Ezra 9

Paraturan na Binahen ni si Esra bani Halak na Mambuat Boru humbani Halak Sipajuh Begu-begu Ezra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa
1 Dob salosei ganupan ondi, roh ma pangintuai-pangintuai marayak ahu, nini ma, “Ia bangsa Israel, malim-malim ampa halak Levi seng ipapulig sidea dirini humbani bangsa-bangsa na i nagori-nagori ai ampa humbani hasamboron na hinorjahon ni sidea; humbani halak Kanaan, Het, Peres, Jebusi, Amon, Moab, Masir pakon Amori. 1 Sesudah semuanya itu terlaksana datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata: “Orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir dan orang Amori.
2 Ai ibuat sidea do boru ni sidea bahen parinangon ni sidea ampa parinangon ni anak ni sidea, gabe agu bonih na mapansing ai rap pakon bangsa-bangsa sipajuh begu-begu na i nagori-nagori ai; anjaha kopala-kopala pakon sipambobai do na parlobei na mandalankon hajahaton ai.” 2 Karena mereka telah mengambil isteri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu.”
3 Jadi dob hutangar ai, hurigati ma pakeianku pakon mantelhu, hutariki jambulan ni ulungku ampa gumisku, anjaha jut uhurhu hundul. 3 Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku dan duduklah aku tertegun.
4 Jadi marrohan ma hu lambungku haganup halak, na marhabiaran bani hata ni Naibata ni Israel, halani panlanggaron ni halak, na mulak hun habuangan ai; tapi anggo ahu jut do uhurhu hundul ronsi panorang panggalangon bodari. 4 Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang.
5 Tapi bani panorang panggalangonkon bodarini ai jongjong ma ahu humbani parpuasaonkai, marpakeian ampa marmantel na marigat, manrogop ma ahu anjaha hupaherbang ma tanganku haduasi hubani Jahowa, Naibatangku, 5 Pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada TUHAN, Allahku,
6 dob ai ningku ma, “Ham Naibatangku, maila do ahu anjaha mabiar padirgak bohingku dompak Ham. Ham Naibatangku, ai domma isalpui hajahatonnami ulunami, anjaha salahnami sundol das hu nagori atas. 6 dan kataku: “Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepada-Mu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubung ke langit.
7 Humbani panorang ni ompungnami nari ronsi sadari on ibagas salah banggal do hanami, anjaha halani salahnami do, ase ipadas hanami, raja-rajanami, age malim-malimnami hubagas tangan ni raja-raja ni nagori-nagori ai, hubani podang, hu habuangan, bahen sitabanon pakon hubani habadoron na talar, songon na masa sadari on. 7 Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini.
8 Tapi anggo nuan jumpahan idop ni uhur do hanami humbani Jahowa, Naibatanami, ai itebai ope manggoluh simasima bennami, anjaha ibere do bennami arihan ibagas ianan-Ni na mapansing in, ase ipalihar Naibatanami matanami, anjaha iapohi hanami otik ibagas parjabolonannami. 8 Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia dari pada TUHAN, Allah kami yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat menetap di tempat-Nya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami.
9 Ai jabolon do hanami tongon; age pe sonai seng itadingkon Naibatanami hanami ibagas parjabolonannami ai, tapi ijuljul do raja ni Persia maridop ni uhur bennami, gabe ibere hanami otik marhosah, laho pajongjong rumah ni Naibatanami anjaha paulihon na maseda ijai, anjaha ibere do bennami sada tembok paronding-ondingan i Juda pakon i Jerusalem. 9 Karena sungguhpun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem.
10 Ai pe, aha ma hatahononnami, Ham Naibatanami dob on? Ai domma itadingkon hanami titah-Mu, 10 Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu,
11 ai ma na tinonahkon-Mu marhitei humbani pamangan ni juakjuak-Mu, sagala nabi, Nimu, ?Ia tanoh, sisolukonnima ai, tanoh na butak do ai. Butak do ai ibahen bangsa-bangsa marhitei hasamboron ni sidea ai; gok do ai humbani ujung hu ujung ibahen habutakon ni sidea ai.? 11 yang Kauperintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu, para nabi itu, dengan berfirman: Negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung.
12 Halani ai ulang ma bere hanima borunima hubani anak ni sidea, anjaha ulang ma buat hanima boru ni sidea hubani anaknima. Antigan pe lang bulih tumpakonnima sidea mardamei-damei anjaha sonang, ase lambin margogoh hanima, anjaha ipangan hanima hadearon ni tanoh in, anjaha teanonnima in das hubani ginomparnima ronsi sadokah ni dokahni. 12 Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya.
13 Anjaha mardingat haganup na dob sogop bennami, halani pambahenannami na bajan ai pakon halani salahnami na buei ai, anjaha mangidah na hurang ope panguhum-Mu bennami, ham Naibatanami, domu hubani hajahatonnami, anjaha sonai bueini ope simasima, na manggoluh ibere Ham bennami, 13 Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini,
14 mintor patut ma namin ulakannami mangosei titah-Mu anjaha marsibuatan boru hanami pakon bangsa sihagigihononkon on? Ai lang patut ma manringis Ham bennami anjaha siap hanami bahenon-Mu, sada pe lang tading atap maluah? 14 masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput?
15 Ham Jahowa, Naibata ni Israel, na bonar do Ham, ai tading do hun bennami simasima, na manggoluh songon na talar sadari on. Tonggor Ham ma, jongjong do hanami i lobei-Mu ibagas hasalahannami; ise pe lang na tahan jongjong i lobei-Mu ibagas pambahenan na sonon.” 15 Ya TUHAN, Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya, dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri di hadapan-Mu.”
31 Jadi bingkat ma hanami hun Bah Ahawa ari sapuluh dua bulan sada, laho mardalan hu Jerusalem; tangan ni Jahowa do i babounami, anjaha ipaluah do hanami hun tangan ni munsuh pakon humbani panrampok i tongah dalan. 31 Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal dua belas bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun.
32 Dob das hanami i Jerusalem marsaran ma hanami tolu ari ijai. 32 Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama tiga hari,
33 Paompat-arihon itimbang hanami ma pirak, omas pakon parugas-parugas ai ibagas rumah ni Naibatanta, laho mamberehon ai hubani Malim Maremot, anak ni si Uria, hasoman ni si Eleasar, anak ni si Pinehas, hasoman ni sidea ai dua halak Levi, si Josabad, anak ni si Jesua, pakon si Noaya, anak ni si Binui. 33 maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabad bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi.
34 Ganupan ai ihira anjaha itimbang ma, anjaha isuratkon borat ni haganup. 34 Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan.
35 Bani panorang ai, iboan halak na dob tarbuang, na dob mulak hun habuangan ai ma galangan situtungon hubani Naibata ni Israel, sapuluh dua lombu manguras ganup Israel, siah puluh onom biribiri tunggal, pitu puluh pitu anak ni biribiri, anjaha sapuluh dua hambing tunggal bahen galangan pardousaon; ganupan ai bahen galangan situtungon bani Jahowa. 35 Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel: lembu jantan dua belas ekor untuk seluruh Israel, domba jantan sembilan puluh enam ekor, anak domba tujuh puluh tujuh ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dua belas ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi TUHAN.
36 Dob ai ipadas sidea ma surat parentah ni raja ai hubani wakil ni raja ai pakon hubani panrajai i dipar ni bah banggal ai; jadi ibere sidea ma tumpakni hubani bangsa ai ampa hubani Rumah ni Naibata. 36 Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah.
<< Ezra 8 Ezra 10 >>