaan Allah.”
14:16 Jadi nini Jesus ma mambalosi: Adong ma sada halak na marpesta banggal; buei do iontang hujai. 14:16 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang.
14:17 Jadi bani mata ni pesta ai isuruh ma juak-juakni mangkatahon bani na dob niontangni ai: Roh ma nasiam, ai domma sirsir haganup! 14:17 Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan: Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.
14:18 Tapi adong bei do sidalian ni sidea haganup. Nini na parlobei ai ma hubani: Baru mamboli juma do ahu, maningon laho do ahu manorih ai. Ulang pala sonaha uhurmu! 14:18 Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya: Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya; aku minta dimaafkan.
14:19 Na legan mangkatahon: Baru mamboli horbou do ahu lima pasang; laho ma ahu mamareksa ai. Ulang pala sonaha uhurmu! 14:19 Yang lain berkata: Aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya; aku minta dimaafkan.
14:20 Na legan use mangkatahon: Baru mambuat boru ope ahu, halani ai seng tarbahen ahu roh. 14:20 Yang lain lagi berkata: Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.
14:21 Dob mulak juak-juak ai, ipatugah ma ai bani tuanni ai. Jadi marah ma tuan ai, ihatahon ma bani juak-juakni ai: Laho ma ho podas hu pasar ampa hu dalan na i huta on, arahkon ma halak na masombuh, na marsining, na mapitung ampa na repat. 14:21 Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya: Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah ke mari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.
14:22 Jadi, dob mulak, nini juak-juak ai ma: Domma saud na hinatahonmu ai, ale tuannami, tapi lumbang ope. 14:22 Kemudian hamba itu melaporkan: Tuan, apa yang tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.
14:23 Jadi ihatahon tuan ai ma bani juak-juak ai: Laho ma ho hu darat bani dalan na bolon ampa topi ni dalan, gogohkon ma sidea masuk ase gok rumahku! 14:23 Lalu kata tuan itu kepada hambanya: Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang, yang ada di situ, masuk, karena rumahku harus penuh.
14:24 Tapi huhatahon ma bennima: Sahalak pe lang humbani na niontang hinan bulih mandai sipanganon na hupasirsir in. 14:24 Sebab Aku berkata kepadamu: Tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan-Ku.”
14:25 Sahali sanggah buei jolma mardalan mangirikkonsi, jadi marhusor ma Ia mandompakkon sidea, lanjar nini ma: 14:25 Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan-Nya. Sambil berpaling Ia berkata kepada mereka:
14:26 Barang ise na roh hu-Bangku, seng tarbahensi gabe susianku, anggo seng sogam uhurni bani bapani, inangni, parinangonni, niombahni, saninani, botouni ronsi hosahni sandiri. (bd. 18:29, 30; 5 Mus. 33:9, 10.) 14:26 “Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, isterinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.
14:27 Seng tarbahen gabe susianku halak, na so mamorsan silangni, laho mangirikkon Ahu! (bd. 9:23.) 14:27 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut Aku, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.
14:28 Ise ma humbani nasiam, na sihol pajongjong sada menara, na so hundul lobei mangetong na porlu hujai, atap na sungkup do laho mandobkon horja ai? 14:28 Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?
14:29 Ase ulang holi, anggo domma ipauli onjolanni, hape seng tuk gogohni mandobkon, gabe igora-gora halak na mangidah ai ia. 14:29 Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia,
14:30 nini sidea hubani: Ipungkah halak on do pajongjongkon, hape seng tardobkonsi. 14:30 sambil berkata: Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.
14:31 Atap raja ja ma, na laho marporang pakon raja na legan, na so parlobei hundul marpingkir-pingkir, atap na tardompakkonsi do marhasoman salaksa tentara imbangni ai, na roh mandorabsi marhasoman dua laksa? 14:31 Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan sepuluh ribu orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan dua puluh ribu orang?
14:32 Tapi anggo seng tarbahensi, tontu suruhonni do suruhan mangindo pardameian, sanggah daoh ope munsuh ai. 14:32 Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian.
14:33 Nasiam pe, seng tarbahen atap ise pe humbani nasiam gabe susianku, anggo seng tartadingkonsi haganup na dong bani. 14:33 Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-Ku.
14:34 Na marguna do garam, tapi anggo mambar daini, aha ma bahenon paporadkon ai? 14:34 Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
14:35 Seng marguna ai hu juma atap bahen napu, siambukkonon mando ai. Barang ise na marpinggol, na marpanangar, itangihon ma ai. 14:35 Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!”
<< Lukas 13 Lukas 15 >>