Nehemia 11

Halak na Baru Marianan i Jerusalem ampa i Huta na Legan ai Daftar penduduk Yerusalem dan Yehuda
1 I Jerusalem do marianan pambobai ni bangsa ai; manjomput na sinurat ma bangsa na tading ai, laho manontuhon satangga humbani na sapuluh na tading ai, laho manontuhon satangga humbani na sapuluh marianan i Jerusalem, huta na mapansing ai, anjaha na siah tangga nari i huta na legan. 1 Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan satu dari sepuluh orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu, sedang yang sembilan orang lagi tinggal di kota-kota yang lain.
2 Ipasu-pasu bangsa ai ma ganup dalahi, na rosuh uhurni marianan i Jerusalem. 2 Orang-orang memuji setiap orang yang rela menetap di Yerusalem.
3 On do pambobai ni nagori ai, na marianan i Jerusalem; tapi na i huta-huta ni Juda ganup do marianan i parbagiananni bei, ibagas huta ni sidea bei, halak Israel, malim, halak Levi, siparugas i rumah panumbahan, ampa ginompar ni juakjuak ni si Salomo. 3 Inilah kepala-kepala propinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem, sedang di kota-kota di Yehuda setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, para budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo, tinggal di tanah miliknya, di kotanya sendiri.
4 I Jerusalem marianan do deba humbani ginompar ni si Juda anjaha deba humbani ginompar ni si Benjamin. Humbani ginompar ni si Juda, Si Ataya, anak ni si Usia, anak ni si Sakaria, anak ni si Amarya, anak ni si Sepatya, anak ni si Mahalaleel, ai ma na humbani ginompar ni si Peres. 4 Di Yerusalem tinggal orang-orang dari bani Yehuda dan bani Benyamin. Dari anak-anak Yehuda: Ataya bin Uzia bin Zakharia bin Amarya bin Sefaca bin Mahalaleel dari bani Peres,
5 Ambah ni ai si Maaseya, anak ni si Baruk, anak ni si Kolhose, anak ni si Hasaya, anak ni si Adaya, anak ni si Joyarib, anak ni si Sakaria, anak ni si Siloni. 5 dan Maaseya bin Barukh bin Kolhoze bin Hazaya bin Adaya bin Yoyarib bin Zakharia keturunan orang Syela.
6 Ganup ginompar ni si Peres, na marianan i Jerusalem, ompat ratus onom puluh halak do, halak na borani-borani. 6 Semua bani Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah empat ratus enam puluh delapan orang yang gagah perkasa.
7 On do ginompar ni si Benjamin: Si Sallu, anak ni si Mesulam, anak ni si Joed, anak ni si Pedaya, anak ni si Kolaya, anak ni si Maaseya, anak ni si Itiel, anak ni si Jesaya. 7 Dan inilah bani Benyamin: Salu bin Mesulam bin Yoed bin Pedaya bin Kolaya bin Maaseya bin Itiel bin Yesaya.
8 Anjaha dob ai: Si Gabai, si Sallai, siah ratus dua puluh ualuh halak. 8 Dan sesudah dia: Gabai, Salai: sembilan ratus dua puluh delapan orang.
9 Si Joel, anak ni si Sikri do kopala ni sidea; anjaha si Juda, anak ni si Hassenua do wakil kopala bani huta ai. 9 Yoel bin Zikhri adalah pengawas mereka, sedang Yehuda bin Hasenua adalah wakil penguasa kota.
10 Humbani malim: Si Jedaya, anak ni si Joyarib, si Jakin, 10 Dari para imam: Yedaya bin Yoyarib, Yakhin,
11 si Seraya, anak ni si Hilkia, anak ni si Mesulam, anak ni si Sadok, anak ni si Merayot, anak ni si Ahitub, kopala i Rumah ni Naibata, 11 Seraya bin Hilkia bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah,
12 ambahni ai sanina ni sidea, na mandalankon horja i rumah panumbahan ai, uluh ratus dua puluh dua halak; sonai homa si Adaya, anak ni si Jeroham, anak ni si Pelaya, anak ni si Amsi, anak ni si Sakaria, anak ni si Pashur, anak ni si Malkia, 12 dan saudara-saudara mereka yang bertugas di rumah itu: delapan ratus dua puluh dua orang. Pula Adaya bin Yeroham bin Pelalya bin Amzi bin Zakharia bin Pasyhur bin Malkia
13 ampa saninani, kopala ni mar sasaompung, dua ratus ompat puluh dua halak, ambahni ai si Amasai, anak ni si Asariel, anak ni si Aksai, anak ni si Mesillemot, anak ni si Immer, 13 dan saudara-saudaranya, kepala-kepala kaum keluarga: dua ratus empat puluh dua orang. Dan Amasai bin Asareel bin Ahzai bin Mesilemot bin Imer,
14 ampa sanina ni sidea, halak na borani, saratus dua puluh ualuh halak; kopala ni sidea si Sabdiel, anak ni si Haggedolim. 14 dan saudara-saudara mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, seratus dua puluh delapan orang dengan Zabdiel bin Gedolim sebagai pengawas mereka.
15 Humbani halak Levi: Si Semaya, anak ni si Hasub, anak ni si Asrikam, anak ni si Hasabya, anak ni si Buni, 15 Dari orang-orang Lewi: Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabya bin Buni.
