Ezra 7

Parmulak ni Hulanan na Paduahon humbani na Tarbuang Binobahon ni si Esra Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah
1 Jadi dob salpu ai, sanggah panrajaion ni si Artasasta, raja ni Persia, tangkog ma hun Babel si Esra, ai ma anak ni si Seraya, anak ni si Asarya, anak ni si Hilkia, 1 Kemudian dari pada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azarya bin Hilkia
2 anak ni si Salum, anak ni si Sadok, anak ni si Ahitub, 2 bin Salum bin Zadok bin Ahitub
3 anak ni si Amarya, anak ni si Asarya, anak ni si Merayot, 3 bin Amarya bin Azarya bin Merayot
4 anak ni si Seraya, anak ni si Ussi, anak ni si Buki, 4 bin Zerahya bin Uzi bin Buki
5 anak ni si Abisua, anak ni si Pinehas, anak ni si Eleasar, anak ni si Aron, sintua ni malim ai. 5 bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala.
6 Tangkog ma si Esra ai hun Babel. Sibotoh surat do ia, na pentar pasal titah ni si Musa, na binere ni Jahowa, Naibata ni Israel. Ibere raja ai do bani ganup na pinindoni, ai tangan ni Jahowa Naibatani do manogu-nogusi. 6 Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan TUHAN, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan TUHAN, Allahnya, melindungi dia.
7 Tangkog do homa deba hu Jerusalem humbani halak Israel, humbani malim ampa halak Levi, humbani pandoding, humbani sijaga horbangan ampa siparugas i rumah panumbahan, ai ma papitu-tahunkon dob manrajai Raja Artasasta. 7 Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ketujuh zaman raja Artahsasta.
8 Jadi das ma ia i Jerusalem bulan lima, papitu-tahunkon dob manrajai raja ai. 8 Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu.
9 Ai ari sada bulan sada do ia mamungkah tangkog hun Babel, anjaha ari sada bulan lima do ia das i Jerusalem, ai tangan ni Jahowa, Naibatani na layak ai do i babouni. 9 Tepat pada tanggal satu bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal satu bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia.
10 Ai humbani gok ni uhurni do ibahen si Esra, mamareksa titah ni Jahowa anjaha mandalankon ai, sonai homa mangajarhon titah pakon uhum i Israel. 10 Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.
11 Anjaha on do hata ni surat, na pinadihut ni Raja Artasasta hubani si Esra, malim anjaha sibotoh surat, na pentar pasal titah ni Jahowa pakon aturan-Ni, na hubani halak Israel ai. 11 Inilah salinan surat, yang diberikan raja Artahsasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan TUHAN bagi orang Israel:
12 “Ahu Artasasta, raja ni sagala raja, hubani si Esra malim in, sibotoh surat na pentar ibagas titah ni Naibata na i surga. 12 “Artahsasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang,
13 Domma hubahen parentah, sagala na marosuh uhurni ibagas harajaonku humbani bangsa Israel, malim atap halak Levi pe na sihol laho hu Jerusalem, bulih do laho rap pakon ham. 13 olehku telah dikeluarkan perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau.
14 Ai na sinuruh ni raja in pakon panuturini sipitu halak ai do ham, laho mambahen pamareksaan pasal Juda pakon Jerusalem, domu hubani titah ni Naibatamu, na adong bamu. 14 Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu,
15 Ampa mamboan pirak pakon omas, na binere ni raja in pakon panuturini humbani rosuhni hubani Naibata ni Israel, na marianan i Jerusalem, 15 dan untuk membawa perak dan emas, yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediaman-Nya di Yerusalem,
16 pakon ganup pirak pakon omas guguan, na jumpah ham bani ganup tanoh Babel, rap pakon guguan, na binere ni halak simbuei ampa malim-malim humbani rosuhni, tumpak ni sidea bani rumah ni Naibatani na i Jerusalem. 16 beserta segala perak dan emas yang akan kauperoleh di seluruh propinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem,
17 Halani ai podas ma bolihon ham duit ai hubani lombu jonggi, biribiri tunggal, anak ni biribiri rap pakon galangan sipanganon ampa galangan siinumon hasomanni ai, anjaha galangkon ham ma ai i atas anjapanjap ni rumah ni Naibata nasiam na i Jerusalem. 17 maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semuanya itu kaupersembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem.
