Wahyu 1

1:1 On ma pangungkabon ni Jesus Kristus, na binerehon ni Naibata hu-Bani, laho patuduhkon hubani juak-juakni na laho podas masa; jadi isuruh ma malekatni pabotohkon ai bani juak-juakni, si Johannes. (bd. 22:6.) 1:1 Inilah wahyu Yesus Kristus, yang dikaruniakan Allah kepada-Nya, supaya ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa  yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-Nya yang diutus-Nya,  Ia telah menyatakannya kepada hamba-Nya Yohanes.
1:2 Isaksihon do hata ni Naibata pakon hasaksian pasal Jesus Kristus, ai ma haganup na dob niidahni. (ay. 9; 6:9.) 1:2 Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya.
1:3 Martuah ma na mambasa pakon na mambogei hata ni panjahaion on, na marimbagaskon na tarsurat ibagas on, ai dohor ma panorangni. (bd. 22:7, 10.) 1:3 Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.
1:4 Humbani si Johannes hubani na pitu kuria i Asia: Idop ni uhur ma bani nasiam pakon damei hum-Bani, na dong sonari, na dob dong hinan ampa na laho roh, pakon humbani tonduy na pitu na ilobei ni hotakni, (bd. 3:1; 5:6; 2 Mus. 3:14, 15.) 1:4 Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil: Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya,
1:5 ampa humbani Jesus Kristus, saksi na bonar in, na parlobei tubuh humbani na matei, sigomgom sagala raja ni dunia on. Ia, na manghaholongi hita anjaha na paluahkon hita humbani dousanta marhitei darohni, (bd. 3:14; Ps. 87:28; Kol. 1:18.) 1:5 dan dari Yesus Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya —
1:6 na manjadihon hita gabe harajaon hamalimon bani Naibata Bapani: Bani ma hasangapon pakon hagogohon ronsi sadokah ni dokahni! Amen. (bd. 5:10; 2 Mus. 19:6; 1 Ptr. 2:5, 9.) 1:6 dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, — bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
1:7 Tonggor ma, na roh ma Ia marhasoman hombun, anjaha idahon ni sagala mata ma Ia, sonai homa sidea na mamantom-Si; jadi mandoruh ma sagala bangsa na i tanoh on marhalani-Si. Sonai ma tongon. Amen. (Dan. 7:13; Sak. 12:10; Joh. 19:37.) 1:7 Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.
1:8 Ahu do Alpa pakon Omega, Bonani pakon Ujungni, nini Tuhan Naibata, na dong sonari, na dob dong hinan pakon na laho roh, Pargogoh na so tarimbang.(ay. 4; Jes. 41:4; Heb. 13:8.) 1:8 “Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa.”
1:9 Ahu si Johannes, saninanasiam anjaha hasomannasiam ibagas sitaronon pakon ibagas harajaon ampa ibagas hasabaron ibagas Jesus Kristus; i pulou Patmos do ahu ijia halani hata ni Naibata pakon halani panaksihon bani Jesus. (bd. 22:8; 2 Tes. 3:4.) 1:9 Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam Kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus.
1:10 Ibagas Tonduy do ahu bani ari ni Tuhan in; jadi hubogei ma i pudingku sora na maling songon sora ni tarompit, (ay. 15.) 1:10 Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala,
1:11 na manghatahon: Atap aha na niidahmu, suratkon ma in bani sada buku anjaha tongoshon ma bani kuria na pitu ai, ai ma Epesus, Simirna, Pergamon, Tiatira, Sardes, Piladelpia pakon Laodikea. 1:11 katanya: “Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: ke Efesus, ke Smirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Filadelfia dan ke Laodikia.”
1:12 Jadi marhusor ma ahu dompak sora na marsahap pakon ahu ai. Sanggah na marhusor ai ahu, huidah ma pitu parsuluhan omas. (Sak. 4:2.) 1:12 Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas.
1:13 Anjaha itongah-tongah ni parsuluhan ai adong ma sada songon Anak ni Jolma, na marbaju ganjang das hu naheini anjaha na 1:13 Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa Anak Manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
1:14 Lopak do uluni pakon jambulanni songon ambulu ni biri-biri silopak, songon salju, anjaha songon gara ni apuy do ia matani. (Dan. 7:9; 10:6.) 1:14 Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan mata-Nya bagaikan nyala api.
1:15 Naheini songon tombaga na ilala ibagas parhasak ni bah banggal. (bd. 2:18.) 1:15 Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian; suara-Nya bagaikan desau air bah.
1:16 Ijolom do pitu bintang ibagas tanganni siamun, anjaha humbani pamanganni luar do podang sidua mata na marot, anjaha bohini marsinalsal songon mata ni ari sanggah hadetenganni. (ay. 20; Jes. 49:2.) 1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.
1:17 Sanggah huidah Ia, tompas ma ahu songon na matei ilobei ni naheini. Jadi itampeihon ma tangan siamunni hubangku, nini ma: Ulang mabiar! Ahu do Na parlobei pakon Na parpudi, 1:17 Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kaki-Nya sama seperti orang yang mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, lalu berkata: “Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir,
1:18 anjaha na manggoluh. Na dob matei do Ahu, anjaha tonggor ma, na manggoluh do Ahu ronsi sadokah ni dokahni, anjaha Bangku do anakkunsi ni hamateian pakon nagori toruh.(bd. 2:8; Jes. 44:2, 6; Dan. 10:9, 19.) 1:18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.
1:19 Ase suratkon ma na niidahmu, ai ma na masa sonari, age na laho masa ope ipudi ni on. 1:19 Karena itu tuliskanlah apa yang telah kaulihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini.
1:20 Anjaha on do rusia pasal bintang na pitu, na niidahmu bani tangan siamunku pakon parsuluhan omas na pitu in: Ia bintang na pitu in, in ma malekat ni kuria na pitu in, anjaha na pitu parsuluhan in, in ma na pitu kuria in. (Mat. 2:7.) 1:20 Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kaulihat pada tangan kanan-Ku dan ketujuh kaki dian emas itu: ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat.”
<< Yudas 1 Wahyu 2 >>