Nehemia 9

Tonggo Mansopotkon Salah humbani Bangsa ai Pengakuan dosa dan permintaan doa
1 Jadi bani ari dua puluh ompat bani bulan ai, martumpu ma bangsa Israel, marpuasa anjaha marhiou guni, anjaha manjujung tanoh. 1 Pada hari yang kedua puluh empat bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala.
2 Domma ipapulig halak Israel hinan dirini humbani ganup halak na legan; jadi jongjong ma sidea mansopotkon dousani ampa hajahaton ni ompung ni sidea. 2 Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka.
3 Sanggah na jongjong sidea bani ianan ni sidea ai, ibasahon ma bani sidea humbani buku titah ni Jahowa, Naibata ni sidea ai, saparompat ari dokahni; saparompat ari nari isopotkon sidea ma dousani anjaha martonggo hubani Jahowa, Naibata ni sidea. 3 Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian dari pada kitab Taurat TUHAN, Allah mereka, selama seperempat hari, sedang seperempat hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada TUHAN, Allah mereka.
4 Bani ianan ni halak Levi jongjong ma si Jesua; si Bani, si Kadmiel, si Sebanya, si Buni, si Serebya, si Bani pakon si Hanani; doruh-doruh ma sidea hubani Jahowa, Naibata ni sidea. 4 Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebya, Bani dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada TUHAN, Allah mereka.
5 Roh use ma hata ni halak Levi: Si Jesua, si Kadmiel, si Bani, si Hasabneya, si Serebya, si Hodia, si Sebanya ampa si Petaya mangkatahon, “Jongjong ma nasiam anjaha puji nasiam ma Jahowa Naibata nasiam humbani sadokah ni dokahni ronsi sadokah ni dokahni!” Jadi ipuji sidea ma goran-Ni na marmulia in, na mangatasi sagala pamujion ampa parpasangap, 5 Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabneya, Serebya, Hodia, Sebanya dan Petahya, orang-orang Lewi itu: “Bangunlah, pujilah TUHAN Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya! Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat!”
6 “Sasada Ham do Naibata, ale Jahowa! Ham do na manompa langit ampa langit ni langit ampa ganup balani, tanoh ampa na i atasni, laut ronsi ganup isini; anjaha Ham do na marmudu-muduhon ai ganup, anjaha ganup bala na i langit marsombah Bamu. 6 “Hanya Engkau adalah TUHAN! Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu dan bala tentara langit sujud menyembah kepada-Mu.
7 Ham do Jahowa Naibata na mamilih si Abram, anjaha na mangarahkonsi luar hun Ur, na i Kasdim, anjaha ibahen Ham do goranni si Abraham. 7 Engkaulah TUHAN, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur-Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham.
8 Anjaha jumpah Ham do uhurni marsijoloman i lobei-Mu, anjaha marpadan do Ham pakonsi, mamberehon hubani ginomparni tanoh ni halak Kanaan, Het, Amori, Peresi, Jebusi ampa Girgasi. Anjaha ipasaud Ham do bagah-bagah-Mu, ai na bonar do Ham. 8 Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadap-Mu dan Engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan Engkau telah menepati janji-Mu, karena Engkau benar.
9 Anjaha itatap Ham do hasombuhon ni ompungnami i Masir, anjaha itangihon Ham do doruh-doruh ni sidea i laut Sigerger. 9 Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi Laut Teberau.
10 Anjaha ipamasa Ham do tanda ampa halongangan mangimbang Parao, pakon haganup juakjuakni ampa haganup bangsa isi ni tanohni, ai ibotoh Ham do jungkatni dompak sidea. Sonai ma gabe tarambilan goran-Mu ibahen Ham, songon na talar ronsi sadari on. 10 Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena Engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian Engkau telah memasyhurkan nama-Mu sebagaimana nyata hari ini.
11 Tolah do laut ai ibahen Ham i lobei ni sidea, gabe mandipar sidea mardalan bani na horah i tongah-tongah ni laut ai; tapi halak na mardakdak sidea isampakkon Ham do hubagas luhung, songon sada batu hubagas bah marbanggal. 11 Di hadapan mereka Engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah Kaucampakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat.
