1 Korintus 7

7:1 Tapi pasal na sinuratkonnasiam, on ma balosku: Dear do bani dalahi, ulang manjamah naboru. 7:1 Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin,
7:2 Tapi laho manlembangi parriah-riahon, dear ma ganup dalahi adong parinangonni sandiri, anjaha ganup naboru adong paramangonni sandiri, 7:2 tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.
7:3 Idalankon paramangon ma hawajipanni bani parinangonni, sonai homa parinangon dompak paramangonni. 7:3 Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya.
7:4 Seng saguru bani parinangon in angkulani, tapi bani paramangonni do; sonai homa, seng saguru bani paramangon angkulani, tapi bani parinangonni do. 7:4 Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya.
7:5 Ulang ma marsipadaohan nasiam, anggo seng humbani dos ni riah anjaha marpanorang, ase sompat martonggo; dob ai marsipadohoran ma use, ase ulang ilajou sibolis in nasiam, halani seng tahan mangorom. 7:5 Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya Iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak.
7:6 Tapi huhatahon pe sonai, na mambere partimbangan do ahu, sedo na mamarentah. 7:6 Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah.
7:7 Huparsinta do ase ganup jolma songon ahu on; tapi bani ganup do adong silayak-layak humbani Naibata, na sada sonon, na sada nari sonin. (Mat. 19:12.) 7:7 Namun demikian alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku; tetapi setiap orang menerima dari Allah karunianya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu.
7:8 Tapi on ma hatangku bani na so mompo ampa bani naboru na mabalu: Dear ma bani sidea, totap songon ahu on. 7:8 Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku.
7:9 Tapi anggo seng tarrajai sidea diri ni sidea, marhajabuan ma; ai dearan do marhajabuan humbani na garang. (1 Tim. 5:14.) 7:9 Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin dari pada hangus karena hawa nafsu.
7:10 Bani na dob marhajabuan huparentahkon ma, sedo ahu tene tapi Tuhan do: Seng bulih sirang naboru ai humbani paramangonni. (Mat. 5:32.) 7:10 Kepada orang-orang yang telah kawin aku — tidak, bukan aku, tetapi Tuhan — perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya.
7:11 Tapi anggo domma sirang, ulang be laho, atap mardomu ma use bani paramangonni hinan. Anjaha dalahi pe, seng bulih sirangkononni parinangonni. 7:11 Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya.
7:12 Bani na legan ai ahu mangkatahon, sedo Tuhan in: Anggo adong sada sanina na marparinangon na so porsaya, anggo marosuh do uhur ni naboru ai rap pakonsi, ulang ma isirangkon ia. 7:12 Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.
7:13 Anjaha anggo seng porsaya halahoan ni sada naboru, anggo marosuh do dalahi ai rap pakonsi, ulang ma itadingkon ia. 7:13 Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu.
7:14 Ase gabe pansing do dalahi na so porsaya ai marhitei parinangon ai, anjaha gabe pansing do naboru na so porsaya ai marhitei sanina ai. Ambit lang, butak ma niombahnasiam, tapi tongon pansing do sidea. (Rom 11:16.) 7:14 Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus.
7:15 Tapi anggo isirangkon na so porsaya ai dirini, paturut ma sirang. Seng sangkut sanina atap botou na dob Kristen bani na sonai ai; tapi bani pardameian do idilo Naibata nasiam. (Rom 4:19.) 7:15 Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.
7:16 Ai sonaha ma ibotoh ham inang, atap na tarpaluah ham do paramangonmu? Ham bapa, ai sonaha ma ibotoh ham, atap na tarpaluah ham do parinangonmu? (1 Ptr. 3:1.) 7:16 Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?
7:17 Tapi ganup ma marpalahou domu hubani na binere ni Tuhan bani, domu hubani pandilo ni Naibata bani. Lanjar in do bani ganup kuria in hutaurhon. (ay. 20, 24.) 7:17 Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat.
7:18 Anggo domma tarsunat sada halak tardilo, ulang ma ipaubah ai; na so tarsunat, sanggah tardilo ia, ulang ma ipasunatkon dirini. 7:18 Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat.
7:19 Ai na marsunat atap na so marsunat seng adong harga ni ai, tapi na mandalankon titah ni Naibata do. (Gal. 5:6; 6:15.) 7:19 Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah.
7:20 Ganup ma totap songon sanggah na tardilo ai ia. (ay. 17, 24.) 7:20 Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan, seperti waktu ia dipanggil Allah.
7:21 Anggo jabolon ham sanggah na tardilo ai, ulang ma haru uhurmu pasal ai. Tapi anggo boi do maluah ham, dearan ma maluah. 7:21 Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa! Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu.
