Ulangan 2

2:1 Dob ai marhusor ma hita anjaha mardalan hu halimisan mandompakkon laut Sigerger, songon na dob pinatugah ni Jahowa hubangku, gabe hundokah iinggoti hita pardologan Seir. (4 Mus. 21:4; 5 Mus. 1:40.) 2:1 “Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun, ke arah Laut Teberau, seperti yang difirmankan TUHAN kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir.
2:2 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku sonon: 2:2 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku, demikian:
2:3 Domma sungkup dokahni hanima manginggoti pardologan on, marhusor ma hanima dompak utara. 2:3 Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara.
2:4 Anjaha patugah ma hubani bangsa on: Bontasonnima ma nuan parbalogan ni abangnima, ai ma ginompar ni si Esau, na marianan i Seir; jadi mabiar ma sidea mangidah hanima, halani ai ramothon hanima ma dirinima, (4 Mus. 20:14.) 2:4 Perintahkanlah kepada bangsa itu, demikian: Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, bani Esau, yang diam di Seir; mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali;
2:5 seng bulih mambahen sindir hanima laho marmunsuh pakon sidea, ai anggo humbani tanoh ni sidea ai seng anjai bereonku bennima age santopap, ai domma hubere pardologan Seir hubani ginompar ni si Esau bahen parbagiananni. (1 Mus. 36:8, 43.) 2:5 janganlah menyerang mereka, sebab Aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah Kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya.
2:6 Maningon bolionnima do sipanganon humbani sidea, ase bulih hanima mangan; bah pe maningon bolionnima do humbani sidea ase bulih hanima minum. 2:6 Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan; juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum.
2:7 Ai domma ipasu-pasu Jahowa Naibatamu ham bani haganup horja ni tanganmu. Ia do manarihon ham sadokah mardalan i halimisan na bolag on, domma pala ompat puluh tahun dokahni, sai ihasomani Jahowa Naibatamu do ham, seng hurangan ham age bani aha. 2:7 Sebab TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini; keempat puluh tahun ini TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apa pun.
2:8 Jadi dob salpu ibontas hita tanoh ni saninanta ai, ai ma ginompar ni si Esau, na marianan i Seir, bani dalan na manadingkon Arabah, Elat pakon Ezion-Geber, mangegot ma use hita mandompakkon halimisan Moab. 2:8 Kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita, bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba-Yordan, yakni dari Elat dan Ezion-Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab.
2:9 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku: Seng bulih sosakonmu Moab, anjaha seng bulih mambahen sigiuti hanima laho marporang dompak sidea, ai anggo humbani tanohni ai seng adong bereonku bahen parbagianan bennima, ai domma hubere Ar hubani ginompar ni si Lot bahen parbagiananni. (1 Mus. 19:37.) 2:9 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: Janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab Aku tidak akan memberikan kepadamu apa pun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah Kuberikan kepada bani Lot menjadi miliknya.
2:10 Bani na basaia halak Emi do marianan ijai, ai ma sada bangsa na bolon, na buei anjaha na ganjang songon halak Enak. (bd. 1:28.) 2:10 Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak.
2:11 Tarhira sidea homa hubani halak Refaim, usih songon halak Enak, jadi igoran halak Moab do sidea halak Emi. 2:11 Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim.
2:12 I seir marianan do na ijia halak Hori, gabe roh ginompar ni si Esau manoluk tanoh ai, anjaha siap sidea ibahen, lanjar marianan ijai gantih ni sidea, usih songon na binahen ni halak Israel hu tanoh parbagiananni, na binere ni Jahowa hubani sidea. (1 Mus. 14:6; 36:20.) 2:12 Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan TUHAN kepada mereka.
2:13 Sonari pe bingkat ma nasiam anjaha dipari nasiam ma bah Sared. Jadi idipari hita ma bah Sared ai. (4 Mus. 21:12.) 2:13 Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberangi sungai Zered.
2:14 Tapi anggo dokahni hita mardalan hun Kades-Barnea das ronsi na mandipari bah Sared hita, tolu puluh ualuh tahun do, paima bois ganup sundut parmunsuh hun tongah-tongah ni parlampo-lampoan in, songon na dob binulawankon ni Naibata hinan hubani sidea. (bd. 1:34.) 2:14 Lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh-Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered, ada tiga puluh delapan tahun, sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan, seperti yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada mereka;
2:15 Ai tangan ni Jahowa do na mangimbang sidea, laho maniapkon sidea hun tongah-tongah ni parsaranan in, paima bois sidea haganup. 2:15 dan tangan TUHAN juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan, sampai mereka habis binasa.
2:16 Jadi dob bois ganup halak parmunsuh, matei hun tongah-tongah ni bangsa in, 2:16 Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit,
2:17 nini Jahowa ma hubangku: 2:17 berfirmanlah TUHAN kepadaku:
2:18 Maningon bontasonmu sadari on parbalogan ni Moab dohorhon Ar; (4 Mus. 21:13.) 2:18 Pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar,
2:19 dob ai padohor ma ho pakon halak Ammon. Seng bulih sosakonmu sidea, ai anggo humbani tanoh ni halak Ammon seng dong bereonku bam bahen parbagiananmu; ai domma hubere tanoh ai hubani ginompar ni si Lot bahen parbagiananni. (1 Mus. 19:38.) 2:19 maka engkau sampai ke dekat bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab Aku tidak akan memberikan kepadamu apa pun dari negeri bani Amon itu menjadi milikmu, karena Aku telah memberikannya kepada bani Lot menjadi miliknya.
