Ibrani 12

12:1 Ase, halani domma songon hombun buei ni saksi manginggoti hita, tadingkon hita ma sagala na paborathon ampa dousa na manrahuti hita, anjaha marsabar ni uhur ma hita marlintun bani parlumbaan, na adong i lobeita. (bd. 10:36; Rom 7:21; 1 Kor. 9:24.) 12:1 Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
12:2 Ibagas ai mangkawah ma hita dompak Jesus, sipungkah ampa sidobkon haporsayaon in, na manaronkon parsilang ai, gantih ni malas ni uhur na i lobeini, anjaha seng ihira hailaon ai, gabe hundul i siamun ni paratas ni Naibata. 12:2 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah.
12:3 Ingat nasiam ma Ia, na manaronkon parlawanon na sonai dompaksi humbani pardousa, ase ulang marnaloja nasiam mandolei uhurnasiam. (Luk. 2:34.) 12:3 Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
12:4 Bani paruntolonnasiam mangimbang dousa, seng ongga ope tiris daroh nasiam maruntol. 12:4 Dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah.
12:5 Ai domma lupa nasiam bani sipaingat, na hinatahon bani nasiam songon na bani anak: Ale anakku, ulang ma hampung uhurmu bani pangajarion ni Tuhan in, anjaha ulang ma mandolei anggo ipinsang, (Pod. 3:11, 12.) 12:5 Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak: “Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan-Nya;
12:6 ai iajar Tuhan in do na hinaholongan ni uhurni, anjaha ilonsing do anak na niainni.(Pangk. 3:19.) 12:6 karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang diakui-Nya sebagai anak.”
12:7 Sabar ma nasiam, gabe pangajarion do on bani nasiam, ai anakni do nasiam ijai ihira Naibata. Ai ija adong anak, na so niajar ni bapani? 12:7 Jika kamu harus menanggung ganjaran; Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
12:8 Ai anggo seng hona ajar nasiam, songon na dob mangonai ai bani haganup, anak salong-salongan ma nasiam ai, seng anak na botul. (Ps. 73:14, 15.) 12:8 Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
12:9 Ambah ni ai, bapanta pardagingon do sipangajar banta, anjaha mabiar do hita bani sidea; ai lang patut ma lambin marunduk ni uhur hita bani Bapa ni tonduy, ase manggoluh hita? (4 Mus. 16:22.) 12:9 Selanjutnya: dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati; kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup?
12:10 Ai anggo sidea, tongkin do hita iajar domu hubani partimbangan ni sidea, tapi Ia, hubani na marguna banta do, ase parrupei hita bani hapansingonni. 12:10 Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya.
12:11 sagala pangajaran tongon, sanggah hamamasani seng malas ni uhur, tapi pusok ni uhur do ai ahaphonon; tapi use ihorhon ai do buah hapintoran na marisi damei bani sagala na dob tarlatih ibagas ai.(2 Kor. 4:17, 18.) 12:11 Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
12:12 Halani ai, pagostong nasiam ma tangan na galek-galek, anjaha patotap nasiam ma towod na hitir-hitir. (Jes. 35:3.) 12:12 Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah;
12:13 Papintor nasiam ma dalan sidalanan ni naheinasiam, ase ulang puhei nahei na repat in, tapi malum ma namin. (Pod. 4:26.) 12:13 dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh.
12:14 Porluhon nasiam ma, ase mardamei nasiam hubani haganup halak anjaha margoluh na mapansing, halani anggo seng sonai, seng boi idahon ni atap ise Tuhan in.(Rom 12:18; 2 Tim. 2:22.) 12:14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
12:15 Jaga nasiam ma, ase ulang adong na liah bani idop ni uhur ni Naibata, ase ulang martumbor urat na paet, na mangkorhon hasunsahan anjaha buei halak butak ibahen. (5 Mus. 29:17.) 12:15 Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
12:16 Ulang ma adong sipanriah-riah atap na marhabutakon songon si Esau, na manjualhon hak sikahanan halani sipanganon na otik. (1 Mus. 25:33, 34.) 12:16 Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan.
12:17 Ai ibotoh nasiam do dobni, sanggah na sihol teanonni pasu-pasu ai namin, hona tulak do ia; ai seng jumpahsi be panorang paubahkon uhur age pe mariluh-iluh ia mangindohon. (1 Mus. 27:30-40.) 12:17 Sebab kamu tahu, bahwa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata.
12:18 Ia sijumpahkononnasiam ai sedo na tarjamah, apuy na gajag, barang na golap, barang na lotir, barang haba-haba, (2 Mus. 19:12, 16, 18; 5 Mus. 4:11.) 12:18 Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai,
12:19 barang parhata ni tarompet ampa sora ni hata, pala mangelek-elek na mambogeisi, ase ulang hubani sidea ipadompak hata ai; 12:19 kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka,
12:20 ai seng tartahan sidea parentah ai, na mangkatahon: “Age pinahan, anggo dais hu dolog ai, maningon matei do pargijigon,” (2 Mus. 19:13.) 12:20 sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini: “Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu.”
12:21 Pala do ihatahon si Musa, halani jangin ni na niidahni ai: Mabiar do ahu anjaha hitir-hitir. 12:21 Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata: “Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar.”
12:22 Tapi dolog Sion in do iparayak nasiam ampa huta ni Naibata na manggoluh in, ai ma Jerusalem na i nagori atas ai, ampa malekat na marlaksa-laksa ai, ampa humpulan pesta, (Gal. 4:26; Pangk. 14:1; 21:2; 5:11.) 12:22 Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah,
12:23 ampa kuria ni na parlobei tubuh ai, na dob tarsurat i nagori atas, ampa Naibata, siuhum haganup, ampa tonduy ni parpintor na dob gokan dear ai, (Luk. 10:20.) 12:23 dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna,
12:24 ampa Jesus, siholang ni parpadanan na baru ampa daroh, na pinispiskon ai, parsora sidearan humbani daroh ai, parsora sidearan humbani daroh ni si Abel. (bd. 9:15; 11:4; 1 Mus. 4:10.) 12:24 dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat dari pada darah Habel.
12:25 Jaga ma nasiam, ulang das itulak nasiam Ia, na marsahap in. Ai anggo seng maluah sidea, halani ijua sidea na palumbahon sidea i tanoh on, lambin sonaha ma hita, anggo itundali hita Ia, na hun nagori atas in? (bd. 2:2; 10:28, 29.) 12:25 Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, yang berfirman. Sebab jikalau mereka, yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apa lagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga?
12:26 Tanoh on do idugur sonari ijia, tapi sonari marlumba-lumba do Ia: “Duguronku do sahali nari, seng pitah tanoh on, dihut do nagori atas.” (Hag. 2:6.) 12:26 Waktu itu suara-Nya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji: “Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.”
12:27 Hata na mangkatahon: “Sahali nari,” patuduhkon, na mubah ma na tardugur on, in ma na tinompa on, ase totap na so tardugur ai. 12:27 Ungkapan “Satu kali lagi” menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
12:28 Halani ai mangkatahon tarima kasih ma hita, ai ijalo hita do harajaon na so tardugur, anjaha ibagas ai iidangi hita ma Naibata, domu hubani rosuhni, marhasoman hormat ampa biar, 12:28 Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut.
12:29 ai apuy na mangankon do Naibatanta. (5 Mus. 4:24; 9:3.) 12:29 Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
<< Ibrani 11 Ibrani 13 >>