7:22 Ai jabolon na tardilo ibagas Tuhan in, halak na maluah do ai bani Tuhan in; sonai homa, halak na maluah na tardilo ai, jabolon ni Kristus do. (Ep. 6:6; Pilem. 16.) 7:22 Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanan-Nya, adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus, adalah hamba-Nya.
7:23 Harga do nasiam itobus, ulang ma ra nasiam parjabolonon ni jolma. (bd. 6:20.) 7:23 Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia.
7:24 Ganup ma nasiam sanina, sonin ia tardilo, sonai ma ia totap ilobei ni Naibata. 7:24 Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil.
7:25 Ia pasal anak boru, seng adong bangku parentah ni Tuhan in. Tapi pingkiranku ma huhatahon songon sada halak hatengeran, halani idop ni Tuhan in. (1 Tim. 1:12, 13.) 7:25 Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah.
7:26 Nini uhurhu, mangidah hasunsahan na masa sonari, dear ma sada halak totap ia songon sisonari ai. (ay. 29; bd. 10:11.) 7:26 Aku berpendapat, bahwa, mengingat waktu darurat sekarang, adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya.
7:27 Domma sangkut ham bani sada naboru? ulang pindahi dalan sirang! Seng sangkut ham bani sada naboru? Ulang pindahi naboru! 7:27 Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian! Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang!
7:28 Anggo mompo ham, seng mardousa ham ijai, anjaha anggo laho anak boru seng mardousa ia. Tapi marhasunsahan do halak sisonai bani daging, anjaha sihol do uhurhu maluah nasiam hunjai. 7:28 Tetapi, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu.
7:29 Tapi on do na huhatahon, nasiam sanina: Pondok mando panorangni. Sonon ma hu lobeian on: Songon na so marparinangon ma na marparinangon, (Luk. 14:26; Rom 13:11.) 7:29 Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu: waktu telah singkat! Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristeri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristeri;
7:30 anjaha na tangis songon na so tangis, anjaha na marmalas ni uhur songon na so marmalas ni uhur, anjaha na mamboli songon na so marnah, 7:30 dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis; dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira; dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli;
7:31 anjaha na mamorluhon dunia on songon na so mamorluhon, ai na laho salpu do ruhut ni dunia on. (1 Joh. 2:15-17.) 7:31 pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu.
7:32 Tapi sihol do uhurhu ulang sunsah nasiam. Isarihon na so marhajabuan do na porlu bani Tuhan in, ai ma, sonaha mambahen rosuh ni Tuhan in. 7:32 Aku ingin, supaya kamu hidup tanpa kekuatiran. Orang yang tidak beristeri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya.
7:33 Tapi na marparinangon mansarihon na porlu i dunia on, sonaha ia boi mambuat uhur ni parinangonni, jadi mardua uhur do ia. (Luk. 14:20; Ep. 5:27.) 7:33 Orang yang beristeri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan isterinya,
7:34 Anjaha puang-puang na so marparamangon pakon anak boru, isarihon do na porlu bani Tuhan in, ai ma sonaha ase pansing sidea bani angkula age bani tonduy. Tapi na dob marparamangon isarihon do na porlu i dunia on, sonaha ase boi ia mambuat uhur ni paramangonni. 7:34 dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya.
7:35 Tapi huhatahon pe sonin, ase marguna do bani nasiam, sedo na laho manidingi nasiam, tapi ase porman do nasiam anjaha totap bani Tuhan in, seng manirpang-nirpang. 7:35 Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan.
7:36 Tapi anggo hurang patut do iahap sada halak paturutonni sonin boruni, na dob anak boru, na dob torasan, anggo maningon do laho, ipasaud ma rosuhni ai; seng mardousa ia ijai, marhajabuan ma sidea. 7:36 Tetapi jikalau seorang menyangka, bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa, bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin, kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa.
7:37 Tapi barang ise na dob martotap ni uhur, sedo na tarpaksa, tapi humbani rosuhni do sura-surani ai, anjaha domma iputuskon ai ibagas uhurni torus manramotkon boruni ai, dear do pambahenni ai. 7:37 Tetapi kalau ada seorang, yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik.
7:38 Ase, atap ise na palaho boruni na dob anak boru, dear do pambahenni ai, tapi dearan do pambahen ni na so palahohonsi. 7:38 Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik.
7:39 Sangkut do naboru na dob laho sadokah manggoluh paramangonni, tapi anggo matei paramangonni, maluah ma ia anjaha boi laho atap bani ise harosuh ni uhurni, asal ma ibagas Tuhan in. (Rom 7:2.) 7:39 Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya.
7:40 Tapi nini uhurhu, sonangan ma ia, anggo sonai totap ia, anjaha porsaya do ahu adong do homa bangku Tonduy ni Naibata. (ay. 25.) 7:40 Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia, kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat, bahwa aku juga mempunyai Roh Allah.
<< 1 Korintus 6 1 Korintus 8 >>