2:20 Age nagori ai tarhira do ai hubani halak Refaim, halani halak Refaim marianan ijai na ijia, jadi igoran halak Ammon ma sidea halak Samsumi, 2:20 — Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim,
2:21 ai ma sada bangsa na bolon, na buei anjaha na ganjang usih songon halak Enak, tapi isasapkon Jahowa do sidea ilobei ni sidea; jadi isoluk halak Ammon ma tanoh ni sidea ai, lanjar sidea marianan ijai gantih ni sidea, 2:21 suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi TUHAN telah memunahkan mereka dari hadapan bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka;
2:22 usih songon na binahen ni Jahowa hubani ginompar ni si Esau, na marianan i Seir, sanggah na siniapkonni halak Hori ai ilobei ni sidea, ase sidea manoluk tanoh ai, anjaha marianan ijai gantih ni sidea das ronsi sadari on. 2:22 seperti yang dilakukan TUHAN bagi bani Esau yang diam di Seir, ketika Ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang.
2:23 Sonai homa halak Awi, na marianan i dusun-dusun das hu Gaza, gabe roh halak Kaftor maniapkon sidea, anjaha lanjar marianan ijai gantih ni sidea. (1 Mus 10:14; Jos. 13:3.) 2:23 Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza, dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. —
2:24 Bingkat ma hanima, mardalan ma, anjaha dipari hanima ma bah Arnon. Tonggor ma, domma huondoskon hubagas tanganmu si Sihon, raja hun Hesbon, halak Amori ai, rap pakon tanohni, pungkah hanima ma manoluk tanoh ai anjaha marmunsuh dompaksi. 2:24 Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, Aku menyerahkan Sihon, raja Hesybon, orang Amori itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu; mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon.
2:25 Bani na sadari on ma Ahu mamungkah mambere uhur hagobiron pakon biar mangidah ho, hubani bangsa na itoruh ni ganup langit, ase hitir anjaha gobir mangidah ho, anggo ibogei sidea baritamu. 2:25 Pada hari ini Aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau, apabila mereka mendengar tentang kamu.”
2:26 Dob ai husuruh ma suruhan hun halimisan Kedemot marayak si Sihon, raja hun Hesbon, mangkatahon hata hadameion sonon: (4 Mus. 21:21-26.) 2:26 “Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon, raja Hesybon, menyampaikan pesan perdamaian, bunyinya:
2:27 Lopas ma ahu mamontas hun tanohmu, dalan na bolon in pe irik-irikonku, lang pe manirpang ahu hu siamun barang hu sambilou. 2:27 Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya, dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
2:28 Sipanganon maningon marboli do ai jualonmu bangku ase boi hanami mangan, bah pe sonai do maningon marboli do bereonmu hubangku ase adong inumonnami, pitah lopas ham ma ahu mardalan nahei hun tanohmu, 2:28 Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum; hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki —
2:29 usih songon na binahen ni ginompar ni si Esau bangku, ai ma na marianan i Seir, age halak Moab na marianan i Ar, paima salpu hudipari bah Jordan das hu tanoh na dob nilayak-layakkon ni Jahowa Naibatanami bennami. 2:29 seperti yang diperbuat kepadaku oleh bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar — sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh TUHAN, Allah kami.
2:30 Tapi lang ra si Sihon, raja hun Hesbon, manlopas hita mamontas hun tanohni ai, ai domma ipatendel Jahowa Naibatamu tonduyni anjaha ipahengkeng uhurni, halani sihol ondoskononni do ia hubagas tanganmu, songon na dob talar masa sadari on. 2:30 Tetapi Sihon, raja Hesybon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab TUHAN, Allahmu, membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini.
2:31 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku: Tonggor ma, domma hupungkah mangondoskon si Sihon rap pakon tanohni ai i lobeimu, halani ai pungkah hanima ma manoluk tanohni ai bahen parbagianannima. 2:31 Lalu TUHAN berfirman kepadaku: Ketahuilah, Aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu.
2:32 Dob ai luar ma si Sihon manjumpahkon hita hu Jahas, ia pakon ganup bangsani, sihol marmunsuh. 2:32 Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita, untuk berperang dekat Yahas,
2:33 Tapi iondoskon Jahowa, Naibatanta in ma i lobeita, gabe italuhon hita ma ia, pakon anakni ampa haganup bangsani. 2:33 tetapi TUHAN, Allah kita, menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya.
2:34 Jadi tunduk ma ibahen hita ijia ganup hutani, anjaha siap ibahen hita ganup huta, dalahi, naboru pakon dakdanak; sada pe lang ilopas hita tading; 2:34 Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota: laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput;
2:35 pitah pinahan ai iayob hita banta ronsi taban-taban hun huta na pinatundukta ai. 2:35 hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut.
2:36 Singgan ni Aroer na i topi ni bah Arnon, pakon singgan ni huta, na i topi ni bah ai das hu Gilead, seng dong huta na so tunduk ibahen hita, haganup do iondoskon Jahowa Naibatanta in hubagas tanganta. 2:36 Mulai dari Aroër, di tepi sungai Arnon, dan kota di lembah itu, sampai Gilead tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita; sebab TUHAN, Allah kita, menyerahkan semuanya kepada kita.
2:37 Pitah hu tanoh ni halak Ammon seng idohori ham, ai ma, hu topi ni bah Jabok, hu huta na i pardologan ronsi ganup na dob pinandang ni Jahowa, Naibatanta in hinan. 2:37 Hanya negeri bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang TUHAN, Allah kita.”
<< Ulangan 1 Ulangan 3 >>