12 Anjaha iarahkon Ham do sidea marhitei hombun na jongjong arian, anjaha marhitei apuy na jongjong borngin, laho manrigap dalan sidalanan ni sidea. 12 Dengan tiang awan Engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui.
13 Turun do Ham hu atas Dolog Sinai, anjaha marsahap pakon sidea hun nagori atas, anjaha ibere Ham do bani sidea uhum na sintong ampa titah na botul, aturan ampa parentah na dear. 13 Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik.
14 Ipabotohkon Ham do bani sidea ari Sabat-Mu na mapansing in, anjaha ibere Ham do bani sidea tonah, aturan ampa titah marhitei pamangan ni si Musa, juakjuak-Mu. 14 Juga Kauberitahukan kepada mereka sabat-Mu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukum-Mu dengan perantaraan Musa, hamba-Mu.
15 Ibere Ham do bani sidea ruti hun nagori atas pasabou lohei ni sidea, anjaha iparoh Ham do bah humbani batu gingging pasombuh horah ni sidea. anjaha iparentahkon Ham do sidea masuk, laho manean tanoh in, na binulawankon-Mu, paboa berehonon-Mu do ai bani sidea. 15 Telah Kauberikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar dan air Kaukeluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula Engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah Kaujanjikan memberikannya kepada mereka.
16 Tapi jungkat do pambahenan ni sidea, ompungnami ai, ipahengkeng sidea do uhurni, anjaha seng ibalosi sidea parentah-Mu. 16 Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu.
17 Mangengkar do sidea mambalosi, anjaha seng idingat sidea halongangan na binahen-Mu i tongah-tongah ni sidea, tapi ipahengkeng sidea do uhurni, anjaha ipabangkit sidea do sada pambobai, laho mulak hu parjabolonan ni sidea i Masir. Tapi Naibata sisasap dousa do Ham, paridop ni uhur anjaha pardear layak, nanget manringis anjaha parholong ni uhur banggal, anjaha seng itadingkon Ham sidea.” 17 Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kaubuat di antara mereka. Mereka bersitegang leher malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Engkau tidak meninggalkan mereka.
18 Age pe sanggah na binahen ni sidea bani sidea sada lombu tuangan, anjaha ihatahon sidea, on do Naibatamu, na mangarahkon ho mandarat hun Masir, anjaha age pe buei idalankon sidea pangapasion, 18 Bahkan, ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata: ‘Inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir!’, dan berbuat nista yang besar,
19 tapi seng itadingkon Ham sidea i halimisan, halani idop ni Uhur-Mu na banggal in; hombun na jongjong, na mambobai sidea arian i tongah dalan, sonai homa apuy na jongjong borngin, na manrigap dalan sidalanan ni sidea ai, seng meret humbani sidea. 19 Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan, begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui.
20 Ibere Ham do Tonduy-Mu na dear in, laho mangajari sidea, anjaha seng isonto Ham manna-Mu humbani pamangan ni sidea, anjaha ibere Ham do bah pasombuh horah ni sidea. 20 Dan Engkau memberikan kepada mereka Roh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manna-Mu tidak Kautahan dari mulut mereka dan Engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga.
21 Pala do ompat puluh tahun iparmudu-mudu Ham sidea i halimisan, anjaha aha pe lang na hurang bani sidea; seng ra buruk hiou ni sidea, anjaha seng butong nahei ni sidea. 21 Empat puluh tahun lamanya Engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak.
22 Ibere Ham do bani sidea harajaon ampa bangsa, anjaha ibagi-bagi Ham do sidea hubani ganup suhi, ase isoluk sidea tanoh ni si Sihon, raja ni Hesbon, ampa tanoh ni si Og, raja ni Basan. 22 Engkau menyerahkan kepada mereka kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa dan membagikan itu kepada mereka sebagai daerah perbatasan, sebab mereka duduki tanah dari Sihon, raja negeri Hesbon dan tanah dari Og, raja negeri Basan.
