2 Petrus 2

2:1 Tapi adong do hinan nabi sipahulah-kulah itongah-tongah ni bangsa Israel; sonai homa itongah-tongahnasiam adong do guru sipahulah-kulah, na mamboan marponop-ponop podah na parsedahon, pala do parnalangon ni sidea Tuhan na manobus sidea. Marhitei ai iparoh sidea do hamagouan na podas bani sidea sandiri. (Mat. 24:11; 1 Tim. 4:1; Jud. 4.) 2:1 Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.
2:2 Anjaha buei do na mangihuthon hasumsamon ni sidea, anjaha halani sidea hona risa do pangajaran na sintong in. 2:2 Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka Jalan Kebenaran akan dihujat.
2:3 Anjaha halani uhur haut ni sidea, buaton ni sidea do untung humbani nasiam marhitei hata tipu; humbani sapari nari seng maronti uhum mangonai bani sidea, anjaha seng ipadokah-dokah hamagouan roh bani sidea. 2:3 Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan ceritera-ceritera isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda.
2:4 Ai age malekat na mardousa seng ipaturut-turut Naibata, tapi idabuh do sidea hu nagori toruh, hu luhung na golap, pajagahon sidea paima paruhuman. (Jud. 6.) 2:4 Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman;
2:5 Anjaha dunia sisapari ai pe seng ipaturut Naibata; tapi iramothon do si Noak, parambilan hapintoran ai, rap pakon pitu halak nari, sanggah na pinarohni ai bah na sumbang manrungkub dunia na jahat ai. (bd. 3:6; 1 Mus. 8:18.) 2:5 dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan tujuh orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik;
2:6 Age huta Sodom ampa Gomora imonsongkon do, laho manguhumi ai, marhitei hasedaon, bahen lumba-lumba bani siparjahat i pudini ai; (1 Mus. 19:25; Jud. 7.) 2:6 dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian,
2:7 tapi ipaluah do si Lot na pintor ai, na sai marhoru tong ibahen goluh hasumsamon ni parjahat ai. 2:7 tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, —
2:8 Ai marhitei na niidahni ampa na binogeini ari-ari, sai ihoruhon tonduy ni parpintor in do pambahenan ni sidea na so maradat in, sanggah na marianan ia itongah-tongah ni sidea. (Hes. 9:4.) 2:8 sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa —
2:9 Ase ibotoh Tuhan in do paluahkon na daulat humbani parlajouan, halak parjahat nani ipajagahon do laho manguhumi ai magira, (1 Kor. 10:13; Pangk. 3:10.) 2:9 maka nyata, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman,
2:10 tarlobih ma ai halak na mambalosi hisap-hisap pardagingon ni sidea na mabutak ai anjaha na mapas bani si parkuasa. Na garang do sidea, seng hitir anjaha seng maralang-alang manrisai siparhasangapon. (Jud. 8.) 2:10 terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan,
2:11 Gari malekat-malekat, age pe surungan bani hagogohon ampa kuasa, seng mansahapkon uhum panrisaion dompak sidea ilobei ni Tuhan in. 2:11 padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah.
2:12 Ia sidea on, songon binatang na so maruhur do, na laho sitangkapon anjaha sibunuhon ase tubuh. Sai manrisai do sidea pasal na so niartihon ni sidea, gabe magou songon binatang ai; 2:12 Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar,
2:13 ase ijalo sidea do balos ni pambahenan hajahaton ni sidea ai. Layur-layur ari mangan-mangan, ai do harosuh ni sidea; gok habutakon ampa sihagigihononkon do sidea, marmabuk-mabuk ibagas hisap-hisap ni sidea, sanggah na rap mangan sidea pakon nasiam. (Jud. 12.) 2:13 dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu.
2:14 Gok parbangkison do pangkawah ni sidea, seng marnamaronti mambahen dousa. Iompan-ompani do uhur ni halak na galek, maruhur haut do tong sidea. Halak na hona papa do sidea. 2:14 Mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk!
2:15 Itadingkon sidea do dalan na pintor in, gabe kahou mangirikkon dalan ni si Bileam, anak ni si Beor, na mangharosuhkon upah na geduk, (4 Mus. 22:7; Jud. 11; Pangk. 2:14.) 2:15 Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat.
2:16 tapi na hona ajar halani panlanggaronni ai, ai marsahap jolma do sada halode na longah, laho manlanglangi sura-sura ni nabi ai. (4 Mus. 22:28.) 2:16 Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu.
2:17 Bah tubuh na so marbah do sidea, hombun na niombus ni halisungsung; na golap marimpot-impot do iparsirsir bani sidea. (Jud. 13.) 2:17 Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan; bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat.
2:18 Ai marhitei na manghatahon hata burnang na lumei, iompan-ompani sidea do halak na baru ope manundalhon halak na marparlahou ibagas hakahouon, marhitei pambalosion bani hisap-hisap pardagingon na so marrantei. 2:18 Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan.
2:19 Ibagahkon sidea do hamardekaon, tapi sidea sandiri do jabolon ni hamagouan; ai in na patunduk halak, ai do na marjabolonsi. (Joh. 8:34.) 2:19 Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu.
2:20 Ai anak na dob maluah humbani habutakon ni dunia on, marhitei na tinanda ni sidea Tuhan Jesus Kristus, Sipaluah in, hape taralit use hujai anjaha talu, janginan ma hadobanni ai humbani mungkahni hinan. (Mat. 12:45; Heb. 6:6.) 2:20 Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada yang semula.
2:21 Ai dearan do bani sidea, seng ongga hinan mananda dalan hapintoran in, humbani dobkonsi itanda sidea in, marbalik use humbani titah na mapansing in, na dob pinadas bani sidea. (12:47, 48.) 2:21 Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika mereka tidak pernah mengenal Jalan Kebenaran dari pada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka.
2:22 Jumpah do bani sidea hata ni limbaga na sintong on: “Mulak do baliang hubani utah-utahni, ” anjaha “babuy na dob pinaridi mulak do margulu hubagas hubang.” (Pod. 26:11.) 2:22 Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: “Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya.”
<< 2 Petrus 1 2 Petrus 3 >>