1 Korintus 11

11:1 Usihi nasiam ma ahu, songon ahu na mangusihi Kristus. (bd. 4:16; Pil. 3:17.) 11:1 Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus.
11:2 Tapi hupuji do nasiam, halani idingat nasiam do ahu bani haganup, anjaha ijolom nasiam do aturan in, songon na dob huaturhon bani nasiam. 11:2 Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu.
11:3 Tapi sihol ma botohonnasiam, nini uhurhu: Kristus do ulu ni haganup paramangon, paramangon ulu ni parinangon, anjaha Naibata do ulu ni Kristus in. (bd. 3:23; Ep. 5:23.) 11:3 Tetapi aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah Allah.
11:4 Sagala paramangon, na martangkuluk martonggo atap manjahai, pahiri uluni do ai. (bd. 12:10; 14:1.) 11:4 Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung, menghina kepalanya.
11:5 Tapi sagala parinangon, na martonggo barang manjahai, seng marpanrungkub uluni, na pahiri uluni do ai, ai doshon na jinambak do sidea ai. 11:5 Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya.
11:6 Ai anggo seng irungkub parinangon ai uluni, dearan ma ipaguntingkon. Tapi, anggo mahiri iahap parinangon igunting atap ijambak, irungkub ma dearan. 11:6 Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya.
11:7 Ia paramangon, seng pala irungkub uluni, ai usihan ampa sinalsal ni hasangapon ni Naibata do ia. Tapi parinangon ai, sinalsal ni hasangapon ni paramangonni do. (1 Mus. 1:27.) 11:7 Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya: ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki.
11:8 Ai seng humbani naboru roh ni dalahi, tapi humbani dalahi do roh ni naboru. (1 Mus. 2:22, 23.) 11:8 Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki.
11:9 Anjaha sedo halani naboru tartompa dalahi, tapi naboru halani dalahi do. (1 Mus. 2:18.) 11:9 Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki.
11:10 Halani ai, patut do marpanrungkub hasangapon parinangon bani uluni, halani malekat-malekat in. 11:10 Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat.
11:11 Tapi age sonai, ibagas Tuhan parinangon marguru bani paramangon do, anjaha paramangon marguru bani parinangon. 11:11 Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan.
11:12 Ai songon naboru marharohan humbani dalahi, sonai do homa dalahi marharohan humbani naboru; tapi haganup marharohan humbani Naibata do. 11:12 Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan; dan segala sesuatu berasal dari Allah.
11:13 Nasiam sandiri ma manimbang, atap na patut do naboru martonggo bani Naibata, seng marpanrungkub uluni? 11:13 Pertimbangkanlah sendiri: Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung?
11:14 Ai lang biak pe iajarhon do bani nasiam, anggo marjambulan ganjang dalahi, hadorunon do ai bani? 11:14 Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu, bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki, jika ia berambut panjang,
11:15 Tapi anggo marjambulan ganjang naboru, hasangapon do ai bani, ai jambulan ganjang ai do ibere bani sidea gabe panrungkub. 11:15 tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan, jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung.
11:16 Tapi anggo adong na sihol manlawan, adat na sonai seng adong banta, sonai age bani kuria ni Naibata. 11:16 Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun Jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian.
11:17 Tapi ibagas na sihol mangaturhon on, seng hupuji nasiam, ai seng lambin dearni, tapi lambin samborni do anggo martumpu nasiam. (ay. 22.) 11:17 Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan.
11:18 Parlobei hubogei, anggo martumpu nasiam ibagas kuria in, adong do parbolah-bolahan itongah-tongah nasiam, anjaha huparhatongon do ai deba. (bd. 1:10-12; 3:3.) 11:18 Sebab pertama-tama aku mendengar, bahwa apabila kamu berkumpul sebagai Jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya.
11:19 Ai maningon do adong golongan-golongan, ase talar paruhur na totap bani nasiam. (5 Mus. 13:4; 1 Joh. 2:19.) 11:19 Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji.
11:20 Anjaha sanggah martumpu nasiam, seng tongon nasiam mangankon parpadanan ni Tuhan in. 11:20 Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan.
11:21 Ai sanggah na mangan nasiam, mintor marsipangan panganonni bei do nasiam, gabe loheian ma na deba, mabuk na deba nari. 11:21 Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk.
11:22 Ai na so adong do rumahnasiam, ase ijai nasiam mangan anjaha minum? Atap na mapas do nasiam bani kuria ni Naibata, gabe ipaila nasiam na marhahurangan? Aha ma hatahononku? Pujionku do nasiam? Pasal on seng hupuji nasiam. (Jak. 2:5, 6.) 11:22 Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan Jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji.
11:23 Ai na hujalo humbani Tuhan, ai do hupadas bani nasiam: Ia Tuhan Jesus, bani borngin sanggah hona partahian Ia, ibuat ma ruti,(Mat. 26.36-38; Mrk. 11:22-24; Lah. 22:19-20.) 11:23 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti
11:24 ihatahon ma tarima kasih, ipartopik, anjaha ihatahon ma: Dagingku do on, na mangkopkop nasiam. Bahen nasiam ma sonin, gabe pardingatan Bangku! 11:24 dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecah-mecahkannya dan berkata: “Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!”
11:25 Lanjar sonai do homa panginuman ai dob salpu na mangan ai, nini: Ia panginuman on, padan na baru ma on ibagas darohku. Bahen nasiam ma sonin, gabe pardingatan Bangku, ganup hali iinum nasiam in. 11:25 Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: “Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!”
11:26 Ai ganup hali ipangan nasiam ruti na sonin, anjaha iinum nasiam humbani panginuman in, parmatei ni Tuhan in do iambilankon nasiam, ronsi roh Ia. (Mat. 26:29.) 11:26 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
11:27 Ase anggo adong na mangankon ruti in, anjaha na minum humbani panginuman ni Tuhan in ibagas na so talup, parsalah do ia bani badan ampa daroh ni Tuhan in. (Heb. 6:6.) 11:27 Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
11:28 Tapi ipareksa jolma in ma dirini, dob ai pe ase ipangan ruti in, anjaha iinum humbani panginuman in. (Mat. 26:22; 2 Kor. 13:5.) 11:28 Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.
11:29 Ai barang ise na mangankon anjaha na manginum in, uhum bani dirini do na pinangan anjaha na niinumni ijin, anggo seng itimbangi daging in. 11:29 Karena barangsiapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
11:30 Halani in do ase buei na galek anjaha na boritan bani nasiam, anjaha hundong ma na dob modom. (bd. 15:20.) 11:30 Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal.
11:31 Tapi anggo iuhumi hita dirinta, seng siuhumon be hita. 11:31 Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
11:32 Tapi hita na niuhuman ni Tuhan in, hona ajar do hita marhitei ai, ase ulang hona uhum hita rap pakon dunia on. (Heb. 12:5, 6.) 11:32 Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia.
11:33 Halani ai, nasiam saninangku, anggo martumpu nasiam laho mangan, marsipaimaan ma nasiam. 11:33 Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain.
11:34 Anggo dong na loheian, i rumahni ma ia mangan, ase ulang paroh uhum partumpuannasiam. Ia na legan ai, dob roh pe ahu ase huatur. 11:34 Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur, kalau aku datang.
<< 1 Korintus 10 1 Krintus 12 >>