23 Anjaha ipabuei Ham do anak ni sidea, songon bintang na i langit, anjaha iboan Ham do sidea das hu tanoh, na dob binagahkon-Mu hinan in hubani ompung ni sidea, paboa maningon masukan anjaha teanon ni sidea do in. 23 Engkau membuat anak-anak mereka menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan membawa mereka ke tanah yang Kausuruh kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki.
24 Imasuki anak ni sidea ma in anjaha itean; anjaha ipatunduk Ham do i lobei ni sidea pangisi ni tanoh in, ai ma halak Kanaan, anjaha ipadas Ham do sidea hubagas tangan ni sidea, sonai homa raja ni sidea age bangsa-bangsa na i tanoh in, ase boi bahenon ni sidea mangihutkon rosuh ni sidea bani sidea. 24 Lalu anak-anak itu memasuki dan menduduki tanah itu dan Engkau menundukkan di hadapan mereka penduduk tanah itu, yakni orang-orang Kanaan, dan menyerahkan orang-orang itu, baik raja-raja mereka, maupun bangsa-bangsa tanah itu, ke tangan mereka, supaya orang-orang itu diperlakukan sekehendak hati mereka.
25 Ipatunduk sidea do huta na marbatar-batar ampa tanoh na napu, isoluk sidea do rumah na gok arta na marbagei-bagei, sonai homa parigi na hinurak, pohon anggur, pohon jetun ampa hayu na marbuah buei tumang; mangan ma sidea, bosur anjaha mombur, anjaha marmalas ni uhur sidea marhitei dear layak-Mu na buei in. 25 Mereka merebut kota-kota yang berkubu dan tanah yang subur. Mereka merampas rumah-rumah yang penuh berisi berbagai-bagai barang baik, tempat-tempat air pahatan, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun dan pohon-pohon buah-buahan dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka makan dan menjadi kenyang dan gemuk. Mereka hidup mewah karena kebaikan-Mu yang besar.
26 Tapi lambin lepak do sidea marparlahou anjaha manggeori do dompak Ham; itundali sidea do titah-Mu, anjaha ibunuhi nabi-Mu, na palumbahon sidea, laho mangarahkon sidea mulak hu Bamu; buei do pangapasion ihorjahon sidea. 26 Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap-Mu. Mereka membelakangi hukum-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada-Mu. Mereka berbuat nista yang besar.
27 Halani ai ipadas Ham do sidea hubagas tangan ni munsuh ni sidea, na manosak sidea; sanggah na tarsosak ai doruh-doruh do sidea Bamu, anjaha itangihon Ham do sidea hun nagori atas; anjaha romban hubani idop ni uhur-Mu na buei in, ibere Ham do bani sidea halak sipaluah, na paluahkon sidea hun tangan ni munsuh ni sidea. 27 Lalu Engkau menyerahkan mereka ke tangan lawan-lawan mereka, yang menyesakkan mereka. Dan pada waktu kesusahan mereka berteriak kepada-Mu, lalu Engkau mendengar dari langit dan karena kasih sayang-Mu yang besar Kauberikan kepada mereka orang-orang yang menyelamatkan mereka dari tangan lawan mereka.
28 Tapi dob sonang sidea, iulaki sidea do use mangkorjahon sogam ni uhur-Mu, gabe ipadas Ham do sidea hubagas kuasa ni munsuh ni sidea, gabe irajai ma sidea; tapi anggo mulak use uhur ni sidea anjaha doruh-doruh sidea Bamu, itangihon Ham do use sidea hun nagori atas, anjaha gati do ipaluah Ham sidea, romban hubani idop ni uhur-Mu na buei in. 28 Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu. Dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepada-Mu, dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali, karena kasih sayang-Mu.
