2 Timoteus 4

4:1 Huparentahkon ma bam ilobei ni Naibata ampa Kristus Jesus, na sihol manguhumi na manggoluh ampa na matei, ampa halani partalarni ampa harajaonni: (1 Ptr. 4:5.) 4:1 Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya:
4:2 Ambilankon ma hata in, haringgashon ma bani panorang na dear atap na lang dear pe, pinsang, paingat, podahi marhitei lumbang ni uhur banggal ampa pangajarion.(Lah. 20:20, 31.) 4:2 Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.
4:3 Ai roh ma panorangni, seng tartahan halak be ijai pangajaran na sintong in, tapi domu hubani rosuh ni sidea diloonni ma buei guru bani sidea, laho mambogei na mantin-mantin tangaron, (bd. 1:13; 1 Tim. 4:1.) 4:3 Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
4:4 anjaha pagolingon ni sidea ma pinggolni humbani hasintongan hubani turi-turian. (1 Tim. 4:7; 2 Tes. 2:11.) 4:4 Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
4:5 Tapi anggo ho, torang ma uhurmu pasal haganup, tahan ibagas hasunsahan, dalankon horja parambilanon anjaha gok dalankon tugasmu. (bd. 2:3.) 4:5 Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu!
4:6 Ia ahu, galanghononkon ma; domma roh panorangku laho matei. (Pil. 2:17.) 4:6 Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat.
4:7 Domma hudobkon parlawanan na madear in, hupaujung parlumbaonku anjaha ramot hubahen haporsayaon in.(1 Kor. 9:25; Pil. 3:14; 1 Tim. 6:12.) 4:7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
4:8 Domma sirsir i lobeihu sortali hapintoran in, sibereon ni Tuhan, Panguhum na pintor in bangku bani ari simagira; tapi seng pitah bangku, bani haganup do, na manghasiholi partalarni ai. (bd. 1:12; 2:5; 1 Ptr. 5:4; Pangk. 2:10.) 4:8 Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan-Nya.
4:9 Papodas ma roh marayak ahu! (ay. 21; bd. 1:4.) 4:9 Berusahalah supaya segera datang kepadaku,
4:10 Ai domma itadingkon si Demas ahu, halani na dob holong uhurni bani dunia on, lanjar laho hu Tessalonik; si Kreskens laho do hu Galatia, si Titus hu Dalmatia. (Kol. 4:14.) 4:10 karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia.
4:11 Sahalak si Lukas mando hasomanku. Arahkon si Markus, boan ia hasomanmu, ai porlu do ia marugas bangku. (Lah. 15:37; Kol. 4:10.) 4:11 Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia ke mari, karena pelayanannya penting bagiku.
4:12 Si Tikikus, husuruh do hu Epesus. (Lah. 20:4; Ep. 6:21; Kol. 4:7.) 4:12 Tikhikus telah kukirim ke Efesus.
4:13 Anggo roh ho, boan ma baju panas, na hutadingkon bani si Karpus, huta Troas; sonai homa buku-buku in, siporlunan ai ma pustaha (perkamen) in. 4:13 Jika engkau ke mari bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu.
4:14 Buei do hajahaton ibahen si Aleksander, tukang bosi ai, bangku; Tuhan in ma mambalashon bani domu hubani pambahenanni ai. (1 Tim. 1:20.) 4:14 Aleksander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya.
4:15 Ho pe, jaga ma ho bani, ai gomos do panlawanni bani hatanami. 4:15 Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita.
4:16 Bani na marpartahankon diringku na parlobei ahu, sahalak pe lang adong na mangurupi, haganup do manadingkon ahu; ulang ma ibalaskon in bani sidea. (bd. 1:15.) 4:16 Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku — kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka –,
4:17 Tapi Tuhan in do mangkasomani anjaha margogohi ahu, ase mardalan parambilanon in marhitei ahu, gabe haganup sipajuh begu-begu mambogeisi; anjaha maluah do ahu humbani babah ni singa ai. (Lah. 23:11; 27:23.) 4:17 tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa.
4:18 Paluahon ni Tuhan in do ahu humbani haganup hajahaton, anjaha pamasukonni ahu hubagas harajaonni na i nagori atas ai. Bani ma hasangapon ronsi sadokah ni dokahni. Amen. 4:18 Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam Kerajaan-Nya di sorga. Bagi-Nyalah kemuliaan selama-lamanya! Amin.
4:19 Padas ma tabingku bani si Priska ampa si Akila, sonai hubani keluarga ni si Onesiporus. (bd. 1:16; Lah. 18:2; Rom 16:3.) 4:19 Salam kepada Priska dan Akwila dan kepada keluarga Onesiforus.
4:20 Tading do si Erestus i Korint; tapi boritan do hutadingkon si Tropinus i Milete. (Lah. 19:22; 20:4; 21:29.) 4:20 Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus.
4:21 Podas ma ho roh paima musim borgoh. Tabi bam humbani si Oibulus, si Pudens, si Linus, si Klaudia ampa haganup sanina. 4:21 Berusahalah ke mari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Klaudia dan dari semua saudara.
4:22 Ihasomani Tuhan in ma tonduynasiam! Idop ni uhur ma bani nasiam! 4:22 Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunia-Nya menyertai kamu!
<< 2 Timoteus 3 Titus 1 >>