Ezra 8

Pangugasion bani Parbingkaton ai
1 On do goran ni kopala ni sidea mar sasaompung pakon tarombo ni sidea, na tangkog rap pakon ahu hun Babel, sanggah panrajaion ni Raja Artasasta. 1 Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan raja Artahsasta:
2 Humbani ginompar ni si Pinehas si Gersom; humbani ginompar ni si Itamar si Daniel; humbani ginompar ni si Daud si Hattus, 2 dari bani Pinehas: Gersom; dari bani Itamar: Daniel; dari bani Daud: Hatus
3 anak ni si Sekanya; humbani ginompar ni si Paros: Si Sakaria rap pakon dalahi hasomanni saompung, saratus lima puluh halak bueini; 3 bin Sekhanya; dari bani Paros: Zakharia, dan bersama-sama dia seratus lima puluh orang laki-laki tercatat di dalam silsilah;
4 humbani ginompar ni si Pahat-Moab: Si Elioenai, anak ni si Seraya, rap pakon hasomanni, dua ratus halak dalahi; 4 dari bani Pahat-Moab: Elyoenai bin Zerahya, dan bersama-sama dia dua ratus orang laki-laki;
5 humbani ginompar ni si Sattu: Si Sekanya, anak ni si Jehasiel, rap pakon hasomanni, tolu ratus dalahi; 5 dari bani Zatu: Sekhanya bin Yahaziel, dan bersama-sama dia tiga ratus orang laki-laki;
6 humbani ginompar ni si Adin: Si Ebed, anak ni si Jonatan, rap pakon hasomanni, lima puluh halak dalahi; 6 dan dari bani Adin: Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia lima puluh orang laki-laki;
7 humbani ginompar ni si Elam: Si Jeraya, anak ni si Atalya, rap pakon hasomanni, pitu puluh halak dalahi; 7 dari bani Elam: Yesaya bin Atalya, dan bersama-sama dia tujuh puluh orang laki-laki;
8 humbani ginompar ni si Sepatya: Si Sebaya, anak ni si Mikael, rap pakon hasomanni, ualuh puluh halak dalahi; 8 dan dari bani Sefaca: Zebaja bin Mikhael, dan bersama-sama dia delapan puluh orang laki-laki;
9 humbani ginompar ni si Joab: Si Obaja, anak ni si Jehiel, rap pakon hasomanni, dua ratus sapuluh ualuh halak; 9 dan dari bani Yoab: Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia dua ratus delapan belas orang laki-laki;
10 humbani ginompar ni si Bani: Si Selomit, anak ni si Josipya, rap pakon hasomanni, saratus onom puluh halak dalahi; 10 dan dari bani Bani: Selomit bin Yosifya, dan bersama-sama dia seratus enam puluh orang laki-laki;
11 humbani ginompar ni si Bebai: Si Sakaria, anak ni si Bebai, rap pakon hasomanni, dua puluh ualuh halak dalahi; 11 dan dari bani Bebai: Zakharia bin Bebai, dan bersama-sama dia dua puluh delapan orang laki-laki;
12 humbani ginompar ni si Asgad: Si Johanan, anak ni si Hakkatan, rap pakon hasomanni, saratus sapuluh halak dalahi; 12 dan dari bani Azgad: Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia seratus sepuluh orang laki-laki;
13 humbani ginompar ni si Adonikam, ai ma na roh humpudi, anjaha on do goran ni sidea: Si Elipelet, si Jehiel pakon si Semaya rap pakon hasomanni, onom puluh halak dalahi; 13 dan dari bani Adonikam: yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel dan Semaya, dan bersama-sama mereka enam puluh orang laki-laki;
14 humbani ginompar ni si Bigwai: Si Utai pakon si Sakkur rap pakon hasomanni, pitu puluh halak dalahi; 14 dan dari bani Bigwai: Utai dan Zabud dan bersama-sama dia tujuh puluh orang laki-laki.
15 Jadi hupatumpu ma sidea i topi ni bah banggal na mardalan hu Ahawa, anjaha marsaran ma hanami ijai tolu ari dokahni. Jadi sanggah na hupardiatei halak na mabuei ai pakon malim, seng dong jumpah ahu ijai humbani anak ni si Levi. 15 Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa dan di sana kami berkemah tiga hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari bani Lewi.
16 Halani ai husuruh ma na mangalop si Elieser, si Ariel, si Semaya, si Elnatan, si Jarib, si Natan, si Sakaria pakon si Mesulam, ai ma kopala-kopala, pakon si Jaiarib ampa si Elnatan, ai ma halak na maruhur. 16 Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakharia, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar,
17 Jadi hupabangkit ma sidea marayak si Iddo pambobai i huta Kasipia, anjaha huhatahon ma hubani sidea, aha sihatahonon ni sidea hubani si Iddo pakon hubani saninani siparugas i rumah panumbahan i huta Kasipia, ai ma, ase itongos bennami siparugas i rumah ni Naibata. 17 dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifya. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifya itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami.
18 Jadi iboan ma bennami (halani tangan ni Jahowa na layak ai do i babounami) sada dalahi na pentar humbani ginompar ni si Makli, anak ni si Levi, anak ni si Israel, ai ma si Serebya pakon anakni ampa saninani, sapuluh ualuh halak; 18 Kemudian karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebya dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, delapan belas orang;
19 sonai homa si Hasabya anjaha hasomanni si Jesaya humbani ginompar ni si Merari, rap pakon saninani ampa anak ni sidea, dua puluh halak bueini; 19 dan Hasabya beserta Yesaya, dari bani Merari, dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka, dua puluh orang;
20 ambahni ai dua ratus dua puluh halak siparugas i rumah panumbahan, ai ma na tinotapkon ni si Daud pakon kopala-kopala gabe suruh-suruhan ni halak Levi; ganupan sidea tarsurat bei do goranni. 20 dan dari para budak di bait Allah, yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, dua ratus dua puluh orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya.
