3 Yohanes 1

1:1 Humbangku, sintua in, hubani si Gayus, na hinaholongan, na huhaholongi ibagas hasintongan. (2 Joh. 1.) 1:1 Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran.
1:2 Ham na hinaholongan, iparsinta uhurhu do, ase horas anjaha jorgit ham ibagas haganup, domu hubani hajorgiton ni tonduymu. 1:2 Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja.
1:3 Malas tumang do uhurhu, sanggah na roh hasoman-hasomanta, anjaha isaksihon sidea do pasal hasintongan na adong bamu, sonaha ham marparlahou ibagas hasintongan. (2 Joh. 4.) 1:3 Sebab aku sangat bersukacita, ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran.
1:4 On do malas ni uhurhu sibanggalan, ai ma, anggo hubogei marparlahou anakku ibagas hasintongan. 1:4 Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar dari pada mendengar, bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran.
1:5 Ham na hinaholongan, dear do pambahenmu in bani hasoman-hasoman ampa bani halak na legan. 1:5 Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing.
1:6 Isaksihon sidea do holong ni uhurmu ilobei ni kuria in. Dear ma in anggo ipabingkat ham sidea bani pardalanan ni sidea, domu hubani rosuh ni Naibata. (Tit. 3:13.) 1:6 Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasihmu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah.
1:7 Ai halani Goran in do sidea bingkat, anjaha seng dong ijalo sidea atap aha pe humbani halak sipajuh begu-begu. (Lah. 20:35; 1 Kor. 9:12, 15.) 1:7 Sebab karena nama-Nya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah.
1:8 Halani ai, patut do jaloonta halak sisonin, ase hasoman parhorja hita bani hasintongan in. (Heb. 13:2.) 1:8 Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran.
1:9 Manongos surat do ahu otik bani kuria in, tapi lang ijalo si Diotrepes hanami, ai ma na sihol sigijangan ai humbani sidea nini uhurni. 1:9 Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka, tidak mau mengakui kami.
1:10 Halani ai, anggo roh ahu, tarsingatanku ma pambahenanni ai, ai ma na pasambor-samborhon hanami marhitei hata-hata, anjaha seng sonang uhurni singgan sonai tumang, manjua do ia manjalo sanina in, anjaha ilang-langi na sihol manjalo, ipabali humbani kuria in. 1:10 Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami; dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang, yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat.
1:11 Ham na hinaholongan, ulang ma tiru na masambor, tapi na madear ma. Humbani Naibata do halak na manghorjahon na madear, tapi sihorjahon na masambor seng ongga iidah ai Naibata. (Joh. 3:6, 9.) 1:11 Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barangsiapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah.
1:12 Jumpahan hasaksian do si Demetrius humbani haganup, ampa humbani hasintongan in sandiri; sonai homa humbannami, anjaha ibotoh ham do, sintong do hasaksian na humbannami in. (Joh. 19:35; 21:24.) 1:12 Tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu, bahwa kesaksian kami adalah benar.
1:13 Buei do namin sisurathononku bamu, tapi seng marosuh uhurhu manurat bamu marhitei tinta ampa panurat. (2 Joh. 12.) 1:13 Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena.
1:14 Tapi arap do uhurhu podas ham boi idahonku, jadi boi ma hita padumpar bohi marsahapi. 1:14 Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka.
1:15 Damei ma bamu. Manongos tabi do bamu hasoman-hasoman in. Padas ham tabingku bani hasoman-hasoman in sada-sada! 1:15 Damai sejahtera menyertai engkau! Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu per satu.
<< 2 Yohanes 1 Yudas 1 >>