18 Pasal pirak pakon omas na lobih ai, bulih do pakeion nasiam ai marguru hubani timbangan ni uhur nasiam, romban hubani rosuh ni Naibata nasiam. 18 Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu.
19 Anjaha parugas, na dob binerehon bamu, hubani horja i Rumah ni Naibatamu, maningon ondoskononmu do ai hu lobei ni Naibata i Jerusalem. 19 Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem.
20 Anjaha porini adong ope na porlu hubani rumah ni Naibata, na maningon sigalaronmu ope, galar ham ma ai humbani kas harajaon. 20 Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kaubayar dari perbendaharaan kerajaan.
21 Anjaha ahu, Artasasta raja in, mamarentahkon hubani ganup bendahara, i dipar ni bah banggal. Barang aha na pinindo ni Malim Esra, na pentar pasal titah ni Naibata na i surga, mintor podas ma ai ipadalan, 21 Kemudian aku, raja Artahsasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini: segala yang diminta dari padamu oleh imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama,
22 sibar saratus talenta pirak, saratus kor gandum, saratus bat anggur, saratus bat minak, anjaha garam seng pala marbilangan suhatanni. 22 dengan memakai perak sampai jumlah seratus talenta, gandum sampai jumlah seratus kor, anggur sampai jumlah seratus bat, minyak sampai jumlah seratus bat, dan garam tidak terbatas.
23 Barang aha na pinarentahkon ni Naibata na i surga, gok ma ai idalankon, laho manumpaki rumah ni Naibata na i surga, ase ulang sogop ringis-Ni hubani harajaon ni raja in pakon hubani anakni. 23 Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit, harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka.
24 Ambah ni ai botoh nasiam ma, seng bulih paporsanonkon sohei, ongkos barang guguan hubani malim, halak Levi, pandoding, sijaga horbangan ampa siparugas i rumah panumbahan, hubani ganup siparhorja na i rumah ni Naibata tene. 24 Lagipula kami beritahukan kepadamu, bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea.
25 Tapi anggo ham, Esra, domu hubani hapentaran ni Naibatamu, na adong bamu, pabangkit ma panrajai pakon panguhum, na manguhumi ganup bangsa ai, na i dipar ni bah banggal, ai ma ganup halak, na dob mambotoh titah ni Naibatamu; anjaha sagala na so mambotoh ai ope, ajari ma. 25 Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu; dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kauajar.
26 Barang ise na so mambalosi titah ni Naibatamu pakon titah ni raja in, maningon koras do uhumon ia, marhitei utang hosah barang na tarbuang, barang na hona donda atap na itutup. 26 Setiap orang, yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja, harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati, maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara.”
27 Pinuji ma Jahowa, Naibata ni ompungta, na mamuhoi uhur na sonai ai ibagas uhur ni raja ai, laho pajengeskon rumah ni Jahowa na i Jerusalem, 27 Terpujilah TUHAN, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah TUHAN yang ada di Yerusalem,
28 anjaha ibahen ahu jumpahan idop ni uhur i lobei ni raja ai, pakon panuturini pakon i lobei ni haganup juakjuakni na sangap. Jadi tenger ma uhurhu, ai tangan ni Jahowa, Naibatangku do i babouhu, anjaha hupatumpu ma humbani Israel sipambobai, na sihol rap tangkog pakon ahu.” 28 dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa!
Persiapan perjalanan
(7-28b) Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan TUHAN, Allahku, melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku.
<< Ezra 6 Ezra 8 >>