29 Ipalumba Ham do sidea, laho paulakkon sidea hubani titah-Mu. Tapi lambin lepak do sidea marparlahou anjaha seng itangihon sidea titah-Mu, anjaha inunut sidea do mardousa dompak titah-Mu, na maningon horjahonon ni sada halak namin, ase boi ia manggoluh; hape manggeori do sidea, ipahengkeng uhurni anjaha seng ra sidea manangihon. 29 Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bersitegang leher dan tidak mau dengar.
30 Dokah do ianju-anju Ham sidea, anjaha ipalumba Ham do sidea marhitei Tonduy-Mu, marhitei nabi-Mu, tapi seng ra sidea manangihon. Halani ai do ase iondoskon Ham sidea hubagas tangan ni bangsa, na i tanoh ni halak sipajuh begu-begu. 30 Namun bertahun-tahun lamanya Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri.
31 Halani idop ni uhur-Mu na buei in, seng lanjar bois sidea ibahen Ham, anjaha seng itadingkon Ham sidea, ai Naibata paridop ni uhur anjaha pardear layak do Ham. 31 Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang.
32 Ai pe, ale Naibatanami, Naibata na timbul, na gogoh anjaha na majombut na tongtong mardingat padan ampa idop ni uhur, Ulang ma mapas uhur-Mu mangidah ganup hasombuhon, hubani ompungnami ampa hubani ganup bangsa-Mu olat ni panorang ni Raja Assur ronsi sadari on. 32 Sekarang, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setia-Nya, janganlah Kaupandang remeh segala kesusahan yang telah dialami oleh kami, oleh raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, nabi-nabi kami dan nenek moyang kami, ya oleh seluruh umat-Mu, sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini.
33 Tapi tongon bonar do Ham pasal haganup na mangonai bennami; ai sintong do pambahenan-Mu, age pe jahat pambahenannami. 33 Tetapi Engkaulah yang benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau berlaku setia dan kamilah berbuat fasik.
34 Rajanami, pambobainami, malimnami ampa ompungnami seng ihorjahon sidea titah-Mu, anjaha seng iparimbagaskon sidea parentah-Mu ampa lumba-lumba-Mu, na dob binerehon-Mu bani sidea. 34 Juga raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, imam-imam kami, dan nenek moyang kami tidak melakukan hukum-Mu. Mereka tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kauberikan kepada mereka.
35 Seng ibalosi sidea Ham ibagas harajaon ni sidea, age pe buei dear ni layak-Mu, na binere-Mu bani sidea, age pe lumbang anjaha lambut tanoh, na binerehon-Mu ai bani sidea, anjaha seng ipaubah sidea uhur ni sidea humbani horja ni sidea na sambor ai. 35 Dalam kedudukan sebagai raja mereka tidak mau beribadah kepada-Mu, walaupun Engkau telah mengaruniakan kepada mereka banyak kebaikan dan telah menyediakan bagi mereka tanah yang luas dan subur. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat.
36 Tonggor ma, jabolon do hanami nuan ibagas tanoh, na binere-Mu hubani ompungnami, ase panganonni namin buahni ampa gogohni; tonggor ma, jabolon do hanami. 36 Lihatlah, sekarang ini kami adalah budak. Ya, di tanah yang Kauberikan kepada nenek moyang kami untuk mengecap hasilnya dan segala kekayaannya kami ini adalah budak.
37 Anjaha gogoh ni tanoh na buei ai, laho do ai bani raja, na pinabangkit-Mu manggomgom hanami halani dousanami, sidea do homa na markuasa bani angkulanami ampa pinahannami, domu hubani rosuh ni sidea, anjaha sosak tumang do hanami.” 37 Tanah itu menghasilkan banyak bagi raja-raja yang telah Kautetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka itu memerintah sekehendak hati atas diri kami dan ternak kami, sehingga kami dalam kesesakan besar.”
Piagam perjanjian
38 (10-1) Maronjolan hubani ganupan ai mambahen padan na totap ma hanami, anjaha isuratkon hanami do ai anjaha maneken do pambobainami, halak Levi ampa malimnami. 38 Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami dan para imam kami.
<< Nehemia 8 Nehemia 10 >>