16 pakon si Sabbetai, ampa si Josabad, humbani kopala ni halak Levi na mangatur horja i darat bani rumah ni Naibata. 16 Pula Sabetai dan Yozabad, kepala-kepala orang-orang Lewi, yang mengawasi pekerjaan di luar rumah Allah.
17 Ambahni ai si Matanya, anak ni si Mika, anak ni si Sabdi, anak ni si Asap, ai ma pambobai, na mammulai mandodingkon puji-pujian sanggah martonggo; ambahni ai si Bakbukya, kopala paidua humbani saninani; ambahni ai si Abda, anak ni si Sammua, anak ni si Galal, anak ni si Jedutun. 17 Lalu Matanya bin Mikha bin Zabdi bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa, dan Bakbukya, orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua bin Galal bin Yedutun.
18 Haganup halak Levi i huta na mapansing ai, dua ratus ualuh puluh ompat halak. 18 Semua orang Lewi di kota kudus ada dua ratus delapan puluh empat orang.
19 Sijaga horbangan: Si Akkub, si Talmon ampa sanina ni sidea, ai ma sijaga horbangan, saratus pitu puluh dua halak. 19 Para penunggu pintu gerbang: Akub dan Talmon dengan saudara-saudara mereka yang mengadakan penjagaan di pintu-pintu gerbang, berjumlah seratus tujuh puluh dua orang.
20 Tapi halak Israel, na tading ai, pakon malim ampa halak Levi, marianan do i huta ni Juda, ganup bani parbagiananni bei. 20 Selebihnya dari orang-orang Israel awam dan dari para imam dan orang-orang Lewi ada di semua kota Yehuda, masing-masing di tanah pusakanya.
21 Ia siparugas i rumah panumbahan marianan i Opel do; anjaha si Siha ampa si Gispa do na mangopalai siparugas na i rumah panumbahan. 21 Tetapi para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Ziha dan Gispa adalah pemimpin para budak di bait Allah itu.
22 Kopala ni halak Levi i Jerusalem ai ma si Ussi, anak ni si Bani, anak ni si Hasabya, anak ni si Matanya, anak ni si Mika. Ia ginompar ni si Asap, sipandoding ai, mandalankon horja pandodingon do i rumah ni Naibata. 22 Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani bin Hasabya bin Matanya bin Mikha dari bani Asaf, yakni para penyanyi yang menyanyi sementara berlangsung kebaktian di rumah Allah.
23 Ai adong do aturan humbani raja ai pasal sidea, ai ma horin, na dob itotapkon sidalankonon ni pandoding ai ganup ari. 23 Karena mengenai mereka ada perintah raja yang menetapkan peraturan untuk para penyanyi menurut keperluan setiap hari.
24 Ia si Petahya, anak ni si Mesesabeel, humbani ginompar ni si Serah, anak ni si Juda, ai ma wakil ni raja ai bani ganup pahara, na mardomu hubani bangsa ai. 24 Petahya bin Mesezabeel dari bani Zerah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu.
25 Ambahni ai humbani ginompar ni si Juda, adong do deba na marianan i dusun ampa i juma ni sidea, ai ma i Kiriat-Arba ampa dusunni, i Dibon ampa dusunni, i Kabseel ampa dusunni, 25 Tentang tempat-tempat kediaman di daerah perladangan, sebagian dari bani Yehuda tinggal di Kiryat-Arba dan segala anak kotanya, di Dibon dan segala anak kotanya dan di Yekabzeel dan desa-desanya;
26 i Jesua, i Molada, i Bet-Pelet, 26 di Yesua, di Molada dan Bet-Pelet,
27 i Hasar-Sual, i Berseba ampa dusunni, 27 di Hazar-Sual, di Bersyeba dan segala anak kotanya,
28 i Ziklag, i Mekona ampa dusunni, 28 di Ziklag, di Mekhona dan segala anak kotanya,
29 i En-Rimon, i Sorea, i Jarmut, 29 di En-Rimon, Zora, Yarmut,
30 i Sanoa, i Adullam ampa dusunni, i Lakis ampa jumani, i Aseka ampa dusunni: Marianan do sidea olat ni Berseba das hu habungan Hinnom. 30 Zanoah, Adulam dan desa-desanya, di Lakhis dan ladang-ladangnya, dan di Azeka dan segala anak kotanya. Demikianlah mereka berkampung dari Bersyeba sampai lebak Hinom.
31 Ia ginompar ni si Benjamin marianan do olat ni Geba, i Mikmas, i Aya, i Betel ampa dusunni, 31 Dan bani Benyamin tinggal mulai dari Geba, di Mikhmas, di Aya, di Betel dan segala anak kotanya,
32 i Anatot, Nob, Ananya, 32 di Anatot, Nob dan Ananya,
33 Hazor, Rama, Gitaim, 33 di Hazor, Rama dan Gitaim,
34 Hadid, Seboim, Neballad, 34 di Hadid, Zeboim dan Nebalat,
35 Lod pakon Ono, i habungan ni tukang hayu ai. 35 di Lod dan di Ono, Lembah Tukang-tukang.
36 Anjaha deba humbani halak Levi, na i Juda, ipadomu bani Benjamin. 36 Beberapa rombongan orang Lewi dari Yehuda bergabung dengan orang Benyamin.
<< Nehemia 10 Nehemia 12 >>