Galatia 2

2:1 Ipudi ni ai, dob salpu sapuluh ompat tahun, tangkog ma ahu use hu Jerusalem rap pakon si Barnabas; anjaha huboan do homa si Titus. (Lah. 15:2.) 2:1 Kemudian setelah lewat empat belas tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga.
2:2 Tapi mangihutkon pangungkabon do na tangkog ai Ahu. Anjaha hupatorang ma bani sidea ambilan na madear na huambilankon bani halak sipajuh begu-begu, tarlobih ma ai hubani na sangap-sangap ai, ase ulang soya parlintunonku hu lobeian on age na dob in. (ay. 6, 9.) 2:2 Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi — dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang –, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha.
2:3 Gari si Titus, hasomankin, halak Gorik in, seng ipaksa ase tarsunat. (Lah. 16:3.) 2:3 Tetapi kendatipun Titus, yang bersama-sama dengan aku, adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya.
2:4 Tapi adong do deba sanina na so haru sanina, na pasamak-samakkon dirini, na roh masuk bannami, laho manggompangi hamardekaon na adong bannami ibagas Jesus Kristus, laho patunduk hanami bani parjabolonon. (Lah. 15:1, 24.) 2:4 Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita.
2:5 Tapi tongkin pe lang tunduk hanami bani sidea, ase totap bani nasiam hasintongan ni ambilan na madear in. (bd. 3:1.) 2:5 Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu.
2:6 Tapi sidea na marsangap ai (atap ise sidea hinan, seng penting bangku ai, ai seng siidah bohi Naibata), seng adong itambahi sidea bani na adong bangku hinan. 2:6 Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu — bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka — bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku.
2:7 Tapi suharni ai do, iidah sidea do, na dob iondoskon do bangku ambilan na madear hubani halak na so marsunat, songon si Petrus hubani halak na marsunat. (Lah. 9:15; 15:12; 22:21.) 2:7 Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat
2:8 Ai Ia, na pabangkithon si Petrus gabe apostel bani halak na tarsunat, lanjar Ia do pabangkithon ahu bani halak na so marsunat. 2:8 — karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat.
2:9 Anjaha dob iidah sidea idop ni uhur na dob binere bangku, ai ma si Jakobus, si Kepas ampa si Johannes, na songon tiang iahap hasoman, gabe ijabat-tangani sidea ma ahu pakon ni Barnabas, ai ma tanda ni parsaoran, paboa hanami hubani sipajuh begu-begu, tapi sidea hubani na marsunat, (Joh. 1:42.) 2:9 Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes, yang dipandang sebagai sokoguru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat;
2:10 asal ma iingat hanami halak na masombuh; anjaha saud do huporluhon mandalankon ai. (Lah. 11:30; 12:25.) 2:10 hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya.
2:11 Tapi sanggah roh si Kepas hu Antiokia, dumpar do hulawan ia, halani torang adong salahni. 2:11 Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah.
2:12 Ai paima roh piga-piga halak suruhan ni si Jakobus, rap mangan do ia pakon sipajuh begu-begu, tapi dob roh sidea, surut ma ia anjaha ipaholang ma dirini, halani biar ni uhurni bani sidea na marsunat ai. (Lah. 11:3.) 2:12 Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat.
2:13 Anjaha halak Jahudi na legan ai pe dihut do marsipakulah-kulah, pala do age si Barnabas dihut bani hasipakulah-kulahon ni sidea ai. 2:13 Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka.
2:14 Tapi dob huidah, na so pintor be langkah ni sidea domu hubani hasintongan ni ambilan na madear in, ningku ma dompak si Kepas ilobei ni sidea haganup: Anggo ham, sada halak Jahudi, manggoluh mangihutkon adat ni sipajuh begu-begu, sedo adat ni Jahudi, sonaha ma boi paksaonmu halak sipajuh begu-begu, mangihutkon adat Jahudi? 2:14 Tetapi waktu kulihat, bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua: “Jika engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?”
2:15 Halak Jahudi do hanami mangihutkon partubuh, sedo pardousa humbani sipajuh begu-begu. 2:15 Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain.
2:16 Tapi ibotoh hanami do, na so dapotan hapintoran jolma marhitei na mangkorjahon titah, tapi marhitei haporsayaon bani Jesus Kristus do. Halani ai, hanami pe, marhaporsayaon do bani Kristus Jesus, ase ipintori hanami marhitei haporsayaon bani Kristus, sedo marhitei na mangkorjahon titah, ai marhitei na mangkorjahon titah, seng adong na dapotan hapintoran. (Rom 3:20, 28; 4:5; 11:6; Ep. 2:8.) 2:16 Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab: “tidak ada seorang pun yang dibenarkan” oleh karena melakukan hukum Taurat.
2:17 Tapi anggo pardousa do jumpah age hanami, na sihol pintor marhitei Kristus, ai lang juak-juak ni dousa ma age Kristus? Lang ale! 2:17 Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti, bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak.
2:18 Tapi anggo hupauli use na dob huparseda, hupajongjong do diringku sipanlanggar. 2:18 Karena, jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat.
2:19 Ai domma matei ahu bani titah in marhitei titah in, ase manggoluh ahu bani Naibata. Raphon Kristus in do ahu tarsilang. (Rom 7:6.) 2:19 Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus;
2:20 Seng be ahu na manggoluh in nuan, tapi Kristus do manggoluh ibagas ahu. Ia manggoluh pe ahu nuan ibagas daging, ai ma manggoluh ibagas haporsayaon bani Anak ni Naibata, na manghaholongi ahu anjaha na mamberehon dirini manghophop ahu. (bd. 1:4; Joh. 17:23.) 2:20 namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.
2:21 Seng hutulak idop ni uhur ni Naibata, ai ambit adong hapintoran marhitei titah, soya ma parmatei ni Kristus. 2:21 Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.
<< Galatia 1 Galatia 3 >>