21 Dob ai hutingtingkon ma ijai, i topi ni Bah Ahawa ai sada parpuasaon, laho paundukkon uhur nami i lobei ni Naibata nami, mangindohon humbani pardalan na lihar bennami, bani anaknami ampa ugas-ugasnami. 21 Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.
22 Ai maila do ahu mangindohon humbani raja ai bala pakon bala siparhuda, laho mangondingi hanami dompak munsuh i tongah dalan; ai domma pala ihatahon hanami dompak raja ai sonon, ?Tangan ni Naibatanami do i babou ni ganup na mangindahi-Si gabe hadearon-Ni tapi gogoh-Ni pakon ringis-Ni do mangimbang ganup halak na manadingkon-Si.? 22 Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan; sebab kami telah berkata kepada raja, demikian: “Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia.”
23 Jadi marpuasa ma hanami anjaha mangelek-elek pangurupion ni Naibata pasal ai, anjaha itangihon do elek-eleknami ai. 23 Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami.
24 Dob ai hupapulig ma sapuluh dua halak humbani kopala-kopala ni malim, ai ma si Serebya pakon si Hasabya, anjaha sapuluh halak humbani sanina ni sidea mangkasomani sidea. 24 Lalu aku memilih dua belas orang pemuka imam, yakni Serebya dan Hasabya, dan bersama-sama mereka sepuluh orang dari antara saudara-saudara mereka.
25 Anjaha hutimbang hubani sidea pirak, omas pakon parugas, sibere-bere hu rumah ni Naibatanta, ai ma na nilayak-layakkon ni raja ai, panuturini, raja-raja ampa haganup halak Israel, bahen galangan. 25 Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana.
26 Buei ni na hutimbang ai bani sidea pirak onom ratus lima puluh talenta, parugas pirak saratus talenta pakon omas saratus talenta; 26 Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka: perak enam ratus lima puluh talenta, perlengkapan perak seharga seratus talenta, emas seratus talenta,
27 ambahni ai, dua puluh panginuman omas na marharga saribu darik omas, pakon dua mangkuk tombaga na marhillong, dos jengesni pakon omas. 27 dua puluh piala emas seharga seribu dirham dan dua buah perlengkapan dari pada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas.
28 Dob ai ningku ma dompak sidea, ?Na pansing do nasiam bani Jahowa, parugas ai pe na pansing do; anjaha pirak pakon omas ai sibere-bere humbani rosuh ni uhur do ai bani Jahowa, Naibata ni ompung nasiam.? 28 Dan aku berkata kepada mereka: “Kamu kudus bagi TUHAN, dan perlengkapan-perlengkapan inipun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada TUHAN, Allah nenek moyangmu;
29 Jaga anjaha ramotkon nasiam ma in paima ipatimbangkon nasiam in i lobei ni sintua ni malim pakon halak Levi ampa kopala ni halak Israel mar sasaompung i Jerusalem, ibagas kamar ni Rumah ni Jahowa. 29 rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah TUHAN.”
30 Jadi ijalo malim pakon halak Levi ma pirak, omas pakon parugas, na dob tinimbang ai, laho mamboan ai hu Jerusalem, hu rumah ni Naibatanta.” 30 Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami.
Parbingkat anjaha Pardas i Jerusalem Tiba di Yerusalem
31 Jadi bingkat ma hanami hun Bah Ahawa ari sapuluh dua bulan sada, laho mardalan hu Jerusalem; tangan ni Jahowa do i babounami, anjaha ipaluah do hanami hun tangan ni munsuh pakon humbani panrampok i tongah dalan. 31 Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal dua belas bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun.
32 Dob das hanami i Jerusalem marsaran ma hanami tolu ari ijai. 32 Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama tiga hari,
33 Paompat-arihon itimbang hanami ma pirak, omas pakon parugas-parugas ai ibagas rumah ni Naibatanta, laho mamberehon ai hubani Malim Maremot, anak ni si Uria, hasoman ni si Eleasar, anak ni si Pinehas, hasoman ni sidea ai dua halak Levi, si Josabad, anak ni si Jesua, pakon si Noaya, anak ni si Binui. 33 maka pada hari yang keempat ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabad bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi.
34 Ganupan ai ihira anjaha itimbang ma, anjaha isuratkon borat ni haganup. 34 Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan.
35 Bani panorang ai, iboan halak na dob tarbuang, na dob mulak hun habuangan ai ma galangan situtungon hubani Naibata ni Israel, sapuluh dua lombu manguras ganup Israel, siah puluh onom biribiri tunggal, pitu puluh pitu anak ni biribiri, anjaha sapuluh dua hambing tunggal bahen galangan pardousaon; ganupan ai bahen galangan situtungon bani Jahowa. 35 Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel: lembu jantan dua belas ekor untuk seluruh Israel, domba jantan sembilan puluh enam ekor, anak domba tujuh puluh tujuh ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dua belas ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi TUHAN.
36 Dob ai ipadas sidea ma surat parentah ni raja ai hubani wakil ni raja ai pakon hubani panrajai i dipar ni bah banggal ai; jadi ibere sidea ma tumpakni hubani bangsa ai ampa hubani Rumah ni Naibata. 36 Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah.
<< Ezra 7 Ezra 9 >>