Roma 2

2:1 Halani ai seng tarapiti ho dirimu, ale jolma sipanguhum, atap ise pe ho. Ai marhitei na manguhum halak na legan, iuhum ho do dirimu sandiri, ai na sonai do homa idalankon ho, ale sipanguhum! (Mat. 7:2; Joh. 8:7.) 2:1 Karena itu, hai manusia, siapa pun juga engkau, yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama.
2:2 Ai ibotoh hita, domu hubani hasintongan do mangonai uhum ni Naibata hubani na mangkorjahon na sonai ai. 2:2 Tetapi kita tahu, bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian.
2:3 Ai iagan ho, ale jolma, tarsimbili ho uhum ni Naibata, anggo iuhum-uhumi ho na mangkorjahon na sonai, hape dihut do ho mambahensi? 2:3 Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka, bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah?
2:4 Atap na mapas do uhurmu bani dear ni layakni na buei in, bani panganjuonni age lumbang ni uhurni? Seng ibotoh ho, dear layak ni Naibata sihol manogu ho bani hamubahon ni uhur? (2 Ptr. 3:15.) 2:4 Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabaran-Nya dan kelapangan hati-Nya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan?
2:5 Tapi halani hengkeng ni uhurmu ampa uhurmu na so ra mubah in, ipajunjun ho do bam ringis bani ari parsogop ni ringis ai ampa partalar ni uhum ni Naibata na pintor ai, 2:5 Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
2:6 na mambalaskon bani ganup domu hubani horjani bei: (Mat. 16:27; Joh. 5:29; 2 Kor. 5:10.) 2:6 Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya,
2:7 Ai ma hagoluhan na sadokah ni dokahni bani halak na golgol mangkorjahon na madear, anjaha na mangindahi hasangapon, hamuliaon ampa na manongtong ai, 2:7 yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan,
2:8 tapi ringis ampa gila do bani halak sipanlawan anjaha na so ra mambalosi hasintongan in, ai ma sipambalosi bani hagedukon. (2 Tes. 1:8.) 2:8 tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman.
2:9 Hamarsikon ampa biar do sogop bani uhur ni sagala jolma, na mangkorjahon hajahaton, bani halak Jahudi parlobei, sonai homa bani halak Gorik. (bd. 1:16; 3:9.) 2:9 Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani,
2:10 Tapi hasangapon, hamuliaon ampa damei do bani sagala na mangkorjahon na madear, halak Jahudi parlobei, sonai homa halak Gorik. 2:10 tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi, dan juga orang Yunani.
2:11 Ai seng siidah rupa Naibata. (Lah. 10:34; 1 Ptr. 1:17.) 2:11 Sebab Allah tidak memandang bulu.
2:12 Ai sagala sipardousa, na so martitah, magou do homa lang martitah; anjaha sagala na mardousa, sipartitah, uhumon ni titah do. (Mat. 7:21; 1 Joh. 3:7.) 2:12 Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat; dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat.
2:13 Ai seng na mambogei titah in pintor ilobei ni Naibata, tapi na mangkorjahon titah in do pintoranni. (Mat. 7:21; 1 Joh. 3:7.) 2:13 Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan.
2:14 Ai sipajuh begu-begu pe, na so martitah in, ihorjahon do humbani biakni na pinindo ni titah in; ase sidea sandiri ma gabe titah bani sidea na so martitah in. (Lah. 10:35.) 2:14 Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
2:15 Hujai ma taridah, paboa na dob tarsurat do na pinindo ni titah in ibagas uhur ni sidea. Anjaha panggora ni uhur ni sidea pe dihut do manaksihon, anjaha pingkiran ni sideea marsiaduan atap marsiapitan, (bd. 1:32.) 2:15 Sebab dengan itu mereka menunjukkan, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela.
2:16 ai ma bani ari, rohkonsi Naibata, manguhumi sagala na ponop bani jolma in marhitei Kristus Jesus, domu hubani na huambilanhon in. 2:16 Hal itu akan nampak pada hari, bilamana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia, oleh Kristus Yesus.
2:17 Igoran ho do dirimu Jahudi, marhatengeran do ho bani titah in, anjaha Naibata ipangunsagahkon ho. 2:17 Tetapi, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah,
2:18 Ibotoh ho do rosuhni, anjaha ibotoh ho do manimbangi na malo ampa na so malo, niajaran ni titah in. 2:18 dan tahu akan kehendak-Nya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak,
2:19 Talup do ho, nini uhurmu pambobai na mapitung, panondang bani halak na ibagas hagolapan, (Mat. 15:14.) 2:19 dan yakin, bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan,
2:20 pamodahi bani na hurang uhur, sipangajari bani na etek, ai dong do bam habotohon ampa hasintongan pasal titah in. 2:20 pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran.
2:21 Hape halak na legan ipodahi ho, tapi dirimu sandiri lang ipodahi ho. Ho do mangkatahon, seng bulih manangko. (Ps. 50:16-21; Mat. 23:3, 4.) 2:21 Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar: “Jangan mencuri,” mengapa engkau sendiri mencuri?
2:22 Ihatahon ho, ulang marbangkis, hape ho do marbangkis. Magigi do ho bani gana-gana, hape panrampok do ho i rumah panumbahan. 2:22 Engkau yang berkata: “Jangan berzinah,” mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala?
2:23 Ipangunsagahkon ho do titah in, tapi ipahiri ho do Naibata marhitei panlanggaronmu bani titah in. 2:23 Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu?
2:24 Songon na tarsurat in: Mahiri do goran ni Naibata itongah-tongah ni sipajuh begu-begu halani nasiam. (Jes. 52:5; Hes. 36:20.) 2:24 Seperti ada tertulis: “Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain.”
2:25 Marguna do parsunaton in, anggo idalankon ho titah in. Tapi anggo panlanggar do ho bani tiah in, gabe seng marguna be parsunaton in bam. (Jer. 4:4; 9:24, 25.) 2:25 Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat; tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya.
2:26 Ase anggo idalankon na so tarsunat in pinindo ni titah in, ai lang hiraon ma ia, na so tarsunat ai, songon na tarsunat? (Gal. 5:6.) 2:26 Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat?
2:27 Ai lang na so marsunat ai ma, anggo idalankon titah in, na manguhumi ho, simada hata ampa parsunaton in, anggo ilanggar ho titah in? 2:27 Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat.
2:28 Ai sedo pardarat ai Jahudi na sintong, anjaha sedo bani daging ai parsunaton na tongon. (Joh. 8:39.) 2:28 Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah.
2:29 Tapi Jahudi na sintong, ai ma Jahudi parbagas ai, anjaha parsunaton na botul, ai ma na ibagas uhur ai, marhitei Tonduy sedo marhitei surat ni titah. Sisonai ma dapotan puji-pujian, sedo humbani jolma, tapi humbani Naibata do. (5 Mus. 30:6; Kol. 2:11.) 2:29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.
Roma 1 >> Roma 3 >>