2 Timoteus 1

1:1 Humbani si Paulus, apostel ni Kristus Jesus marhitei rosuh ni Naibata, domu hubani bagah-bagah hagoluhan, na ibagas Kristus Jesus. 1:1 Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus,
1:2 Hubani si Timoteus, anakku na hinaholongan: idop ni uhur, holong ampa damei ma bam humbani Naibata Bapa ampa Kristus Jesus, Tuhanta in. 1:2 kepada Timotius, anakku yang kekasih: kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau.
1:3 Mangkatahon tarima kasih do uhurhu bani Naibata, na huidangi humbani borsih ni panggora ni uhur, songon pangidangi ni ompung-ompungta, sanggah na hudingat ho tongtong ibagas tonggongku, arian pakon borngin. (Lah. 23:1; 24:16; Pil. 3:5.) 1:3 Aku mengucap syukur kepada Allah, yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam.
1:4 Anggo hudingat iluh-iluhmu, ma sihol do ahu mangidah ho, ase dapotan malas ni uhur na gok ahu. 1:4 Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kaucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku.
1:5 Ai hudingat do haporsayaonmu na so sipakulah-kulah in, haporsayaon, na marianan hinan homa ibagas uhur ni ompungmu naboru, si Lois, ampa inangmu, si Oinike, anjaha tenger do uhurhu, marianan homa bam. (Lah. 16:1.) 1:5 Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu.
1:6 Halani ai, hupagolpa do ho, ase iparatah-ratah ho sibere-bere ni Naibata, na bam in, marhitei na hutampeihon tanganku bam. (1 Tes. 5:19; 1 Tim. 4:14.) 1:6 Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu.
1:7 Ai seng tonduy biar ibere Naibata banta, tapi tonduy hagogohon, holong ampa panrajaion diri do. (Rom 8:15.) 1:7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban.
1:8 Ai pe, ulang ma ho maila manaksihon Tuhanta, anjaha ulang homa maila ho pasal ahu, na tartutup halanisi; tapi dihut ma ho tene manaron halani ambilan na madear in ibagas gogoh na humbani Naibata. (Rom 1:16.) 1:8 Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah.
1:9 Ai ipaluah anjaha idilo do hita marhitei pandiloon na mapansing, sedo halani pambahenanta, tapi mangihutkon sura-sura ampa idop ni uhurni do, na binereni banta ibagas Kristus Jesus, humbani mulani nari; 1:9 Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman
1:10 sonari nani, ipatidak marhitei partalar ni Sipaluah hita, Kristus Jesus, na parontihon hamateian, anjaha na paulgaphon hagoluhan ampa biak na so ra matei marhitei ambilan na madear in. (Rom 16:26; 1 Kor. 15:55, 57; Heb. 2:14.) 1:10 dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
1:11 Hujin do ahu ipabangkit gabe siparambilan, apostel ampa guru, (1 Tim. 2:7.) 1:11 Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru.
1:12 anjaha halani in do ase manaron ahu sonon; tapi seng maila ahu, ai hutanda do Ia, na huhaporsayai, anjaha tenger do uhurhu, margogoh Ia manramothon na pinasimpanhonni in bangku das hubani ari simagira. 1:12 Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu; karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan-Nya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
1:13 Marsijoloman ma ho bani hata hasintongan, na binogeimu humbangku; ai ma tiru marhitei haporsayaon ampa holong bani Kristus Jesus. (1 Tim. 6:3; Tit. 2:1.) 1:13 Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari padaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
1:14 Ramothon ma arta na madear, na pinasimpanhon in bam marhitei Tonduy Na pansing, na marianan ibagas hita. (ay. 12; 1 Tim. 6:20.) 1:14 Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakan-Nya kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita.
1:15 Ibotoh ho do, na dob itadingkon haganup halak na hun Asia do ahu, deba humbani sidea ai ma si Pegelus ampa si Hermogenes. (bd. 4:16.) 1:15 Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling dari padaku; termasuk Figelus dan Hermogenes.
1:16 Sai maidop ma uhur ni Tuhan in bani rumah tangga ni si Onesiporus, ai gati do malas uhurhu ibahen, anjaha seng maila ia halani garingku. (bd. 4:19.) 1:16 Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara.
1:17 Ai sanggah roh ia hu huta Rom, iporluhon do mangindahi ahu, ronsi jumpahsi ahu. 1:17 Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku.
1:18 Sai ibere Tuhan in ma, ase jumpahan idop ni uhur ia humbani Tuhan in bani ari simagira. Anjaha ibotoh ho do torang, sonaha pangidangini bangku i huta Epesus. 1:18 Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari-Nya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus engkau lebih mengetahuinya dari pada1u.
<< 1 Timoteus 6 2 Timoteus 2 >>